mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Biologinen informaatio on evoluutioteorian tuho

  • Satojen triplettien ketju antaa monimutkaisen tulkintatapahtuman kautta solulle merkityksen proteiinitoiminnon muodossa
    Satojen triplettien ketju antaa monimutkaisen tulkintatapahtuman kautta solulle merkityksen proteiinitoiminnon muodossa

Evoluutioteorian mukaan kaikkien genomien ohjekirjojen on oltava peräisin yksinkertaisesta alkugenomista pitkän mutaatiosarjan (painovirheiden) ja runsaan luonnonvalinnan (lisääntymiserojen) kautta. Evoluutioteorian mukaan mutaatiot (kirjoitusvirheet) ovat uutta informaatiota luova mekanismi.

Evoluutioteorian 'isä' Charles Darwin on sanonut:

  • ”Jos voitaisiin osoittaa että jokin mutkikas elin ei todellakaan olisi voinut muodostua lukuisten peräkkäisten pienten muutosten seurauksena teoriani kumoutuisi ehdottomasti. Mutta yhtään sellaista tapausta en tunne.”

No Charles ei tuntenut sitä mistä elämä koostuu, mutta me tunnemme. Tämän takia Charlesin pelko on käynyt nyt toteen, toisin sanoen me tunnemme nyt mutkikkaita elimiä jotka eivät todellakaan ole voineet muodostua lukuisten peräkkäisten pienten muutosten seurauksena ja tämän vuoksi evoluutioteoria kumoutuu ehdottomasti! 

 

ELÄMÄ KOOSTUU INFORMAATIOSTA 

Mitä on tämä informaatio, mistä elämä koostuu? Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 161

  • Genomissa ratkaisevinta on, että se sisältää valtavan määrän toiminnallista informaatiota. On hyvin valitettavaa, että toiminnallinen geneettinen informaatio on sekoitettu Shannon-informaatioon. Yksinkertaisin tapa selvittää tätä sekaannusta on osoittaa, että Shannon-informaatio koskee mahdollista informaatiota, kun taas genomin informaatio on aitoa toiminnallista informaatiota. Jos ostat sanapelin, sen mukana tulee kasa kirjaimia. Näissä kirjaimissa on tietty määrä mahdollista informaatiota. Jos kirjoitat niillä viestin ystävällesi, syntyy toiminnallista informaatiota. Jos ostat toisen sanapelin, kaksinkertaistat mahdollisen informaation määrän. Et ole kuitenkaan luonut lainkaan lisää toiminnallista informaatiota, joka vaatii kirjainten älykästä järjestelyä. On hyödyllistä huomata, että kielen välityksellä välitämme toiminnallista informaatiota. Shannonin informaatio pätee vain mahdolliseen informaatioon (millaisen kirjainjoukon omistan) ja olettaa aina suoraviivaisen yksiulotteisen informatiivisen koodin. Shannon kehitti tilastomenetelmänsä sähköisille viestintävälineille: kuinka monta bittiä voin lähettää puhelinlankaa pitkin? Hän korosti erikseen, ettei hänen käsitteitään tule liittää toiminnallisiin biologisiin informaatiojärjestelmiin.”

Genomi sisältää toiminnallista informaatiota, joka eroaa Shannonin informaatiosta. Kirjainten määrän ja erilaisten kirjainten lisäys lisäävät mahdollista informaatiota (Shannon-informaatiota). Mutta ellei kirjaimia aseteta tiettyyn järkevään jonoon, toiminnallista informaatiota ei ole lainkaan, eikä mitään voida viestittää. Sekoittamalla merkityksellisen viestin kirjaimet, mahdollisen informaation määrä säilyy, mutta toiminnallinen (todellinen) informaatio häviää.

Toiminnallisella informaatiolla on siis aina merkitys ja se viestii jotain. Pelkkä satunnainen kirjainyhdistelmä, ei sisällä merkitystä eikä se viesti mitään. Siansaksalla ei ole merkitystä eikä siansaksa viesti mitään. Saksan kielessä on taas merkitys ja se viestii toiminnallista informaatiota. On kuitenkin huomioitava, että saksan kielen sisältämä informaatio on toiminnallista siksi, että se toimii ennalta sovitun kieliopin mukaan. Se on koodi, joka perustuu sopimukseen kieliopin säännöistä. Saksan kielen toiminnallista informaatiota voidaan tulkita vain tämän ennalta sovitun sopimuksen mukaan, joka määrittää saksan kielen kieliopin. Ilman tämän sopimuksen (kieliopin) tuntemusta ei saksan kieltä voida tulkita ja se on kuulijalle yhtä kuin siansaksaa. Toisin sanoen, toiminnallinen informaatio perustuu aina ennalta tehtyyn sopimukseen joka määrittää kyseisen toiminnallisuuden kieliopin. Toiminnallisen informaation koodia ei voida tulkita tai purkaa ilman tämän kieliopin tuntemusta. Tämä on ratkaisevan tärkeää ymmärtää toiminnallisesta informaatiosta.

 

TOIMINNALLINEN INFORMAATIO EI OLE AINEEN OMINAISUUS

Toiminnallinen informaatio ei synny sattumalta, eikä se ole aineen ominaisuus.

  1. MINÄ RAKASTAN SINUA
  2. IÄMN SANKARAT IASUN

Mikä erottaa lauseet 1 ja 2? Molemmissa on yhtä monta kirjainta. Molemmat sisältävät samat kirjaimet. Todennäköisyys kummankin lauseen sattumanvaraiselle järjestäytymiselle on sama. Ne sisältävät yhtä paljon mahdollista informaatiota (Shannon-informaatiota). Kumpaakaan järjestelyä ei ole määrännyt mikään sen aineksen ominaisuuksista, missä ne ilmenevät. Näiden kahden lauseen välillä on kuitenkin valtava ero!

Olennaisin ero lauseiden välillä on, että lause 1) sisältää (toiminnallista) informaatiota, jota lause 2) ei sisällä. Tällä informaatiolla ei ole mitään tekemistä sen materiaalin kanssa, josta lauseet on tehty. Se tarkoittaa sitä, että eroa ei voida havaita fysikaalisin keinoin. Ero ei ole aineellinen ja se on olemassa ainoastaan lukijan mielessä sillä edellytyksellä, että lukija puhuu suomea. Toisin sanoen vain, jos lukija ymmärtää tekstiin sisältyvän koodin.

Voisiko lauseen 1) järjestys syntyä sattumalta? Kyllä, mutta silloin se ei välttämättä sisältäisi informaatiota. Satunnainen kirjainjono, joka muodostaa lauseen: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, ei välittäisi viestiä mikäli suomen kieltä ei olisi olemassa. Satunnainen kirjainjono, joka muodostaa lauseen: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, ei sisällä lähettäjää ja vastaanottajaa, jolle viesti olisi suunnattu. Kyseessä olisi vain jono kuvioita, jolla ei olisi sen enempää merkitystä kuin millä tahansa muulla satunnaisella kirjainjonolla.

Lause: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, sisältää todellista toiminnallista informaatiota vain, jos kirjainjono vastaa sovittua koodia. Toisin sanoen sen määrittelevät tarkasti täsmälliset säännöt, kuten suomen kielioppi. Lisäksi se sisältää informaatiota vain, jos toinen osapuoli (tai prosessi) voi tulkita tuon koodin jollakin vastaanottajan koneistolla, joka purkaa koodin, ennalta sovitun kieliopin mukaan. Koodi täytyy purkaa/tulkita jotta sen merkitys tulee ymmärretyksi, vain siten siitä tulee merkityksellinen. Toisin sanoen merkitys ei synny koodin järjestelystä, vaan järjestelyn tulkinnasta tai purkamisesta. Ilman ennalta sovittua sopimusta koodin sisältämästä kieliopista, ei koodi sisällä merkitystä, eikä merkitystä sisältävää koodia voida purkaa ilman ennalta sovitun kieliopin tuntemusta. Tämä tekee toiminnallisen (todellisen merkityksellisen) informaation hitaasta asteittaisesta ja sattumanvaraisesta kehittymisestä mahdotonta!

Vaikka lauseen: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, kirjainjono saattaisi syntyä sattumalta, viestin sisältämä kielioppi (tulkintasäännöt), jonka kautta se voidaan tulkita tai purkaa ei voi syntyä sattumalta. Kielioppi (tulkintasäännöt) eivät ole materiaalisia (aineen ominaisuus), vaan ne voidaan ymmärtää vain älyllisesti ja ne voidaan tuottaa (sopia) vain älyn kautta. Kielioppi (joka määrittää tietyn koodin kirjainjärjestyksen) ei voi syntyä mistään aineen ominaisuudesta, koska kieliopin säännöt (sopimukset) ovat aina älyn tai mielen tuottamia. Tämän vuoksi todellista toiminnallista informaatiota ei voi syntyä sattumalta, ja tämä on koko evoluutioteorian tuho.

 

RIBOSOMI TORPPAA EVOLUUTIOTEORIAN

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 13, 

  • Genomi on ohjekirja, johon on koodattu kaikki ihmiselämän tarvitsema informaatio! Olemme vasta alkaneet ymmärtää tämän elämän kirjan ensimmäistä ulottuvuutta: suoraviivaisen ketjun neljää äärimmäisen pientä nukleotideiksi kutsuttua molekyyliä. Nämä pienet molekyylit muodostavat yksittäiset askelmat DNA:n kierreporrasrakennelmassa. Nämä molekyylit ovat geneettisen koodin kirjaimia ja niitä kuvataan symbolisesti kirjaimilla A, T, C ja G. Nämä kirjaimet on liitetty toisiinsa kuten aakkoset tekstissä. Niitä ei ole kuvattu kirjaimina vain symbolisesti; ne ovat aivan kirjaimellisesti meidän ohjekirjamme kirjaimia. Näiden neljän molekyylikirjaimen pienet ryhmät muodostavat käyttöohjeemme sanat, jotka yhdistyvät geeneiksi (ohjekirjan luvuiksi). Nämä taas yhdistyvät kromosomeiksi (ohjekirjoiksi), jotka yhdistyvät genomiksi (kokonaiseksi kirjastoksi).​ ”

ja sivulla 21

  • ”DNA on kuin solun kiintolevy. Miljoonat RNA- ja proteiinimolekyylit ovat kaikkine vuorovaikutuksineen kuin aktiivinen muisti, solun RAM. Jokainen yksittäinen geeni on kuin toimiva tietokoneohjelma (jokaisessa geenissä on todellakin useita ohjelmia). Jokainen solun proteiini ja RNA-molekyyli on itsessään yksinkertainen ohjelma (algoritmi). DNA, RNA, proteiinit ja lukematon määrä muita molekyylejä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa konsultoiden jotain, joka muistuttaa laajaa, jokaiseen soluun kuuluvaa internetiä.

Genomi on ohjekirja, johon on koodattu kaikki ihmiselämän tarvitsema informaatio. DNA on kuin solun kiintolevy johon käyttöohjeet on talletettu monimutkaisen ja moniulotteisen koodin muodossa. Genomi sisältää siis toiminnallista informaatiota, merkityksellisen koodin johon on koodattu kaikki elämän tarvitsema informaatio. Jotta DNA:n sisältämä toiminnallinen informaatio saa merkityksen eliöissä, niin se täytyy purkaa.

Evoluutio kriittinen analyysikirja (blogin kuva on kyseisestä kirjasta) kertoo tästä tapahtumasta näin sivulla 97:

  • Eri sanoista syntyy lause- järkevä kokonaisuus. Samalla tavoin muutaman tusinan tai sadan tripletin ketjulla on merkitys, kun solu tekee siitä käännöksen. Solu kääntää DNA:n nukleotidijärjestyksen välivaiheen (niin sanottu lähetti-RNA tai mRNA) kautta aminohapposekvenssiksi (proteiini). Tämä käännöstyö (translaatio) tapahtuu hyvin monimutkaisessa aineenvaihduntakoneessa nimeltä ribosomi. Siihen osallistuu yli 60 proteiinia ja useita ribonukleiinihappoja. Ratkaiseva koodin purku tapahtuu ribosomissa siirtäjä-RNA:n (tRNA) avulla. Ei ole olemassa mitään realistista käsitystä siitä, miten tällainen käännöskoneisto voisi syntyä evolutiivisesti.

DNA:n sisältämä nukleotidijärjestys saa merkityksen kun solu tekee siitä käännöksen kääntäjä ribosomissa. Mutta miten ribosomi kykenee purkamaan DNA:n nukleotidijärjestyksen? Siten, että ribosomissa täytyy olla ohjelmoituna tieto siitä kieliopista, jonka mukaan DNA:n sisältämät ohjeet on kirjoitettu nukleotidijärjestykseen. Ilman tällaista ennalta ohjelmoitua tietoa käytettävästä kieliopista, ei käännöstyö olisi mahdollista, eikä nukleotidijärjestys sisältäisi todellisuudessa merkityksellistä informaatiota (rakennusohjeita). DNA on viesti joka sisältää rakennus- ja toimintaohjeet eliön Rakentajalta ja ribosomi on vastaanottaja ja purkaa nämä ohjeet jotta ne saavat merkityksen ja ne voidaan käyttää toiminnalliseen tarkoitukseen.

Koska kaikki havaintomme toiminnallisen informaation luonteesta viittaavat älyyn informaation alkuperänä, niin johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys genomin sisältämälle informaatiolle on myös älyssä. Koska toiminnallinen informaatio ei pysty muodostumaan sattumanvaraisesti, vaan se perustuu aina ennalta sovittuun sopimukseen (kielioppiin), niin siksi ribosomiinkin on täytynyt ennalta ohjelmoida tieto tästä käytetystä kieliopista (tulkintasäännöistä). Tämä tarkoittaa myös sitä, että mitä enemmän Dna:n koodiin syntyy kopioinnissa satunnaisia painovirheitä, niin sitä enemmän koodi muuttuu toiminnalliselta merkitykseltään siansaksaksi. Mitä enemmän koodi muuttuu siansaksaksi, niin sitä huonommin ribosomi kykenee purkamaan koodia ja tämä ilmenee eliöissä toiminnallisuuden rappeutumisena, ja juuri tätä me huomaamme todistusaineistossa. Mutaatiot eivät ole siis evoluution luova voima, vaan sen tuho!

 

JOHTOPÄÄTÖS

On ilmeistä, että johdonmukaisin selitys elämälle ja sen sisältämälle toiminnalliselle informaatiolle, on Superälyssä joka on tämän geneettisen koodin alkuperäinen Lähettäjä, sillä koodilla täytyy olla aina älykäs lähettäjä. Tämä Lähettäjä on suunnitellut koodin ja käytettävän kieliopin ja ohjelmoinut koodin vastaanottajat ribosomit, niin että ne pystyvät purkamaan lähetetyn koodin. Lähettäjän täytyy olla myös kaikkitietävä, koska muutoin joudumme pohtimaan sitä, kuka antoi tiedon lähettäjälle. Loogisin selitys on siis kaikkitietävässä alkuperäisessä Lähettäjässä. Se että näemme tämän tiedon rappeutuvan, kun sitä kopioidaan aina uudestaan ja uudestaan, kertoo taas siitä, että jossain kohtaa menneisyydessä on tapahtunut syntiinlankeemus, jonka seurauksena virheettömäksi suunniteltu tietokoodi on alkanut pikkuhiljaa rappeutumaan.

Tämä rappeutuminen tuhoaa kyseisen koodin toiminnallisuutta, joka on vastakohta sille, että tämä tuhoava prosessi olisi selitys koko koodille, niin kuin kehitysopilliset uskomukset opettavat. Toisin sanoen elämään on sisäänkirjoitettu Raamatun ilmoitus, luomisesta ja syntiinlankeemuksesta. Todistusaineiston valossa olisi siis hulluutta viitata kintaalla sitä mihin elämän sisältämä koodijärjestelmä viittaa. Se viittaa suoraan Raamatun ilmoitukseen. Jumala on antanut luomillensa ihmisille älylliset kyvyt tutkia ja selvittää Hänen luomansa elämänkoodin arvoitusta, jotta ihmiset voisivat sitä kautta nähdä ja ymmärtää, että Hän on luonut kaiken. Tämän tiedon tulisi johtaa Jumalan sanan ääreen, jotta ihmiset kuulisivat Hänen sanaansa, sillä ilman Jumalan sanan kuulemista elämämme on vailla merkitystä ja päämäärää.

 

LÄHTEENÄ käytetty myös kirjoitusta: And then there was life

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (46 kommenttia)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Evuluutio, vai mikä muutti hetkessä Nooanarkissa ruohoa syöneet petoeläimet lihansyöjiksi ?

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Tai sanotaan, että mikä esti Nooan arkin uppoamasta niihin puunsyöjiin, mitkä söivät kaiken aikaa koko arkkia ja miten ne kaikki heinät riittivät kasvissyöjille?

Lannat yli laidan olisi tuonut nykyaikaisena hirmu määrän ympäristörikos-sakkoja ja ylikuormasta. Sisäsiittoisuudesta syytteitä, eläinteensekaantumisia. Ylläpitosyytteitä, puutteelliset pelastuskalustukset (Titanic ver 1.0), yms.

Me olemme tulleet tähdestä, joka kuoli meidän elämämme takia. Kerropas Torppa, että miksi inkvisitiot, yms. estivät kehittymästä sen enempää ja vasta jälkeenpäin tekniikka on mennyt huimaavaa vauhtia. Olihan useita tieteen uranuurtajia, keitä oli uhattu kerettiläisyydestä ja loukkauksista ja silti ovat rakentaneet salaisia kokoontumisia, missä löytää tieteen samanhenkisiä ihmisiä järjellä.

Ainoa järjen pilkahdus oli tuolla "Vihapuhe ei kuulu sananvapauteen" ja kun sinusta vielä pestettäisiin pois nuo uskonhurahdukset, niin olet sittenkin ihminen, terveellä tavalla.

Käyttäjän teemuru kuva
Teemu Ruippo

Kannattaa tutustua käsitteeseen virhekatastrofi. Matemaattisilla virhekatastrofimalleilla määritetään, kuinka paljon mutaatioita ("virheitä") voi syntyä organismin kopion luonnin yhteydessä ja kuinka vähän luonnonvalinnalla voi olla tilaa ilman että sukulinja on tuhoon tuomittu.

Virhekatastrofirajan ylittävät populaatiot ovat harvinaisia poikkeuksia.

Mielenkiintoista on, että luonnonvalinta näyttäisi suosivan populaatioiden pysymistä juuri virhekatastrofirajan alapuolella, sillä se takaa maksimaalisen variaation ja siten eniten hyödyllisiä mutaatioita luonnonvalinnan seulottavaksi haitallisten joukosta, ilman että populaation elinkelpoisuus on vaarassa.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Nooanarkissa ei ollut mustaihoisia, ei kelta-,eikä punaihoisia, milloinhan nämä eriytyivät ?

Käyttäjän teemuru kuva
Teemu Ruippo

Piispa Ussherin mukaan vedenpaisumus tapahtui vuonna 2348 eKr joten aika niukasti jäi Nooan perheelle aikaa siittää jälkikasvuksi maailman eri kansat ja kulttuurit.

Gizan pyramidit rakennettiin vissiin viime torstaina.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #6

Maailman väkiluku oli arviolta 600 miljoonaa vuonna 1650 ja nousi 2400 miljoonaan vuoteen 1950 mennessä. Tämä tarkoittaa, että se olisi kaksinkertaistunut kahdesti 300 vuodessa, keskimäärin kerran 150 vuodessa. Me voimme Raamatusta jäljittää juutalaisten ja arabien sukujuuret samaan patriarkkaan, Aabrahamiin, joka syntyi noin 2167 eKr. ja jolla oli kahdeksan poikaa. Hänen ensimmäinen poikansa, Ismael, oli arabien isä, ja hänen toinen poikansa, Iisak, oli Jaakobin isä, Jaakobia kutsuttiin myöhemmin Israeliksi, ja hänen kahdestatoista pojastaan tulivat Israelin kaksitoista sukukuntaa, jotka tunnetaan paremmin juutalaisina.

The World Book of Knowledgessa sanotaan, että maailmassa on arviolta 200 miljoonaa arabia ja noin 18 miljoonaa juutalaista. Tämä tarkoittaa, että Aabrahamin ajasta lähtien, kahden hänen poikansa jälkeläisten lukumäärä on kaksinkertaistunut noin 28 kertaa, keskimäärin kerran 150 vuodessa. Juutalaiset ovat kokeneet valtavan määrän vainoja ja joukkomurhia vuosisatojen aikana. Hitler murhasi yli kuusi miljoonaa pelkästään toisen maailmansodan aikaisissa keskitysleireissä.

Heidän on täytynyt menettää paljon väestöään tauteihin, lapsikuolleisuuteen ja nälkäkuolemiin vuosisatojen aikana aivan kuten muutkin ihmisryhmät. Heidän historiansa on täynnä kertomuksia taisteluista ja ihmiselämien menetyksistä sotien vuoksi. Silti huomaamme, että heidän määränsä on kaksinkertaistunut vähintään 23 kertaa, keskimäärin kerran 182 vuodessa.

Voimme laskea väestön kasvunopeuden aloittamalla noin 4500 vuoden päästä, Raamatusta löytyvien yksityiskohtaisten historiatietojen perusteella, joiden mukaan Nooa ja hänen perheensä – yhteensä kahdeksan henkeä – selvisivät vedenpaisumuksesta. Tuon väestön tulee kaksinkertaistua 29½ kertaa, jotta saadaan nykyinen kuuden ja puolen miljardin väkiluku, kaksinkertaistuen keskimäärin kerran 152 vuodessa. Mielenkiintoista, eikö totta? Raamatun historian pituus täsmää havaintoihin. Linkistä - "Minne kaikki ihmiset ovat kadonneet?" - https://luominen.fi/minne-kaikki-ihmiset-ovat-kado...

mikael torppa

Ruipolle virhekatastrofista,

Blogissa esitelty kirja "eliömaailma rappeutuu" - http://www.datakirjatkustannus.fi/Eli%C3%B6maailma... käsittelee tätä mainitsemaasi aihetta kenties kattavimmin mitä on, missään tehty ja sen informaation valossa esittämäsi ei pidä paikkaansa. Palaan siihen oman blogin kera, jos Herra suo ja elän.

Käyttäjän teemuru kuva
Teemu Ruippo

Mikael kirjoittaa seuraavaa: "Ilman ennalta sovittua sopimusta koodin sisältämästä kieliopista, ei koodi sisällä merkitystä, eikä merkitystä sisältävää koodia voida purkaa ilman ennalta sovitun kieliopin tuntemusta. Tämä tekee toiminnallisen (todellisen merkityksellisen) informaation hitaasta asteittaisesta ja sattumanvaraisesta kehittymisestä mahdotonta!"

Tässä kohtaa pitää huomauttaa että käännöstyön solussa tekee täysin vailla älyä oleva soluelin nimeltä ribosomi, jonka toimintamekanismeissa ei ilmene geenikohtaisia eroja. Ribosomi muuntaa aina tietyn tripletin tietyksi aminohapoksi* (aminohappo on siis proteiinin rakennusosanen). Ribosomin ei tarvitse kehittyä pätkääkään kääntääkseen täysin uutta tai vierasta geeniä entuudestaan tuntemattomaksi proteiiniksi.

Ribosomitoiminnan universaalius mahdollistaa esimerkiksi virusten olemassaolon. Kun ribosomisi kohtaa sille täysin tuntemattoman, uuden virusgeenin, se kääntää tuon geenin orjallisesti virusproteiiniksi. Näin virukset kopioituvat. Viruksilla ei ole omaa ribosomia, vaan ne käyttävät hyväkseen valloittamansa isäntäeliön ribosomeja.

*lähes kaikella planeettamme elämällä ilmenevä tripletti-aminohappo-vastaavuus:
https://cnx.org/resources/7f5840432e802d479e2d5ae7...

mikael torppa

Olisit lukenut blogia sinne asti missä käsittelin ribosomia. Ribosomilla ei ole mitään mahdollisuutta kääntää yhtään mitään, ellei siihen ole ohjelmoitu Dna:n sisältämää kielioppia.

Merkkien järjestys, niin tietokoneessa kuin Dna:ssa täytyy purkaa, jotta niiden merkitys tulee ymmärretyksi. Tämä tapahtuu tarkasti määritellyllä sopimuksella, jota kutsutaan koodiksi. Niin tietokone kuin genomikin purkaa merkkien järjestyksen älyä vailla olevan koneiston kautta, mutta niin tietokoneen kuin genominkin koodinkääntäjät on älyn kautta ohjelmoitu kääntämään koodi kielioppisääntöjen (koodin) mukaan.

Käyttäjän teemuru kuva
Teemu Ruippo

Kovin on Jumalasi pieni jos se mahtuu asumaan ribosomin syntyä koskevassa tiedon aukossa.

Ribosomin alkuperä liittyy ongelmaan elämän synnystä, ei sitä seuraavaan elämän kirjon monimuotoistumiseen. Kaikki eläväksi luettavat olennot bakteerista punapuuhun ja ihmiseen ovat perineet ribosomin yhteiseltä elämän kantamuodolta.

Ribosomi on siitä erityinen soluelin, että se rakentuu pääasiassa RNA:sta. Yleensä RNA:lla on vain informaatioon liittyviä tehtäviä, mutta ribosomin RNA toimii niin rakenteellisissa, informaatiollisissa kuin katalyyttisissäkin tehtävissä. Tämän faktan inspiroimen tutkimusten nojalla arvellaankin, että ennen proteiinisynteesin kehittymistä oli RNA-maailma, jossa eliöiden kaikista tehtävistä huolehti RNA. Kirjoittaisin aiheesta lisää, jos kännyllä kirjoittaminen olisi nopeampaa ja vaivattomampaa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #23

Ruippo: ***Kaikki eläväksi luettavat olennot bakteerista punapuuhun ja ihmiseen ovat perineet ribosomin yhteiseltä elämän kantamuodolta.***

Tällaisella kehitysopillisella uskomuksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä selittäisi sen, että ribosomi kykenee purkamaan merkityksellistä koodikieltä. Se, että ribosomin täytyy kyetä lukemaan elämän rakennusohjeita, jotta kyseiset elämät voivat edes olla olemassa viittaa johdonmukaisesti siihen, että ribosomiin on ohjelmoitu geneettisen koodin kielioppi, samoin kun tietokoneiden käännöskoneistoihin on ohjelmoitu, kyky purkaa koneen käyttämää koodikieltä.

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola kirjoittaa kirjansa "evoluutiouskon ihmemaassa" - http://www.datakirjatkustannus.fi/Evoluutiouskon_i... sivulla 27 näin:

- ”Uskottavia malleja RNA- ja DNA-molekyylien synnylle ei ole olemassa. Emme siis tiedä edes miten DNA:n kemiallinen rakenne on voinut syntyä ohjaamattomissa kemiallisissa reaktioissa.”

Ja vaikka RNA:n tai DNA:n kemiallinen rakenne voisikin syntyä sattumalta olisivat ne informaatio sisällöltään tyhjiä (merkityksettömiä), ilman toiminnallista informaatiota (merkityksellistä koodia), joka pystytään purkamaan koodin ennalta sovitun kieliopin (tulkintasääntöjen) mukaan. Tällainen kielioppi ei ole aineen ominaisuus, vaan se tulee ohjelmoida aineen sisältämiin "aakkosiin" aineen ulkopuolelta, älyn kautta, koska kielioppi/koodikieli (tulkintasäännöt) eivät ole materiaalisia (aineen ominaisuus), vaan ne voidaan ymmärtää vain älyllisesti ja ne voidaan tuottaa (sopia) vain älyn kautta.

Käyttäjän teemuru kuva
Teemu Ruippo

Toiminnallisen geneettisen informaation kehityksestä on olemassa paljon havaintoaineistoa ja vertaisarvioitua tieteellistä kirjallisuutta, etenkin nopeasti lisääntyvien ja siten nopeasti kehittyvien yksisoluisten kohdalla.

Esimerkkinä antibooottiresistenssiä aiheuttavien uusien beetalaktamaasientsyymien kehitys:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9189640

mikael torppa Vastaus kommenttiin #24

Kirja - "Evoluutio ja biologinen informaatio" - http://www.datakirjatkustannus.fi/Evoluutio_ja_bio... kertoo seuraavaa sivulla 59:

- "Mannerjäästä eristetyistä esihistoriallisista bakteereista on voitu osoittaa, että kaikki nykyisin tunnetut antibioottiresistenssin muodot ovat vanhoja. Ne eivät ole kehittyneet vasta sen seurauksena, että ihminen otti antibiootit käyttöön; ne vain valikoituivat ja rikastuivat populaatioon".

Antibioottiresistenssi ei siis osoita millään muotoa uuden geneettisen informaation syntymisestä, vaan ainoastaan jo olemassa olevan informaation valikoitumisesta populaatioon.

Lisäksi nämä resistentit ominaisuudet selittyvät informaatiota tuhoavilla mutaatioilla. Eli päinvastaisella tapahtumalla, kuin uuden geneettisen informaation kehitys. Joillakin bakteereilla on entsyymi jolla on yleensä hyödyllinen tarkoitus, mutta se muuttaa myös antibiootin myrkyksi. Eli antibiootti ei itsessään ole vahingollinen, vaan sen kemiallinen sivutuote bakteerin metabolismista. Näin ollen mutaatio joka invalidisoisi (rikkoisi) tämän entsyymin, tekisi antibiootista harmittoman. Tämä bakteeri on kuitenkin edelleen invalidisoitunut, johtuen estyneestä entsyymistä joten bakteeri olisi kykenemätön kilpailemaan ei antibioottia sisältävissä olosuhteissa ei-resistiivisten kantojen kanssa.

Bakteerin antibioottiresistanssi on siis mutaation aiheuttama menetys, joka tietyissä olosuhteissa tuottaa bakteerille eloonjäämisen ja valintaedun. Mitään uutta (uusia alleeleja) ei ole kehittynyt. Resistentit ominaisuudet olivat resistenteissä muodoissa jo ennen valinta- ja sopeutumistapahtumaa. Ainoastaan jo olemassa oleva ominaisuus menetettiin, joka tuotti poikkeuksellisissa oloissa hyötyä. Bakteeripopulaatio joka on antibioottiresistenssi on nyt erikoistunut – eli seuraava populaatio on erikoistunut vain alkuperäisen populaation resistentteihin muotoihin – muiden muotojen valikoituessa pois.

Eli seuraavasta bakteeripopulaatiosta valinnan seurauksena puuttuu kaikki ne bakteerit joidenka entsyymiä mutaatio ei ollut rikkonut. Näin ollen seuraavan bakteeripopulaation geenivarasto sisältää vain osan alkuperäisen kokonaisgeenivaraston alleelijoukosta. Geenivarasto on alkuperäiseen geenivarastoon nähden köyhempi. Tällainen informaation köyhtyminen on päinvastaista sille mitä evoluutioteoria tarvitsisi toimiakseen.

Käyttäjän teemuru kuva
Teemu Ruippo Vastaus kommenttiin #28

Linkittämässäni tutkimuksessa on kyse nimenomaan uuden informaation synnystä. Bakteerien beetalaktamaasientsyymit hajottavat beetalaktaami-suvun antibiootteja. Luonnollisia beetalaktaameja kuten penisilliiniä hajottavia bakteerientsyymeitä on esiintynyt jo ammoisina aikoina, mutta hiljattain bakteereille on kehittynyt uusia beetalaktamaasientsyymejä jotka kykenevät hajottamaan ihmisen tekemiä synteettisiä antibiootteja kuten neljännen sukupolven kefalosporiineja.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #35

Jos lampussa on automaattinen päälle-pois-kytkin, joka kytkee lampun pois päältä tietyssä valoisuudessa ja sitten tämä kytkin rikkoutuu ja lamppu jää päälle myös valoisassa olosuhteessa, niin mitään uutta ominaisuutta ei ole kehittynyt. Lampussa oli jo ennestään ominaisuus olla päällä, mutta nyt tämä ominaisuus on koko ajan toiminnassa rikkoutuneen säätimen johdosta.

Joku voisi pitää sitä uutena informaationa, koska lamppu ei ennen ollut päällä valoisaan aikaan, mutta kyse ei ole uuden informaation kehittymisestä, vaan jo olemassa olleen rikkoutumisesta. Päälle-pois-kytkin menetettiin. Saman tyyppisestä tapahtumasta on kyse antibioottiresistenssi tapauksissa. Ne voivat pintapuolisesti päällepäin näyttää uudelta informaatiolta, mutta todellisuudessa niissä menetettiin jo olemassa olevaa informaatiota.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Eikös se ole tuhottu jo aika moneen kertaan? Minä asettaisin tämän kategoriaan "Beating a Dead Horse" tai sitten jokerivaihtoehtona se, että evoluutioteoria on jostain kumman syystä poikkeuksellisen sitkeä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Käsittääkseni "beating a dead horse" -ilmaisulla tarkoitettaisiin yleisesti tässä käytettynä, ettei blogistin tarina ole todistusvoimainen, että älykkään suunnittelijan tarina ei ole tosi. En oikein ymmärrä miten se taipuisi tarkoittamaasi merkitykseen. Sanonnassa on siis kyse vertauksesta, ettei hevostaan kannata enää piiskata jos se on jo kuollut. Sillä ei pääse enää perille.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Jos blogisti olisi ajatellut kirjoittamansa itse olisi hän todennäköisesti huomannut kuinka kielen käyttäminen vertauskuvana demonstroi nimenomaan evoluutiota ja systeemin riippumattomuutta älykkäästä suunnittelijasta.

"Minä rakastan sinua" -merkkijono on 99,9 prosentille potentiaalisista vastaanottajista täyttä siansaksaa. Mikään älykäs suunnittelija ei ole antanut heille koodi-avainta.

Suomenkieli on muokkautunut aikojen saatossa ja on nykyään jotain ihan muuta kuin kivikaudella. Kieleen syntyy uusia merkityksiä jatkuvasti ja vanhoja katoaa. Joskus uudet sanat muotoutuvat ja valikoituvat myös "älykkään suunnittelijan tahdon" (kieliopin säännöt) vastaisesti, mutta tulevat silti hyvin ymmärretyiksi. Esimerkkinä voisi toimia vaikkapa "appsit", jossa monikkomuoto tuplaantuu. Sana on kieliopillisesti väärä, mutta toimii silti informaation välittäjänä ja on yleisesti käytetty. Olisiko tämä nyt vaikka esimerkki kielessä tapahtuneesta mutaatiosta ja valinnasta?

mikael torppa

Kieli perustuu aina ennalta sovittuun sopimukseen, jonka määrittelee tarkasti täsmälliset säännöt. Jos lähettäjä ja vastaanottaja eivät kummatkin ymmärrä käytettyä kielioppia (koodia), niin he eivät pysty välittämään informaatiota toisilleen.

Uusi sana voi syntyä kielioppiin siten, että älykäs mieli keksii uuden sanan ja antaa sille merkityksen ja sitten opettaa sen muille, jo olemassa olevan kieliopin kautta. Kielioppi on aina poikkeuksetta riippuvainen älystä ja tämä nimenomaan vahvistaa, ettei 'kieli' ole voinut syntyä sattumalta ilman älyn ohjausta.

Kielet eivät ole siis voineet kehittyä sattumanvaraisesti pikkuhiljaa asteittain, ne on täytynyt luoda kerralla valmiiksi koodiksi, niin että niiden käyttäjät ovat ymmärtäneet heti niiden kieliopin. Ja juuri tämän Raamattu meille kuvaa.

”Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.” (1.Moos.11:5-9)

Kun siis vedenpaisumuksen jälkeen ihmissuku lisääntyi ja kasvoi niin kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Ihmiset rupesivat silloin rakentamaan kaupunkia ja he eivät halunneet totella Jumalan käskyä hajaantua yli kaiken maan. Silloin Herra Jumala astui itse alas taivaasta ja sekoitti ihmisten kielen ja hajotti heidät sieltä sen aikaisten sukukuntien mukaan ympäri maata. Ihmiset erkaantuivat Baabelista ympäri maailmaa, sukukuntien mukaan ja jokaisella oli oma kielensä. Tämä on kulttuurien ja eri maiden alkuperä. Toisin sanoen, kun Jumala hajotti ihmiset ympäri maailmaa, omiin ryhmiinsä (sukukunnittain), niin ihmiset tottuivat (oppivat) elämään omissa porukoissa jne.. Kyseessä ei ollut mikään evoluution ohjelmointi vaan Baabelista hajaantuminen.

Tätä tukee moni asia. Esimerkiksi, evoluutiotieteen kartta maailman muutosliikkeistä on hätkähdyttävän lähellä Raamatullista kuvausta siitä, kun kansat hajaantuivat yhdellä kertaa Baabelista - http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a100=117 . Evoluutiotieteen Afrikasta-teorian mukaan tapahtui yksi kansojen hajaantuminen, jonka keskus ja kauttakulkureitti oli Lähi-idässä. Kolme pääasiallista mitokondriolinjaa ja väestö, joka vaeltaa pienissä ryhmissä aiemmin asumattomille alueille. Kaikki tämä tapahtui lähimenneisyydessä, ja kaikki nämä asiat voidaan ennakoida suoraan siitä, mitä Raamattu kertoo Baabelin tornista.

Lisäksi maailmassa olevat lukuisat kielet on mahdollista ryhmitellä ”perheiksi”. Mutta näiden ”perheiden” välillä ei ole linkkejä. Toisin sanoen, kun Jumala sekoitti Baabelissa sukukuntien kielet ja hajotti heidät ympäri maailmaa, niin nämä hajoitetut sukukunnat olivat "kantakieliä" niistä syntyneille "kieliperheille". Kuitenkaan näiden kieliperheiden välillä ei ole linkkiä vaan ne on johdettavissa omiin Baabelin hajaannuksen alkukieliin (kantakieliin) ja juuri tämän me löydämme todistusaineistosta - https://luominen.fi/kielten-synty-luotiinko-kaikki... -. Kaikki puoltaa sitä minkä Raamattu meille ilmoittaa - ja miksi ei puoltaisi, koska onhan kyseessä Luoja Jumalamme sana.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Toki kielen kehittyminen edellyttää älyä. Esitin ettei kielen kehittyminen ole riippuvainen älykkäästä suunnittelijasta. Yksi keksii sanan tai rakenteen, jolloin tapahtuu kielen mutaatio. Selittäessään sen toisille (tai vain käyttäessään sitä) tapahtuu valinta, jossa toiset joko vievät sen kieliperimässä eteenpäin, tai jättävät sen huomiotta.

Kielitieteilijät ja kielitoimistot sitten pyrkivät näitä mutaatioita ja valintoja ymmärtämään jälkijättöisesti. Kieliopin sääntöjen poikkeukset eivät todellakaan viittaa älykkääseen suunnittelijaan. Viittaamasi saksankieli käy mielestäni todisteeksi lähinnä älyttömän suunnittelijan vaikutuksesta.

Miten ajattelit että "evoluutiotiede" (mitä tuo sitten tarkoittaneekaan) voisi tukea raamatullista kuvausta. Eivätkö evoluutio ja luomiskertomus olekaan vaihtoehtoisia selityksiä, miten ne voisivat tukea toisiaan?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #14

Kun älykäs ihminen "keksii" sanan ja opettaa/selittää sen muille, niin siinä nimenomaan käytetään "älyä", ja olemassa olevaa koodia (kielioppia) jonka kautta uusia asia opetetaan muille.

Mutaatiot joita pidetään "kehitysopin" luovana voimana, ovat kopioinnissa tapahtuvia painovirheitä (kirjoitusvirheitä). Ne eivät ole kenenkään 'keksimiä' ja toisille selittämiä vaan verrattavissa siihen, että kirjan kopioinnissa tapahtuu painovirheitä. Jos tietosanakirjan kopioinnissa syntyy sattumanvaraisia painovirheitä, niin syntyykö kirjan sisältöön uusi kielioppi (joka perustuu sopimukseen kieliopin säännöistä) vai muuttuuko se merkitykseltään kohti siansaksaa?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #15

Et kai vakavissasi väitä että tuolla argumentaatiolla todistat älykkään suunnittelijan olemassaolon? Ja kyllä tahattomatkin virheet saattavat juurtua kieleen, kuten esimerkilläni osoitin.

Pointtini oli alunperin vain että analogiasi oli harvinaisen huonosti valittu, koska kielen syntyminen ei ole riippuvainen [ulkopuolisesta] älykkäästä suunnittelijasta. Kieliä ei ole todellakaan luotu kerralla valmiiksi koodiksi kuten esität, vaan ne nimenomaan kehittyvät pikkuhiljaa asteittain.

Muistan lapsena, kuinka isosiskoni ja serkkuni loivat kesälomalla oman kielen. Se sai alkunsa salaisista samoista ja hehittyi omaksi kielekseen. En silloinkaan uskonut prosessin perustuvan älykkääseen suunnitteluun... Valinta on tehnyt tehtävänsä, eivätkä edes he enää osaa luomaansa kieltä, vaikka silloin loppukesästä sillä keskenään sujuvasti kommunikoivatkin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #16

Et kai sinä vakavissasi väitä, että kun isosiskosi ja serkkusi loivat kesälomalla oman kielen, niin se ei olisi perustunut heidän älyyn? Hekö eivät älynsä kautta päätyneet yhteiseen sopimukseen, mitä jokin sana merkitsee, jotta pystyivät kommunikoimaan kyseisten sanojen kautta. On huvittavaa, että yrität väittää ettei älykästä suunnittelijaa tarvita kielen syntymiseen ja kaikissa esimerkeissäsi käytät esimerkkinä asioita, joihin äly on vaikuttanut. Tuollaista venkoilua joku voisi pitää jopa älyvapaana.

Tahattomat virheet voivat juurtua kieleen, vain jos niille annetaan älykkään mielen kautta merkitys ja sitten tämä merkitys myös opetetaan muille, jolloin se perustuu sopimukseen kieliopin säännöistä.

Lause: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, sisältää todellista toiminnallista informaatiota vain, jos kirjainjono vastaa sovittua koodia. Toisin sanoen sen määrittelevät tarkasti täsmälliset säännöt, kuten suomen kielioppi. Lisäksi se sisältää informaatiota vain, jos toinen osapuoli (tai prosessi) voi tulkita tuon koodin jollakin vastaanottajan koneistolla, joka purkaa koodin, ennalta sovitun kieliopin mukaan. Koodi täytyy purkaa/tulkita jotta sen merkitys tulee ymmärretyksi, vain siten siitä tulee merkityksellinen. Toisin sanoen merkitys ei synny koodin järjestelystä, vaan järjestelyn tulkinnasta tai purkamisesta. Ilman ennalta sovittua sopimusta koodin sisältämästä kieliopista, ei koodi sisällä merkitystä, eikä merkitystä sisältävää koodia voida purkaa ilman ennalta sovitun kieliopin tuntemusta. Tämä tekee toiminnallisen (todellisen merkityksellisen) informaation hitaasta asteittaisesta ja sattumanvaraisesta kehittymisestä mahdotonta!

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #17

Todistat ainakin että kaikille ei ole jaettu koodia, jolla puretaan sarkasmi.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #17

Torppa, voisitko vihdoin vastata, kun syntyy uusi ihminen, niin syntyykö uusi sielukin ?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

"Kielet eivät ole siis voineet kehittyä sattumanvaraisesti pikkuhiljaa asteittain, ne on täytynyt luoda kerralla valmiiksi koodiksi, niin että niiden käyttäjät ovat ymmärtäneet heti niiden kieliopin."

Esim. Brasiliassa asuu satoja alkuperäisheimoja, jotka puhuvat satoja eri kieliä äidinkielenään. Miksi ihmeessä tätä valmista koodia koodia on laitettu juuri suuren valtameren takaisen brasilian asukkaisiin huomattavan paljon?

Eläimilläkin on oma kielensä. Ja ne käyttävät sitä juuri samalla lailla kuin me ihmiset. Onko niidenkin kielitaito johdettavissa Baabelitarinasta, vai olisiko sittenkin muita selityksiä ilmiölle?

Eläinten signaalikieltä on usein pidetty yksinkertaisena sekä alkeellisena. Kuitenkin niiden viestintä on osoittautunut hyvin runsaaksi, esimerkiksi korppi ääntelee kahdeksallakymmenellä eri äännähdyksellä, joista kaikilla on eri merkitys. Ja esim. japanilaiset tiaiset pystyvät muodostamaan 11 tavusta yli 175 erilaista ääntä eli sanaa. Tiedossa ei vielä ole, kuinka paljon merkityksiä linnut luovat yhdistämällä näitä sanoja edelleen lauseiksi.

Eläimet viestivät erittäin monipuolisesti myös monilla muilla aisteillaan, jollaisia kykyjä ei ole ihmisillä. (artikkeliapaja.wikispaces.com) Apinoitakin naurattaa https://www.youtube.com/watch?v=X4jUT9NrH4g

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

Monilla meistä on vastustamaton viehtymys "kaiken hallintaan". Sen ilmauksia ovat olleet Platonin idea-opit, skolastiikka, sittemmin mm. suunnitelmatalous ja muut keskitetyt tai hierarkiset järjestelmät sekä kreationismi ja "älykäs suunnittelija".

Todellisuus on kuitenkin toisenlainen, kuten edellä kommentaattorit ovat hyvin osoittaneet.

Asiat kehittyvät sattumien ja systeemisen itseohjautuvuuden yhdistelminä. Edes tekniset laitteet eivät yleensä ilmesty valmiina jonkin suuren suunnitelman mukaan, vaan vähittäisen kokeilun, yrityksen ja erehdyksen tietä.

Kehityksen - usein sekavan ja joskus kaoottisenkin - tuloksena syntyneitä asioita selitetään mielellään jälkeenpäin teleologioiden tai narratiivien kautta.

mikael torppa

Koskaan ei ole mikään tekninen laite syntynyt ilman älykästä suunnittelijaa. Informaatio ei yksinkertaisesti kykene järjestämään itseään, vaan se vaatii aina järjestäjän.

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” - http://www.datakirjatkustannus.fi/Eli%C3%B6maailma... sivulla, 116, näin:

- ”Informaatioteoria osoittaa selvästi, että informaatio ja informaatiojärjestelmät syntyvät vain älykkäistä lähteistä ja vain älykkyys voi ne säilyttää (Scientific laws of information and their implications). Tietokoneet ja tietokoneohjelmat eivät synny itsestään. Ne on huolellisesti suunniteltu. Edes tietokonevirukset eivät vastoin yleistä käsitystä synny itsestään. Ne on huolellisesti ja pahansuovasti suunniteltu. Internet on synnyttänyt valtavan kokeen sen selvittämiseksi, voiko informaatio järjestää itseään. Se ei voi. Kaikki Internetissä tapahtuva, myös pahat asiat, on suunniteltu.”

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola kirjoittaa kirjansa "evoluutiouskon ihmemaassa" - http://www.datakirjatkustannus.fi/Evoluutiouskon_i... sivulla 247 näin:

- ”Informaatio on kaikissa tuntemissamme tapauksissa johdettavissa älykkyyteen. Älykkyys tekee koneita, joihin luonnolliset mekanismit eivät kykene. Naturalismi kuitenkin rajaa jo lähtökohtaisesti älykkyyteen perustuvat selitysmallit pois. Naturalistit panevat taikasanan evoluutio tieteen aukkoihin ja hylkäävät älykkyyden naturalistisen uskon vaikutuksesta. Siksi naturalismi on syvästi uskonnollinen kannanotto todellisuuden luonteesta. On aika vapauttaa tiede tällaisesta pakkopaidasta.”

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

"Koskaan ei ole mikään tekninen laite syntynyt ilman älykästä suunnittelijaa."

Ei tietenkään. Kielikään kehity ilman älykästä puhujaa (puhujayhteisöä). Älykkyys kasaantuu systeemeihin (ja toimijoihin) vähitellen, mutta sitä ei ole olemassa etukäteen.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #21

Väitteesi perustuu täysin naturalistiseen uskoon, ilman todistusaineistoa. Kokeellinen todistusaineisto nimenomaan osoittaa, ettei informaatio kykene järjestämään itseään, niin kuin Dr. John Sanford totesi ja tämä havainto osoittaa ettei naturalistinen käsitys voi pitää paikkaansa.

Lisäksi informaation luonne jo itsessään osoittaa, että sen on ollut mahdoton syntyä vähitellen kasautumalla, koska kielioppi/koodikieli (tulkintasäännöt) eivät ole materiaalisia (aineen ominaisuus), vaan ne voidaan ymmärtää vain älyllisesti ja ne voidaan tuottaa (sopia) vain älyn kautta. Kielioppi (joka määrittää tietyn koodin kirjainjärjestyksen) ei voi syntyä mistään aineen ominaisuudesta, koska kieliopin säännöt (sopimukset) ovat aina älyn tai mielen tuottamia.

Raamatun ilmoituksen perusteella voimme nähdä, että Jumala oli ohjelmoinut Aadamiin (ensimmäiseen ihmiseen, jonka Jumala teki), jo kieliopin, niin että Aadam kykeni jo ensimmäisenä päivänään ymmärtämään puhetta ja puhumaan. Tämä on myös informaation toiminnallisen luonteen valossa johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys, koko kieliopin syntymiselle ihmissukuun.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #22

Kuka on tämän raamatun ilmoituksen kirjannut, milloin ja millä kielellä?

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa Vastaus kommenttiin #22

Käytät sanaa "naturalistinen" leimana, jolla ei ole sisältöä.

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa Vastaus kommenttiin #21

***Älykkyys kasaantuu systeemeihin (ja toimijoihin) vähitellen, mutta sitä ei ole olemassa etukäteen.***

Hassusti sanottu. Miten älykkyys voi kasaantua vähitellen - tai ollenkaan - ellei sitä nimenomaan ole ollut etukäteen olemassa!?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Leisolan tieteelliset kirjoitelmat ja ID uskon ylimielisyys eivät ole uhka tieteelle. J.Tuusan arvio Matti Leisolan kirjasta Evoluutiouskon ihmemaassa >>> http://www.areiopagi.fi/jussi-tuusan-arvio-matti-l...

Muutenkaan ymmärrä näitä avauksia, milloin tiede todistaa yhtä sun toista todeksi, niistä tärkeiksi katsomistaan asioista, mitä blogisti sattuu haluamaan. Toisaalta sitten tiede onkin yllättäen täysin väärässä, niissä asioissa, jotka eivät vaan ikinä mahdu blogistin maailmanselitykseen.

Millä ylituomarin oikeudella olet kaiken tutkimuksen yläpuolella kertomassa mikä vuosisataisessa huolellisessa tieteellisessä tutkimustyössä on oikein tahi väärin? Melko erikoista oman piskuisen maailmankuvansa tuputtamista, ja lähinnä hyvin rasittava tapa argumentoida oikeastaan yhtään mitään.

Älykkäästä suunnittelusta muutamia huomion arvoisia artikkeleita: http://www.argumentti.fi/argumentti/intelligent-de...

Käyttäjän VilleHeiskanen kuva
Ville Heiskanen

"Mutaatiot eivät ole siis evoluution luova voima, vaan sen tuho!"

Jos saman uskonnollisen yhteisön jäsenet pariutuvat riittävän monta kertaa vain keskenään, niin sukupuuton estää ainostaan mutaatiot, joiden satunnaisuus voi saada osan jälkeläisistä riittävän terveiksi, jottei yhteisö tuhoa itseään. Luonnossa evoluutio hoitaa hyvät ja huonot ominaisuudet ajallaan, mutta ihminen voi älynsä johdosta vaikuttaa tähän valintamekanismiin esim. estämällä pariutumisen ei-toivottujen pakanoiden kanssa. "Parempi, että sinä Justiina teet lapsia veljesi Jaakobin kanssa, koska Jumala on siunannut meidän sukua uskon lahjalla!"

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Ihmisen genomi on täynnä retrovirusten siihen lisäämää dna:ta. Joillakin tästä informaatiosta on perustavanlaatuinen vaikutus mm. Solujen fuusioitumiseen ja istukan kehitykseen. En tiedä sinusta mutta minusta tuo on koko positiivista mutaatiota.

mikael torppa

Ainoastaan kehitysopillisten "uskomusten" mukaan. Dominic Statham luonnontieteiden kandidaatti kirjoittaa http://creation.com/mutation-mistakes näin:

- "Ihmisen DNA:ssa on monia alueita, jotka muistuttavat virusten DNA:ta. Tästä syystä eräät evolutionistit väittävät, että nämä DNA-jaksot ovat peräisin viruksista. He sanovat, että virukset tarttuivat esivanhempiimme ja saastuttivat heidät DNA:sa viruksen perimällä.

Monien ERV-jaksojen toiminto on ymmärretty ja niiden tiedetään olevan vuorovaikutuksessa muun DNA:mme kanssa hyvin nerokkaalla tavalla. Ne esimerkiksi saavat aikaan sen, että samoja DNA-jaksoja luetaan eri lukukehyksistä ja hyödynnetään monin eri tavoin.

Kun tutkimustuloksia tulkitaan, hyvä tiedemies huomioi kaikki vaihtoehdot. On tarpeen pohtia: Ovatko ERV:t peräisin viruksista vai tulivatko virukset näistä ERV:istä? Miten evolutionistit voivat tietää ERV-jaksojen polveutuneen viruksista. Koska monien ERV:ten toiminto tunnetaan, on perusteltua tulkita ne suunnitelluiksi osaksi perimää."

Ja juuri tätä tukee myös toiminnallisen informaation luonne ja se, että genomi pystyy tulkitsemaan ERV:itä. Näin siksi, että ne omaavat saman kieliopin (tulkintasäännöt) muunkin DNA:n kanssa.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Hiv-virus on eri mieltä asiantuntijasi kanssa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #32

Tuomas olen lukenut blogejasi ja pidän sinua erittäin järkevänä ihmisenä. Kuitenkin tässä aiheessa joka koskettaa maailmankatsomuksesi perustuksia, sinä et mielestäni ajattele järkevästi. Tuntuu, että mikä vain todiste joka edes näennäisesti jotenkin voisi auttaa kehitysoppia hyväksytään ilman kriittistä arviointia. Luuletko todellakin, että tappava HIV-virus pelastaa kehitysopin?

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Kreationistisessa ID-näkemyksessä on tietty jännite. Toisaalta korostetaan sitä, että luonnon suunnitelluilta näyttävät rakenteet ovat kerralla luotuja, eli valmiiksi suunniteltuja. Toisaalta halutaan korostaa ihmisten suunnittelemia rakenteita älykkään suunnittelun tuloksina.

Luonnossa siis on kreationistien mukaan sekä älykkään suunnittelun tuotoksia, että älykästä suunnittelua (ihmiset ja monet eläimet). Eikö looginen johtopäätös tästä olisi se, että suunnitelluilta näyttävät rakenteet ovatkin kehittyneet elämän prosessissa, jossa on ollut mukana älykkyyttä alusta asti? Kerralla luodut rakenteet sopivat paremmin maailmaan, jossa älykästä suunnittelua ei lainkaan olisi.

mikael torppa

Cornellin yliopiston geneetikko Dr. John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” http://www.datakirjatkustannus.fi/Eli%C3%B6maailma... sivulla, 153-154 näin:

- "Yksi suunnittelun tuntomerkki on monien osien muodostamien kokonaisuuksien mittava yhteistoiminta, jota kutsun integroiduksi monimutkaisuudeksi. Se korostaa helposti havaittavia luonnollisia kokonaisuuksia. Kokonaisuus on objektiivista todellisuutta. Jokainen järkevä ihminen voi havaita kokonaisuuden. Kyse ei ole vain subjektiivisesta havainnosta. Kokonaisuus on siksi oikeutettu tieteellisen tutkimuksen kohde. Kokonaisuus perustuu hyvin monien osien mittavaan yhteistoimintaan. Palapeli on kokonaisuus, hiekkakasa ei.

Ihminen koostuu yli 100 biljoonasta solusta. Mutta me emme ole 100 biljoonaa solua. Toistan - tämä ei ole se, mitä me olemme. Meistä jokainen on todella yksi kokonaisuus muodoltamme, toiminnaltamme ja olemukseltamme. Me olemme lukemattomien lähes täydellisesti toisiinsa sopivien osien muodostama kokonaisuus ja sellaisena muodostamme uuden yksiköllisen todellisuuden tason. Se, että olemme erillisiä ihmisiä - muuta kuin molekyylimme - on sekä ihmeellisen syvällistä että lapsellisen ilmeistä. Vain syvä hengellinen uni voi sokaista meidät tältä todellisuudelta. Me todella tarvitsemme herätystä. Kun heräämme ymmärtämään kokonaisuuksien todellisuuden, heräämme myös kauneuden todellisuuteen. Alamme ymmärtää, että se, mitä kutsumme kauneudeksi, on yksinkertaisesti suunniteltujen asioiden kattavan kokonaisuuden tunnistamista. Tästä näkökulmasta kauneus ei ole vain subjektiivista. Tästä uudesta näkökulmasta kauneus, kuten kokonaisuus, voidaan todella nähdä objektiivisena ja konkreettisena todellisuutena."

Elämä on kokonaisuus ja mitä kaunein virheettömänä, mutta tässä syntiin langenneessa maailmassa me näemme tämän kokonaisuuden rappeutumista jne.. Koska elämä on yksi kokonaisuus joka toimii kokonaisuutena, niin se ei ole voinut syntyä erillään tästä kokonaisuudesta. Eikä sellaista luonnollista mekanismia edes tunneta joka kehittäisi kokonaisuuksia.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Poisto. Kun vastauksia ei vain tipu.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Loistava kirjoitus Mikael,

Nämä ihmiset eivät koskaan tule ymmärtämään totuutta, heidän ylpeytensä ja oma pieni maailmansa pistää hanttiin. Toivottavasti olen kuitenkin väärässä.

Jumala on vain liian suuri ihmiselle ymmärtää ja kuitenkin hän on mukana kaikkein pienimmässäkin.

On päivänselvää, että sopeutumista tapahtuu koko ajan, auringossa pigmenttiä tulee lisää jne.

Mutta hyvä Mikael; heitä ja heidän ajatuksiaan vartioivat heidän äitinsä ja isänsä ja yhteiskunta, ja me kaikki tiedämme millaisessa jamassa tämä yhteiskunta nyt on - hautajaissaatto on jo edennyt hyvin lähelle monttua, sitä monttua johon tämä saatanan ja rahanpalvonnan yhteiskunta joutaa mennä...

Elämme siamilaisten kaksosten aikaa, pelon ja pahan, jossa vain mammona merkitsee jotain - ei omat lapset ei lastenlapset, ei, heidät voi uhrata mammonalle ja esimerkkiä näyttää maan valtiollinen johto.

On inhimillisesti ymmärrettävää, että on karmeaa, kun "ollin oppivuodet" ovatkin menneet hukkaan ja totuus karkaa yhä pidemillä askelilla tavoittamattomiin... tiede on jo huomenna vanhaa taide pysyy.

Minulla on epäilys, että nämä Mikaelin vastaväittelijät eivät ole lukenee Raamattua hengen ja rukouksen valossa, siksi se ei merkitse heille muuta kuin IÄMN SANKARAT IASUN.

Ja toki suuren häpeän kantaminen vammauttaa, riittämättömyys luodefenssejä ja ylitsepääsemättömiä muureja jotta ei tarvitsisi löytää itsestään ihmistä.

Jos, uskoisin evoluutiopsykologiaa tai psykiatriaa, olisi minun hyväksyttävä insesti ennemmin kuin homoseksuaalisuus. Marko Hailo on kirjoittanut yleistajuisen kirjan johdatuksena evoluutiopsykiatriaan, Steven Pinkeriltä on kirja The Blank State; The modern denial of human nature ... nämä putovat, jos uskoo kokonaisvaltaiseen evoluutioon johon kukaan ei kai sentään enää usko - sillä ainoa usko on raha ja sitä kumarretaan.

Mutta mitäpä näistä, Raamattu on kertonut jo kaiken senkin, että tällaista keskustelua nyt käydään.

Olemme kuin silmiä, jotka näkevät kaiken mutta mikään ei liikuta - olemme toisillemme harvinaisen yhdentekeviä, joten rakkaudesta puhuminen ilman Jumalan tuntemista on tyhjänpäiväistä valehtelua. On toki ikävää huomata olevansa vain esine joka on valjastettu taloutta varten ... milloin tämä kääntyi näin.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Kieli, joka ei muutu, on kuollut kieli jolla ei ole puhujia. Ihmislajin kommunikointiin käyttämä ääneen perustuva viestintämenetelmä on alati muutoksessa. Sanoja lainataan toisista kielistä, syntyy murteita, eriskummallisia termejä, sanontoja, lyhennyksiä... nottatuota soot aiva pöyröö ko aiva mettähänvietäviä höpäjät, nuos horinoos oo pääteihäntää, aikuunen ihiminen luuloo notta partapelle olis luonu kaiken..

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Koska eläinten perusanatomia on niin samankaltainen, voidaan päätellä että eläimillä on yhteinen kehityshistoria. Yksittäisenä esimerkkinä silmä, jonka erilaisia kehitysasteita on nykyäänkin havaittavissa eri lajeilla.

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Kysyin kerran eräältä jumaluskoiselta, että jos Luukas olisikin kirjoittanut neitseellisestä syntymästä seuraavasti: jumalanpoika syntyi Marian persreiän kautta niin uskoisitko sen totena? En saanut minkäänlaista vastausta. Siis jos se oliskin ollut tosiasia niin miten sen meille muille voisi nauramatta selittää?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset