mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Lukiolaistutkimus paljastaa koulutusjärjestelmämme "kehitysopillisen" aivopesun

 • "On täysin virheellistä yrittää perustella teoriaa vain havaituilla suureilla. Teoria määrää sen mitä voimme havaita" (Einstein)
  "On täysin virheellistä yrittää perustella teoriaa vain havaituilla suureilla. Teoria määrää sen mitä voimme havaita" (Einstein)
 • Meillä kaikilla on tiedostamaton uskomusjärjestelmä (teoria) jota käytämme todisteiden tulkitsemiseen
  Meillä kaikilla on tiedostamaton uskomusjärjestelmä (teoria) jota käytämme todisteiden tulkitsemiseen
 • Kyseessä ei ole kristinusko VS tiede - vaan kristinusko VS pakanauskonto (kehitysoppi)
  Kyseessä ei ole kristinusko VS tiede - vaan kristinusko VS pakanauskonto (kehitysoppi)

LUKIOLAISTUTKIMUS

Paljastaa sen miten koulutusjärjestelmämme aivopesee nuorista pakanauskonnollisia kun nuorille opetetaan kehitysopillisia uskomuksia (evoluutioteoria) tieteellisenä tosiasiana - vastoin tieteen todellista luonnetta.

Veera Nordman ja Aino-Elina Kilpeläinen ovat tehneet tutkimuksen mitä lukiolaiset ajattelevat uskosta ja tiedosta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 88 evankelis-luterilaista uskontoa opiskelevaa nuorta kolmesta pääkaupunkiseudun lukiosta. Tutkimus osoittaa että todella monet nuoret sekä jopa tutkijat itse eivät ymmärrä tieteen luonnetta ja tällä on seurauksia koko ihmisen maailmankuvaan. Seuraavaksi käsittelen lukiolaistutkimusta - lainaukset on ***kursiivilla***.

Tutkimus pyrki selvittämään miten nuorten maailmankuva on rakentunut uskonnollisten ja tieteellisen aineksen osalta. Kysymystä lähestyttiin tarkastelemalla sitä miten nuoret selittävät ihmisen alkuperää.

***Nordmanin tutkimuksessa lukiolaisten maailmankuva näyttäytyi vahvan tieteellisenä. Yli kaksi kolmasosaa tutkimukseen osallistuneista nuorista selitti ihmisen alkuperää kannattaen vallitsevia tieteellisiä teorioita, eli evoluutioteoriaa ja alkuräjähdysteoriaa. Muutama opiskelijoista selitti ihmisen alkuperää pelkän luomiskertomuksen pohjalta. Loput opiskelijat pohdiskelivat kysymystä eri näkökulmista tai yhdistivät luomiskertomuksen ja tieteellisten teorioiden tarjoamia selityksiä.***

Tummennettu lainaus kertoo sen perustavaa laatua olevan virhepäätelmän johon niin useat lukiolaiset kuin tutkimuksen tekijätkin sortuvat. Tieteellisenä maailmankuvana tutkijat pitävät maailmankuvaa joka perustuu evoluutioteorian ja alkuräjähdysteorian pohjalle. Tämä käsitys tieteellisestä maailmankuvasta on täysin virheellinen ja vastoin tieteen luonnetta. Tutkijat antavat "tieteen" arvon (vastoin tieteen luonnetta) naturalistisille uskomusjärjestelmille joita evoluutioteoria ja alkuräjähdysteoria ovat. 

Kenelläkään ihmisellä ei ole tieteellistä maailmankuvaa. Tieteellinen maailmankuva on myytti eikä sellaista voi olla olemassa. Vain kaikkitietävällä olennolla voi olla tieteellinen maailmankuva. Ihminen on kuitenkin rajallinen olento jolla ei ole kaikkitietävän olennon tietoa maailmankaikkeudesta kokonaisuutena ja siksi ihmiset joutuvat käyttämään teorioita joidenka kautta havaintoja pyritään selittämään ja tulkitsemaan. Maailmankuva on selitys/teoria joka auttaa tiedemiestä laittamaan havainnot loogiseksi kokonaisuudeksi.

Esimerkiksi kun ihminen katsoo aurinkoa niin hän joutuu käyttämään teoriaa selittäessään mistä, miten ja miksi aurinko on olemassa sillä tieteellistä tietoa ihmisellä ei asiasta voi olla. Sillä kukaan ihminen ei ole ollut todistamassa mistä, miten ja miksi aurinko alkujaan syntyi.

Jokaisen ihmisen maailmankuva koostuu tieteellisestä näkökulmasta katsottuna teorioista (oletuksista/uskomuksista) siitä mistä, miten ja miksi elämä on olemassa. Koska kukaan ihminen ei ole ollut todistamassa maailman varhaishistoriassa sitä mistä, miten ja miksi maailma alkujaan syntyi. Siksi kenelläkään ihmisellä ei voi olla tieteellistä maailmankuvaa. Tiede tarkoittaa tietoa ja kenelläkään ihmisellä ei ole henkilökohtaista suoraa tietoa maailman varhaishistoriasta koska kukaan meistä ei ole ollut silloin edes olemassa. Aito (suora) todiste olisi mahdollista saada vain jos voisimme mennä aikakoneella menneisyyteen ja tehdä maailman varhaishistoriasta suoria havaintoja. (Kristityillä tosin on aikakone menneisyyteen sillä Raamattu ilmoittaa olevansa sen Ainoan ilmoitus joka oli todistamassa luomistapahtumaa: Luojan itsensä. Kristityillä on siis aikakone menneisyyteen Jumalan ilmoitus siitä miten kaikki on syntynyt.)

 

LUONNONTIETEEN MAHDOLLISUUDET JA RAJAT

 1. - Luonnontiede käsittelee asioita ja tapahtumia, jotka ovat periaatteessa aina todennettavissa eli toistettavissa ja jotka ovat riippumattomia havainnoitsijasta. Havainnot ja kokeet ovat kaiken luonnontieteellisen työn perusta.
 2. - Suurin osa tieteen tekemisestä keskittyy kausaalisten riippuvaisuussuhteiden (syy-seuraussuhteiden) osoittamiseen
 3. - Koetulosten etsintää ohjaa yleensä jokin ennalta hyväksytty teoria. Tutkija seuraa tutkimuksessaan tiettyä ideaa, etsii tukea oletukselle tai pyrkii testaamaan hypoteesia.
 4. - Luonnontiede käsittelee nykyhetkessä tapahtuvia asioita ja nykymaailman rakenteita. Sitä ei voida käyttää historiallisten asioiden tutkimiseen. Elollisten olentojen historiaa ei ole mahdollista tarkastella suorilla havainnoilla tai kokeellisilla analyysimenetelmillä.
 5. - Tietoa elämän historiasta voi saada vain historiallisten dokumenttien kautta.
 6. - On mahdollista tutkia empiirisesti niitä mekanismeja ja tapahtumia, joiden oletetaan aiheuttaneen eliöiden kehittymisen.
 7. - Usein samasta koetulosten joukosta on mahdollista tehdä erilaisia johtopäätöksiä ja päätyä erilaisiin hypoteeseihin, jotka voivat olla toistensa kanssa ristiriidassa.

Tässä seitsemän asiaa jotka luonnontieteilijät Prof. Dr. Siegfried Scherer, biologia ja Dr. Reinhard Junker, biologia, määrittävät tieteen- ja tietoteorioiden perusteista kirjassaan evoluutio kriittinen analyysi.

Luonnontieteilijöiden mukaan luonnontiede käsittelee nykyisyydessä olevia asioita jotka ovat kokeellisesti testattavissa ja toistettavissa. Luonnontiedettä ei voida käyttää historiallisten asioiden tutkimiseen sillä kaikki luonnontieteelliset todisteet ovat nykyisyydessä. Luonnontieteen metodein ei voida tutkia tai todistaa evoluutioteoriaa tai alkuräjähdysteoriaa. Elollisten olentojen historiaa tai alkuräjähdystä ei ole mahdollista tarkastella suorilla havainnoilla tai kokeellisilla analyysimenetelmillä koska emme pääse menneisyyteen suorittamaan näitä kokeita. Täten evoluutioteoriaan ja alkuräjähdysteoriaan pohjautuvat maailmankuvat eivät ole tieteellisiä maailmankuvia.

Evoluutioteoria, alkuräjähdysteoria ja luomisteoria ovat kaikki yhtä "uskomuksellisia" tieteellisestä näkökulmasta katsottuna sillä mitään niistä ei voi tieteellisesti tutkia tai todistaa. Se mitä luonnontiede voi tehdä on tutkia empiirisesti sitä miten luonto toimii ja muuntelee nykyisyydessä ja vertailla sitten eri teorioiden (lähtökohtien) selitysvoimaisuutta ja johdonmukaisuutta havaituille tosiasioille.

Tieteen luonteen valossa Nordmanin tutkimus lukiolaisten maailmankuvasta ei näyttäytynyt vahvan tieteellisenä vaan vahvan naturalistisena. Kaikkien ihmisten maailmankuva perustuu uskomusjärjestelmiin - kyse on siitä kenenkä uskomusjärjestelmä tekee oikeutta havaitulle todellisuudelle. Täten kaikki lukiolaiset ovat maailmankuvaltaan "uskovaisia" mutta joidenkin uskonvaraiset selitykset ihmisen alkuperälle ovat selitysvoimaisempia ja johdonmukaisempia kuin toisten (todistusaineisto vastaa sitä mitä odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella). On ensiarvoisen tärkeää että tunnistamme maailmankuvien uskonvaraiset lähtökohdat emmekä "tieteellistä" jotakin uskonvaraista lähtöoletusta vastoin tieteen luonnetta.

 

TIETEELLISET TODISTEET

***Merkillepantavaa on, että selkeästi suurin osa tieteellisiä teorioita kannattavista nuorista perusteli kantaansa sillä, ettei luomiskertomusta tai muita uskonnollisia selityksiä voida pitää uskottavina tai merkityksellisinä, koska niiltä puuttuvat tieteelliset todisteet.***

Tämä osoittaa sen kuinka virheellinen kuva useilla nuorilla on tieteen luonteesta. Tieteelliset todisteet ovat samat kaikille sillä me kaikki elämme samassa maailmassa - kyse on siitä miten nämä todisteet saadaan sopimaan ihmisten ennakko-oletuksiin (maailmankuviin). Luomiseen ja evoluutioon uskovilla tutkijoilla on kaikilla täysin samat todisteet - sama todistusaineisto. Todisteet ovat samat kaikille. Todisteet eivät tee eroa maailmankuvien välillä vaan todisteiden tulkinta synnyttää eron.

Lisäksi luonnontieteessä käytetään kokeellista menetelmää jonka avulla tutkitaan sitä miten luonto toimii ja muuntelee. Tämä käytettävä kokeellinen menetelmä on sama kaikille tiedemiehille riippumatta siitä minkälainen maailmankatsomus tiedemiehillä on. Eli tiedemiesten maailmankatsomus ei vaikuta heidän käyttämäänsä luonnontieteen kokeelliseen tutkimusmenetelmään - mutta tiedemiesten maailmankatsomuksella on perustavaa laatua oleva vaikutus siihen millaisia kysymyksiä he esittävät tehdessään tutkimusta sekä millaisiin johtopäätöksiin he tulevat luonnontieteellisten tutkimusmenetelmien tuloksista.

Eli luomiseen uskovalla tiedemiehellä ja evoluutioon uskovalla tiedemiehellä on täysin sama todistusaineisto ja he käyttävät samaa kokeellista menetelmää kun he tutkivat samoja todisteita. Todisteet ja käytettävät tieteelliset menetelmät ovat siis samat niin luomiseen kuin evoluutioonkin uskovilla tiedemiehillä. Se mikä heidät erottaa on heidän lähtöoletuksensa (uskonvarainen maailmankuvansa) jonka kautta he tulkitsevat tieteellisen todistusaineiston. Kyseessä ei siis ole kristinuskoa vastaan tiede vaan kristinusko vastaan naturalismi (kehitysoppi). Kristinusko ja naturalismi ovat sodassa toisiaan vastaan ja ne taistelevat siitä kumpi tarjoaa selitysvoimaisemman ja johdonmukaisemman teorian havaitulle todistusaineistolle.

 

TIETEEN PUOLUEETTOMUUS

***Nordmanin tutkimukseen osallistuneiden lukiolaisten käsityksissä tieteellistä tietoa pidettiin luotettavana, koska tieteen taustalla on uskottavia perusteita ja puolueettomia tieteentekijöitä. Ajatusta tieteellisen tiedon muuttuvuudesta tai epävarmuudesta esiintyi vain harvoissa vastauksissa.***

Tieteellä jonka taustalla tässä uskotaan olevan uskottavia perusteita viitataan evoluutioteoriaan. Evoluutioteoriaan joka ei siis ole = tiede - vaan se on menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä. Kyse on siitä tukeeko nykyisyydessä oleva tieteellinen todistusaineisto tätä menneisyyttä käsittelevää uskomusjärjestelmää (evoluutioteoriaa). Vastaus on - ei tue!

Evoluutioteorian ennustamalle kehitykselle ei ole löydetty edes mekanismia joka tuottaisi evoluution kaipaamia ennestään täysin uusia rakennus- ja toimintaohjeita eliöiden perimään. Luonnonvalinta ja mutaatiot ovat tapahtumia jossa hankkiudutaan eroon jo olemassa olevasta merkityksellisestä informaatiosta. Lajiutuminen voidaan omaksua vain luomisteorian ilmoittamasta lähtötilanteesta koska kaikki tunnetut luonnonprosessit hävittävät - eivätkä kehitä informaatiota. Täten tieteellinen todistusaineisto on päinvastainen sille mitä evoluutioteoria tarvitsisi ollakseen johdonmukainen todisteille.

Evoluutioteorian taustalla ei siis ole uskottavia perusteita - ei edes mekanismia. Sen sijaan tieteellinen todistusaineisto tukee nimenomaan sitä mitä odottaisimmekin löytyvän Raamatun ilmoituksen perusteella. Se ei todista Raamatun kuvaamaa historiaa tieteellisesti sillä tieteellisesti mitään menneisyyteen liittyvää ei voi todistaa. Sillä tieteellä on porttikielto menneisyyteen. Sen sijaan tiede voi vahvistaa ja tukea menneisyyttä käsitteleviä teorioita - mutta ei todistaa niitä.

Miksi sitten niin monet tiedemiehet kannattavat evoluutioteoriaa eivätkä luomisteoriaa? Juurikin siksi miksi todistusaineisto nimenomaan tukee Raamatun kuvaamaa historiaa - Raamattu ilmoittaa totuuden todellisuuden luonteesta. Tulee ymmärtää se että mikäli Raamattu ilmoittaa totuuden (mitä biologinen todistusaineisto tukee) niin kukaan ihminen ei ole puolueeton.

Luuk.11:23 Joka ei ole minun (Jeesus) kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

Jeesus tekee selväksi ettei kukaan ihminen ole neutraali - puolueeton. Ihminen on joko Jeesuksen kanssa ja kokoaa tai sitten ihminen on Jeesusta vastaan ja hajottaa.

Joh.12:46 (Jeesus:) Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 

Joh.3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 
3:20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

Joh.7:3 Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: "Lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet; 
7:4 sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle." 
7:5 Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet. 
7:6 Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. 
7:7 Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat.

Raamattu ilmoittaa että maailmassa vaikuttaa valkeuden ja pimeyden voimat. Ihmiset ovat joko valkeuden tai pimeyden vallassa - neutraalia välimaastoa ei ole olemassakaan. Raamatun mukaan niin monet vihaavat valkeutta (Jeesusta) siksi että Hän paljastaa ihmisten pahat teot ja siksi useimmat ihmiset eivät halua tulla valkeuteen vaan jäävät mieluiten pimeyteen (valheeseen). Kun tämän Raamatun ilmoituksen valossa katsomme sitten ihmisten toimintaa niin voimme ymmärtää miksi niin monet ihmiset mielistyvät kehitysoppiin vaikka siltä puuttuu jopa mekanismi. Ihmiset mielistyvät siihen siksi että se tarjoaa ihmisille verukkeen jäädä pimeyteen ja pilkata valkeutta jota he sydämestään vihaavat oman pahuutensa tähden. Monet ihmiset pakenevat valkeutta (Jumalaa) samasta syystä kuin rosvo pakenee poliisia.

Evoluutiobiologien lausunnot tukevat juurikin yllä esitettyä. Tässä muutama esimerkki:

Professori Richard Lewontin:

Me olemme tieteen puolella siitä huolimatta, että jotkut sen ajatusrakennelmat ovat selvästi järjettömiä, siitä huolimatta, että se on epäonnistunut täyttämään monia sen liioiteltuja lupauksia terveydestä ja elämästä, siitä huolimatta, että tiedeyhteisö sietää toteen näyttämättömiä ‘se nyt vaan on niin’ -tarinoita, koska meillä on ennakkositoutuminen, sitoutuminen materialismiin. 

Kyse ei ole siitä, että tieteen menetelmät tai vakiintuneet tavat jotenkin pakottavat meidät hyväksymään aineellisen selityksen ilmiömaailmasta, vaan päinvastoin me olemme jo ennakkoon aineellisiin syihin sitoutumisemme johdosta pakotettuja luomaan tutkimuskoneiston ja käsitekokonaisuuksia, jotka tuottavat aineellisia selityksiä, siitä huolimatta miten vasta-intuitiivisia, siitä huolimatta miten hämmentäviä maallikoille. Sitä paitsi materialismi on ehdoton, sillä emme voi päästää Jumalan jalkaa oven väliin.” - Richard Lewontin, ‘Billions and billions of demons’, The New York Review, January 9, 1997, p. 31.

Naturalisti (materialisti) Todd Scott:

Vaikka kaikki näyttö viittaisi älykkääseen suunnittelijaan, sellainen hypoteesi [oletus] suljetaan tieteen ulkopuolelle, koska se ei ole naturalistinen”. Todd, S.C., A view from Kansas on that evolution debate, Nature 401(6752):423, 1999.

Evolutionistien lausunnot tukevat juuri sitä mitä odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella. Tieteen puolueettomuus on puhtaasti myytti ja valitettavasti monet oppilaitoksemme opettavat näitä myyttejä nuorillemme.

 

SUMMA SUMMARUM

***Vaikuttaa siltä, ettei suurin osa lukiolaisista ymmärrä uskon, uskonnollisten uskomusten tai uskonnollisen kielen luonnetta. Monien nuorten maailmankuvassa ei näytä juurikaan olevan tilaa uskolle tai uskonnollisille uskomuksille. Uskonnollisten ja tieteellisten selitysten yhdistäminen tai rinnakkainelo ainakaan ihmisen alkuperän kysymyksen kohdalla ei ole useimmilla nuorilla onnistunut.***

Lukiolaisten vastaukset osoittavat sen ettei suurin osa heistä ymmärrä uskonnollisen kielen ja tieteen luonnetta. Koska he eivät ymmärrä sitä että luonnontiede on vain kokeellinen metodi - ei maailmankuva niin siksi he eivät näe omaa uskonnollista tilaansa (maailmankuvaansa) koska luottavat tieteeseen. Niin monet nuoret luulevat täysin vastoin tieteen luonnetta että evoluutioteoria on saman laatuista tiedettä kuin se käytännöntiede jonka ansiosta on kehitetty lentokoneet, kännykät, autot jne... Niin kauan kuin he eivät osaa erottaa käytännöntiedettä (nykyisyydessä olevia asioita jotka ovat kokeellisesti testattavissa ja toistettavissa) ja historiantiedettä (evoluutioteoria = alkuperä kysymys - ei ole kokeellisesti testattavissa ja toistettavissa) toisistaan niin he ovat sokeita omalle uskonvaraiselle maailmankuvalleen.

***Nuorten ymmärrys uskon, uskonnollisen kielen tai uskomisen luonteesta tai merkityksestä ei ole kovin vahvaa. Monien nuorten ajatuksissa uskon ja tiedon sekä tieteen perusolemukset vaikuttavat jollain lailla sekoittuneen. On aiheellista pohtia, mitkä ovat esimerkiksi rippikoululaisten valmiudet ymmärtää kristinuskon perusteita, jos ymmärrys uskon ja uskonnollisen kielen olemuksesta on vähäinen.***

Sen perusteella miten tämä lukiolaistutkimus käyttää määritelmää "tieteellinen maailmankuva" en ole kovin vakuuttunut siitäkään että kyseisen tutkimuksen suorittaneet tutkijat itsekkään ymmärtävät uskonnollisen kielen olemusta ja ennen kaikkea sen vaikutusta jokaisen ihmisen tosiasia-aineiston tulkintaan.

***Rippikouluoppimista käsittelevä tutkimus on osoittanut, että esimerkiksi kristillisen jumalakäsityksen oppiminen on haastavaa, jos aiemmat käsitykset rajoittavat uuden oppimista. Oppimispsykologiassa yksi perusajatus on, että uusi tieto rakentuu vanhan tiedon pohjalle. Aikaisempi tieto ja käsitykset määrittelevät uuden tiedon oppimista, joko estävät tai tukevat sitä. Jos taustalla olevat olettamukset uskon ja tiedon olemuksesta sekä suhteesta ovat virheellisiä tai rajoittuneita, on uskonnon oppiaineen sisältöjen ja teologisten peruskäsitteiden oppiminen vaikeaa. Virheelliset olettamukset voivat johtaa väärinkäsityksiin. Uusien käsitteiden huolellinenkaan opettaminen ei riitä, jos nuoren ajattelun taustalla olevia rakenteita ei haasteta tai niiden muuttumista tueta. Nuorten käsityksiä ja maailmankuvaa tulisi tutkia jatkossa tarkemmin uusien opetusmenetelmien kehittämiseksi.***

Juuri näin! Juuri se että niin monet nuoret on suorastaan "aivopesty" pitämään kehitysopillisia uskomuksia yhtä kuin tieteellisenä tietona on estämässä näiden nuorten kykyä hahmottaa maailmankuvien todellista luonnetta. Ja kun nuoret eivät ymmärrä maailmankuvien todellista (uskonvaraista) luonnetta niin he eivät voi silloin lähestyä kriittisesti erilaisia teorioita ja uskomuksia vaan heille on tällöin "pakkosyötetty" tietyt "uskomukset (kehitysoppi)" totuutena. Meidän tulisi opettaa nuorille ennen kaikkea kriittistä ajattelua ja siksi olisi ehdottoman tärkeää että heille opetettaisiin tieteen todellinen luonne ja se että kaikki ihmiset ovat maailmankuviltaan uskovaisia. Kyse on siitä mikä usko on paras usko. Sellainen usko joka vastaa todellisuutta ja kannattaa siksi uskoa - huolimatta omista etupyyteistä.

 

TULOSSA...

Saulus-Lähetys-tilaisuus - LUOMISTEORIA - Tule kuuntelemaan miten todistusaineisto vastaa Raamatun kuvaamaa historiaa - Ma. 20.7.2015 klo. 18:00 -21:00 Kasarminkatu 10, 65100 Vaasa, (kerhohuoneisto, Pohjan Miehet) - Tilaisuus on luonteeltaan keskusteleva ja sisältää vapaan pääsyn + pullakahvit.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

"Aito (suora) todiste olisi mahdollista saada vain jos voisimme mennä aikakoneella menneisyyteen ja tehdä maailman varhaishistoriasta suoria havaintoja. (Kristityillä tosin on aikakone menneisyyteen sillä Raamattu ilmoittaa olevansa sen Ainoan ilmoitus joka oli todistamassa luomistapahtumaa: Luojan itsensä. Kristityillä on siis aikakone menneisyyteen Jumalan ilmoitus siitä miten kaikki on syntynyt.)"

Jospa minä heittäytyisin tosikreationiksi väittäen, että maailma on vielä paljon nuorempi. Itse asiassa se luotiin tänä aamuna klo 8.00. Syy, miksi muistat eilisiä tapahtumia johtuu siitä, että muistosi ovat luotuja samalla tavoin kuin tietoisuutesikin. Sama koskee tietenkin myös raamattua.

Jos pysyt omalle logiikallesi uskollisena, et voisi väittää, että olen väärässä :-)

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Muistelen lukiolaisten liiton edustusajoiltani ettei maalaiskysymystä kovin usein pöydälle nostettu. Ekä varsinkaan siinä määrin ollenkaan jotta lukiolaitosta voisi kutsua jonkinlaiseksi maalaisten etujen ajajaksi. Suurin osa lukioista tietenkin vielä sijaitsee kaupungeissa, ja vaikka ne pieniä kaupunkeja ovatkin niin ammattikuntia edustavat ennen kaikkea porvarit ja työläiset jotka asuvat korkeintaan haja-asutusalueella.

Tilanne on maassamme sellainen, ettei kenenkään tarvitse peseytymättä tulla tunnille; koulussamme oli yleisen tavan mukaan useampi eri suihkutila yleiseen käyttöön. Tämä pätee kaikkiin kouluihin, kiitos yhtenäisen rakennuslainsäädännön. Opettajat sekä lopulta psykiatriaan koulutetut ihmiset ohjaavat nuoren huolehtimaaan omasta peseytymisestään mikäli siihen ei kotona opeteta.

Kristinuskon ote on höllentynyt voimakkaasti koululaitoksen alkuajoista, ja mm. sen edelleen heikkenemisen eteen ainakin itse tein kolmen vuoden kauden ajan töitä. Ehkä blogisti viittaa kuitenkin lukiolaitoksen näennäisesti sisällään pitämään ei-juutalaiseen kristittyyn enemmistöön? Mikä tekee asiasta vielä sekavamman, sillä eikö raamatussa kutsuta tietyissä kohdissa vain juutalaisia ei kristittyjä pakanoiksi? Ehkä herätysliikkeissä on herätty mediaseksikkyyteen ja alettu erottuakseen leimailemaan pakana-sanaa kaikkiin vanhempiin uskontoihin? Sekavaa.

Pitää myöntää etten oikein ymmärtänyt ensimmäistäkään lausettakaan ja koetan epätoivoisesti saada järkeä tähän tekstiin. Mahdollisesti blogissa peräänkuulutetaan jotakin muuta kuin meille tavallisille ihmisille yleissivistyksen kautta aukenevaa "pakanallisuutta"? . Voisiko joku toinen lukija ystävällisesti auttaa?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Vaihtoehtonako muka todellisuudelle olisi Creationistien Cosmos >>> http://www.funnyordie.com/videos/fa1a1c8fb7/creati...

¸;D•`

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Genesiksessä tieto voi olla oikein, mutta oletko varma, että osaat tulkita kirjoituksen oikein ? Ensinnä pitäisi lukea Raamatun alkuperäistä hebrean kielistä versiota http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTp..., ja toiseksi se pitäisi ymmärtää samalla tavalla kuin juutalaiset tuhansia vuosia sitten.

Siis, maailman synty piti selittää muinaisille juutalaisille eri tavalla kuin nykyisille lukiolaisille, tai muuten juutalaiset olisivat valinneet toisen jumalan, jolla on silloisen maailmankuvan mukaan uskottavammat ja ymmärrettävämmät selitykset. Raamattu ei voi olla luonnontieteiden oppikirja.

Käyttäjän JuhoRimpelinen kuva
Juho Rimpeläinen

"Tieteellinen maailmankuva on myytti eikä sellaista voi olla olemassa. Vain kaikkitietävällä olennolla voi olla tieteellinen maailmankuva."

Paitsi että tieteellinen maailmankuva ei yleisen määritelmän mukaan tarkoita tosiasioihin perustuvaa maailmankuvaa, vaan tieteelliseen menetelmään tai tiedeyhteisön konsensukseen perustuvaan maailmankuvaa. Maailmankuvansa, tai ainakin osan siitä, voi ihan hyvin perustaa tieteelliseen menetelmään tai menetelmällä hankittuun tietoon. Luonnollisesti myös haastatellut lukiolaisetkin ovat ymmärtäneet asian väärin, tiede kun ei toistaiseksi ole voinut ottaa kantaa Jumalan tai jumalien olemassaoloon. Henkilö voi joka tapauksessa sanoa olevansa ateisti joka perustaa maailmankuvansa tieteeseen. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa että hän on valmis luopumaan ateismistaan jos joskus voidaan tieteellisesti todistaa jonkin jumalolennon olemassaolo, käytännössä hän on siis agnostinen ateisti. Osa Raamatun tarinoista voidaan kuitenkin kyseenalaistaa varsin helposti tieteellisen tiedon perusteella, ja Raamattuun perustuva maailmankuva ei muutenkaan voi olla tieteellinen, sillä Raamatun luotettavuutta lähteenä ei voida pitää varmana.

"Esimerkiksi kun ihminen katsoo aurinkoa niin hän joutuu käyttämään teoriaa selittäessään mistä, miten ja miksi aurinko on olemassa sillä tieteellistä tietoa ihmisellä ei asiasta voi olla. Sillä kukaan ihminen ei ole ollut todistamassa mistä, miten ja miksi aurinko alkujaan syntyi."

Ei. Ihmisellä voi olla tieteellistä tietoa asiasta. Tämä ei tarkoita että tieto olisi välttämättä 100% TOTTA, mutta tieteellistä se voi olla. Tieteellinen tieto on jatkuvassa murroksessa, ja tietyt asiat voivat aina muuttua jos parempi selitys löytyy. Toistat kirjoituksessasi vanhaa väitettäsi siitä ettei tiede voi käsitellä menneitä tapahtumia. Olet oikeassa että suoria kokeita ei menneisyydessä voida tehdä niin pitkään kun käytössämme ei ole aikakonetta, mutta se ei tarkoita etteikö tieteellistä tietoa voida kerätä menneisyydestä. Se ei välttämättä tarkoita että tieto olisi täysin totta (kuten sanottua, tieteellinen != tosi), mutta se sisältää palasia totuudesta. On esimerkiksi selvää että jos auringossa on n määrä vetyä ja p määrä heliumia, on fuusiota täytynyt tapahtua vähintään yhtä pitkään kuin tuolla määrällä vetyä kestää muuttua heliumiksi parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

"Evoluutioteorian ennustamalle kehitykselle ei ole löydetty edes mekanismia joka tuottaisi evoluution kaipaamia ennestään täysin uusia rakennus- ja toimintaohjeita eliöiden perimään. Luonnonvalinta ja mutaatiot ovat tapahtumia jossa hankkiudutaan eroon jo olemassa olevasta merkityksellisestä informaatiosta."

Tässä asiassa olet väärässä. Evoluutio yhdistettynä sattumanvaraisiin mutaatioihin toimii niin teoreettisesti kuin käytännössäkin, itseasiassa se toimii niin hyvin että ajatuksia on alettu soveltaa jonkin verran minun mielenkiinnonkohteissani: laskennallisissa tieteissä ja tekoälyn ja keinoelämän tutkimuksessa. Väitteesi suhteen on myös mielenkiintoista että uusia geenejä syntyy ilman että vanhat geenit tuhoutuvat, DNA nimittäin voi kopioitua josta lähtien jokainen versio kokee omat mutaationsa. Sinullakin on useita erilaisia versioita samoista geeneistä, jokainen tuottaa omanlaisiaan proteiineja joilla on omanlaisensa tehtävä kehossasi. Ja tämäkin on vain yksi mekanismi jolla uusia geenejä voi syntyä ilman että vanha materiaali tuhoutuu..

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Hyvä Juho, pitkälle samoilla linjoilla pohdittuani asiaa ihan omilla aivoilla, ei siis torpan peräänkuuluttmilla kouluaivoilla. Mulla kun koulu meni välitunneilla nyrkkejä väistellessä ¸;D•` Tosiaan, maailmankaikkeushan (ja asuttamamme planeetta) nimen omaan on vallan mainio aikakone joka näyttää meille kiistatta historian tapahtumat aina kauas jonnekin sinne ns. BB-talolle asti. Onneksi muuten valolla on nopeusrajoitus, historiankirja olisi vallan eri näköinen!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Torpan lainauksessa Nordmanin ja Kilpeläisen tutkimuksesta kuvataan rippikouluopettamisen haasteita kun koulukkaiden aikaisemmin oppimta eivät tue jamaluskon omaksumista. Voisiko tutkijoilta odottaa sen verran avarakatseisuutta, että miettisivät hetken rippikouluopetuksen oppisisältöjä. Jospa vastaanottavaisuuden puute johtuukin siitä, että niiden tueksi ei kriittisessä katsannossa pystytä esittämään perusteluja.

Torppa ei liene ymmärtänyt n.s. tieteellistä maailmankatsomuksen olemusta lainkaan. Siinähän on kyse katsannosta jonka mukaan tieteen keinoilla voidaan saada luotettavaa tietoa. Ei siis uskosta tieteen tuloksiin sinällään vaan tieteen tapaan tuottaa tietoa ja sitä kautta käsitykseen, että tieteen tulokset ovat kulloinkin likimain paras teitämys joka meillä tällä hetkellä on. Se pitää kuinkin mukaan sijan kritiikille ja olemassaolevan tiedon haastamiselle. Sen ero uskonnollisiin vakaumuksiin on juuri siinä, siis epäilyksessä sekä valmiudessa löytää ja oppia aina uutta.

Kaikenkaikkiaan valtaosa tutkituista lukiolaisista taitaa olla paremmmin kartalla kuin Torppa ja uskontopedakokeiksi suuntautuneet tutkijat. Ja sekös heitä harmittaa koska heidän kaikkien huolena näyttää olevan, että uskonnollinen opetuksen viesti ei mene heidän haluamallaan tavalla perille.

P.s. Torppa näyttää lainanneen eräästä kommentistani mainosvideoonsa. Pitänee olla otettu vaikka Torppa onkin toiminut täysin luvattani.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"P.s. Torppa näyttää lainanneen eräästä kommentistani mainosvideoonsa. Pitänee olla otettu vaikka Torppa onkin toiminut täysin luvattani"

Ilmeisesti Torppa on kysynyt luvan palveluntarjoajalta. Käyttöehdoissa todetaan tekijänoikeuksista seuraavaa:

"Palvelun sivuilla esitettyjä kirjoituksia, kuvia, muuta materiaalia tai niiden osia ei saa kopioida, levittää, julkaista tai muuten saattaa yleisön saataviin kokonaan tai osittain ilman Uuden Suomen suostumusta, ellei Palveluntarjoaja muuta ilmoita"

Jo mainosvideosta on täysin selvää, että aikomus on käyttää louhittuja sitaatteja irrallaan asiayhteydestä ja luoda mielikuva niihin vastaamisesta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Totta, tekijänoikeudet ovat Uudella Suomella ja sen kanssa Torpan olisi tullut ja lieneekin sopinut. Ajattelin toisten lainaamista lähinnä hyvien tapojen kautta.

Toki toisen keskustelukommentin lainaaminen esimerkiksi toiseen keskusteluun lähde mainiten on ihan sopivaa mutta oman tuotteen mainoksen rakentelu lupaa kysymättä haiskahtaa hieman omavaltaiselta, etenkin kun palvelun ylläpitäjä lienee varannut mainonnan täällä itselleen.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Yli kaksi kolmasosaa tutkimukseen osallistuneista nuorista selitti ihmisen alkuperää kannattaen vallitsevia tieteellisiä teorioita.."

Tässä on yksi kolmasosa liian vähän.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Uskonnot ovat kulttuuria, filosofiaa, ei luonnontiede. Ja kun niitä uskontojakin on niin kauhian pal, mistä sen ikänä tietää mikä niistä minista eri jumaluuksista on sitte se oikea?

Petteri Hiienkoski

Sekä alkuräjähdysteoriassa että evoluutioteoriassa on se ongelma, etteivät ne ole tieteellisesti todistettavissa.

Molemmissä on kysymys historiaa koskevasta päättelystä, jonka lähtöoletukset ovat vähintään hataria, koska niille ei ole objektiivisesti todistettavissa olevaa perustaa.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Iso kirkko on Petteri sun kanssais melko eri linjoilla http://yle.fi/uutiset/paavi_franciscus_alkurajahdy...

Vai siiskö että onko se kaikkeus näin simppeli peli http://www.funnyordie.com/videos/fa1a1c8fb7/creati...

¸;D•`

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Mites ihan nykyaikana sekä luonnossa, että laboratoriossa tehdyt havainnot, jotka sopivat täysin evoluutioteoriaan? Miten nykyaikana tehdyt havainnot kosmisesta taustasäteilystä joka laskettiin tarkasti alkuräjähdysteorian mukaan ennen kuin se lopulta havaittiin?

Kun avaat Raamatun, mistä tiedät ettei sitä ole kirjoitettu viime viikolla? Historian väittäminen päätelmäkelvottomaksi kumoaa myös kreationismin.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Sekä alkuräjähdysteoriassa että evoluutioteoriassa että uskonnossa on se ongelma, että ne eivät ole kuvailemallasi objektiivisella metodilla todistettavissa Petteri.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Lähtökohta on tyystin absurdi. Uskonnot eivät käsittele luonnontieteitä. Rakennat ajatusmaailmaasi ilman perustuksia. Siksi se on läpimätä...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Koivula kertoo etteivät uskonnot käsittele luonnontieteitä. Niinhän pitäisi ollakin ja valtaosa niistä pidättäytyykin puuttumasta asioihin jotka niille eivät kuulu. Poikkeuksellinen niistä on kristinusko jonka pyhänä pidetyssä kirjoitusantologiassa otetaan kantaa luonnontieteiden alaan kuuluviin kysymyksiin - ja niissä menevät pahasti n.s. metsään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset