mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Charles Darwinin ja Charles Lyellin tutkimusmetodi tukee luomisoppia

 • Charles Darwin käytti historiantutkimuksessa tutkimusmetodia, joka perustui päättelyyn parhaasta selityksestä
  Charles Darwin käytti historiantutkimuksessa tutkimusmetodia, joka perustui päättelyyn parhaasta selityksestä
 • Charles Lyell kehitti historian tutkimusmenetelmän jossa viitataan nykyään toiminnassa oleviin aiheuttajiin
  Charles Lyell kehitti historian tutkimusmenetelmän jossa viitataan nykyään toiminnassa oleviin aiheuttajiin

LUOMISOPIN KRITIIKKI

 

Turun yliopiston uskontotieteen lehtori Matti Kamppinen kirjoitti tieteellisistä teorioista Helsingin sanomien artikkelissa - ”Luomisoppi ei kelpaa vaihtoehdoksi”, vuonna 2008. Kamppinen toteaa muun muassa näin:

 • ”Kriittisen ajattelun opettaminen on tärkeää, mutta olennaista on ymmärtää, millaisilla perusteilla kritiikkiä voi esittää. Luomisopilla ei ole tarjota mitään järkevän kritiikin työkaluja.”

Kamppinen jatkaa,

 • ”Ensinnäkin varteenotettavan teorian tueksi on empiiristä todistusaineistoa, ja teoriasta voidaan johtaa testattavia hypoteeseja. Evoluutioteoria toimii juuri näin, ja sen tueksi esitetty empiirinen aineisto on mittava. Luomisoppi ei taivu kriittisiin, ratkaiseviin testeihin.”

Kamppinen jatkaa,

 • ”Luomisopilla ei ole järkeviä yhteyksiä kemiaan tai muihin biologian lähitieteisiin. Erillisyys tieteenalojen kokonaisuudessa on monen muunkin pseudotieteellisen opin tuntomerkki.”

Professori Kamppisen mielestä luomisopilla ei ole mitään järkeviä yhteyksiä luonnontieteeseen ja siksi se ei tarjoa mitään järkevän kritiikin työkaluja. Kamppisen mielestä luomisoppi ei taivu kriittisiin ratkaiseviin testeihin. Väitän, että Kamppinen on täysin väärässä kritiikissään luomisoppia kohtaan ja perustelen väitteeni Charles Darwinin ja Charles Lyellin käyttämällä menetelmällä historiantutkimuksessa. Darwin ja Lyell ovat evoluutioteorian ”isiä” joten heidän soveltamaansa menetelmää historiantutkimukseen voi käsittääkseni kutsua myös evolutionistien, ateistien ja skeptikkojen mukaan tieteelliseksi menetelmäksi. No millaisesta menetelmästä on kyse?

 

CHARLES DARWININ KÄYTTÄMÄ MENETELMÄ (todennäköisin selitys)

Charles Darwinin käyttämää menetelmää kutsutaan - ”päättelyä parhaaseen selitykseen” menetelmäksi. Darwin itse kirjoitti näin:

 • ”Minusta vaikuttaa (näyttää) siltä, edellyttäen että sellainen olettamus (hypoteesi) selittäisi tällaista yleistä väitettä, niin meidän pitäisi sen mukaisesti yleisesti seurata kaikkia tieteenaloja, myöntää se kunnes löydetään vähän parempi olettamus (hypoteesi).”

Darwinin käyttämä menetelmä historiantutkimuksessa perustui siihen, että se oletus joka selittää parhaiten historialliset tapahtumat on paras selitys, kunnes löydetään vähän parempi olettamus (selitys).  No mikä tekee selityksestä parhaan? Darwin käytti historiantulkintaansa päättelyä, jonka hän johti nykyisyyden havainnoista. Tämän menetelmän hän omaksui Charles Lyelliltä.

 

CHARLES LYELLIN METODI (mikä tekee selityksestä parhaan?)

Darwin sovelsi päättelyssä parhaaseen selitykseen Charles Lyellin metodia. Darwin otti Charles Lyellin kirjan "Geologian periaatteet" mukaan laivamatkalleen. Kirjassa Lyell esitti ns, uniformitarianismin periaatteen, jonka mukaan nykyisin luonnossa vaikuttavat voimat ja ilmiöt ovat ainoa avain menneisyyden ymmärtämiseen. 

Charles Lyellin Principles -teoksen alaotsikko oli:

 • ”Tarkoituksena yritys selittää Maan pinnan aikaisemmat muutokset viittaamalla nykyään toiminnassa oleviin aiheuttajiin”.

Lyellin kehittelemä uniformitarianismin periaate perustui siihen, että historiantutkimuksessa menneisyyteen sovelletaan selitystä, jossa viitataan nykyisyydessä oleviin aiheuttajiin, joidenka tiedetään aiheuttavan kyseisiä asioita. Päättely parhaaseen selitykseen on uniformatarianismin mukaan sellainen, jossa menneisyyden muutoksia pyritään perustelemaan aiheuttajilla joidenka nykyään tiedetään aiheuttavan asioita joita olemme selittämässä. Eli menneisyyttä selitettäessä tulee viitata aiheuttajaan, jonka tiedämme nykyisyydessä tuottavan kyseisiä asioita. Paras selitys on siis viitata aiheuttajaan, jonka tiedämme tuottavan asioita, joita yritetään selittää.

Esimerkiksi Darwiniin teki vaikutuksen valikoivalla jalostuksella tuotettu suuri kyyhkysten kirjo. Darwin päätteli, että jos ihminen kykeni saamaan aikaan nämä biologisen maailman ihmeet vain muutamassa sukupolvessa, niin luonto voisi tehdä huomattavasti suurempia muutoksia miljoonien vuosien aikana. Darwin sanoi, että hänen ehdottamansa "luonnonvalinnan mekanismi" oli samanlainen kuin keinotekoisessa valinnassa (jalostuksessa). Toisin sanoen, Darwin päätteli, että paras selitys sille miten nykyisyydessä olevat eliöt ovat muodostuneet menneisyydessä, oli selittää eliöiden historia sen mekanismin kautta, jonka tiedämme nykyisyydessä muuttavan eliöitä (jalostuksen mekanismi).

Nykytietämyksen valossa siitä mitä esimerkiksi jalostuksessa tapahtuu, on helppo osoittaa missä Darwinin päättely meni pieleen. Darwin johti päättelynsä kokeellisesta todistusaineistosta (jalostuksesta), joka osoittaa muuntelun rajallisuuden. Me tiedämme nykyään ettei jalostuksessa tuoteta mitään uutta informaatiota. Jalostuksen aikaan saama biologinen muuntelu ei perustu uusien alleelien evolutiiviseen syntyyn, vaan jo olemassa olevan aineksen uusiin yhdistelmiin ja valikointiin. Missään vaiheessa jalostusprosessia ei kirjoiteta uutta koodia eliöiden perimään, vaan koko prosessi toimii jo olemassa olevan informaation rajoissa. Täten muuntelulla on välttämättä rajat. 

Darwin käytti prosessia, jossa ei tuoteta uutta informaatiota selitykseksi prosessille joka vaatisi huomattavasti uuden informaation kehittymistä. Eli Darwin päätteli, että prosessi joka ei kirjoita uutta koodia selittäisi prosessin joka tarvitsee uuden koodin kehittymistä. Sillä yksisoluisella eliöllä ei ole ohjeita silmien, korvien, veren, ihon, kavioiden, aivojen jne. valmistamiseen joita esimerkiksi ponit tarvitsevat. Jotta ponit voisivat polveutua alkujaan yksisoluisista, täytyisi olla jokin mekanismi - joka kehittäisi (kirjoittaisi uutta koodia) uutta informaatiota perimään.

No Darwinin puolustukseksi voidaan todeta ettei hän tuntenut genetiikkaa, niin kuin se tunnetaan nykyään. Vaikka Darwin tekikin modernin geenitieteen valossa loogisen virhepäätelmän todistusaineistosta, niin hänen käyttämänsä metodi on kuitenkin edelleen validi historiantutkimuksessa. Eli historiantulkinnassa paras selitys on sellainen joka viittaa aiheuttajaan, jonka tiedämme tuottavan asioita joita yritetään selittää.

 

DARWININ METODI TUKEE LUOMISOPPIA

Darwinin kirja ”lajien synty” oli suurimmaksi osaksi todistelua siitä, miten hänen teoriansa selittää luonnon monimuotoisuuden ja eliömaantieteen paremmin kuin silloinen luomiskertomuksen tulkinta. Nyt modernin geenitieteen aikana käyttäen Darwinin metodia parhaaseen selitykseen, vaaka kallistuu jälleen luomisopin puoleen. Sillä nyt tiedämme mistä perimä todella koostuu ja mikä on biologian syvin olemus. Se on informaatio! 

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 21, seuraavasti:

 • ”Vuonna 2013 julkaistiin teos nimeltä Biological Information – New Perspectives. Sitä voidaan pitää virstanpylväänä. Kirja on kokoomateos tutkimusartikkeleista, jotka esitettiin Cornellin yliopistossa pidetyssä symposiumissa. Kirjoittajina on 29 ansioitunutta tutkijaa eri tieteenaloilta. Kirjoittajat ovat yhtä mieltä biologisen informaation todellisesta luonteesta. Biologisten informaatiojärjestelmien luonne vastaa paljon enemmän taidokasta tietokonejärjestelmää kuin kirjaa. DNA on kuin solun kiintolevy. Miljoonat RNA- ja proteiinimolekyylit ovat kaikkine vuorovaikutuksineen kuin aktiivinen muisti, solun RAM. Jokainen yksittäinen geeni on kuin toimiva tietokoneohjelma (jokaisessa geenissä on todellakin useita ohjelmia). Jokainen solun proteiini ja RNA-molekyyli on itsessään yksinkertainen ohjelma (algoritmi). DNA, RNA, proteiinit ja lukematon määrä muita molekyylejä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa konsultoiden jotain, joka muistuttaa laajaa, jokaiseen soluun kuuluvaa internetiä. Datan kuvantamistekniikoilla on nyt osoitettu, että korkeammat genomit ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia kuin toimivat tietokoneohjelmat ( DNA.EXE: A Sequence Comparison between the Human Genome and Computer Code ).”

No mitä me tiedämme informaation syntymisestä? Professori Sanford jatkaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 116, näin:

 • ”Informaatioteoria osoittaa selvästi, että informaatio ja informaatiojärjestelmät syntyvät vain älykkäistä lähteistä ja vain älykkyys voi ne säilyttää (Scientific laws of information and their implications). Tietokoneet ja tietokoneohjelmat eivät synny itsestään. Ne on huolellisesti suunniteltu. Edes tietokonevirukset eivät vastoin yleistä käsitystä synny itsestään. Ne on huolellisesti ja pahansuovasti suunniteltu. Internet on synnyttänyt valtavan kokeen sen selvittämiseksi, voiko informaatio järjestää itseään. Se ei voi. Kaikki Internetissä tapahtuva, myös pahat asiat, on suunniteltu.”

Tiedämme siis, että tietokoneohjelmat eivät synny itsestään vaan ne on huolellisesti suunniteltu. Internet on myös kokeellisesti todistanut sen, että informaatio ei voi järjestää itseään, vaan kaikki internetissä tapahtuva on suunniteltua. Koska uusin tieteellinen tieto genomista osoittaa genomien olevan rakenteeltaan tietokoneohjelmien kaltaisia ja muistuttavan toiminnaltaan internetiä, niin sen valossa mitä me tiedämme tietokoneohjelmista ja internetistä, on perusteltua sanoa, että ne syyt joidenka tiedämme tuottavan tällaisia informaatiojärjestelmiä, ovat johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys myös sille, mikä on tuottanut genomit.

Me tiedämme, että älykkyys on kaikkien tietokoneohjelmien ja internetin suunnittelun takana. Me myös tiedämme, että genomin monimutkaisuus on paljon suurempi kuin mikään ihmisen suunnittelema tietokoneohjelma. Tästä tehty looginen johtopäätös on se, että genomin on suunnitellut jokin ihmistä paljon älykkäämpi olento. Tämä on johdonmukaisin selitys genomille, sen valossa mitä me tiedämme tieteellisesti tuollaisten informaatiojärjestelmien syntymisestä.

Käyttäen siis Darwinin ja Lyellin menetelmää päättelyssä parhaaseen selitykseen -  uniformitarianismin  periaatteiden mukaan, niin ainoa aiheuttaja jonka tiedämme tuottavan koodikieltä on älykäs persoona. Koska tiedämme nyt biologian syvimmän olemuksen olevan informaatiotiedettä, niin uniformitarianismin mukaan paras selitys sille, mikä tämän biologisen informaation on menneisyydessä aiheuttanut, on selitys jonka tiedämme aiheuttavan kyseisiä asioita nykyisyydessä. Kaikki tietomme informaatiosta osoittaa, että vain persoona voi kirjata tarkoituksensa koodattuun tietoon. Näin käyttäen modernin geenitieteen saavutuksia ja Darwinin ja Lyellin metodia historiantutkimuksessa, päädymme päätelmään, että paras selitys eliöille, on älykkäässä persoonassa ja tämä istuu Raamatun ilmoitukseen, kuin nappi kauluspaitaan.

Onkin ironista, että monet ateistit ja skeptikot sanovat, että evoluutioteoria on tieteellinen, mutta luomisteoria ei ole ja kuitenkin Darwinin oma tutkimusmetodi suhteutettuna modernin geenitieteen dataan, osoittaa nimenomaan täysin päinvastaiseen lopputulokseen.

Tämän saman asian tuo paremmin ja perusteellisemmin esille Stephen Meyer - tässä erinomaisessa videossa, jonka suosittelen katsomaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (38 kommenttia)

mikael torppa

Tuntuuko ikävältä, kun maailmankuvasi perustuksia arvioidaan kriittisesti?

Käyttäjän kapavalimaki kuva
Kari Välimäki

Kriittisesti? Olet hauska. Sinä tarjoilet kriittisyyttä muille, mutta et itse kestä pientäkään kriittisyyttä omaa "totuuttasi" vastaan. Koska olet mielestäsi oikeassa. Et ole. Et ole edes väärässä.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

"Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 21"

Suosittelisin tekemään Sanfordin suhteen hänen taustansa tarkistamisen:

https://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Sanford

"John C. Sanford (born 1950) is an American plant geneticist, and an advocate of intelligent design and young earth creationism."

On totta, että hänellä on geneetikon tausta, mutta hän ei ole evoluutiobiologian asiantuntija. Sen sijaan hän ei ole geologi eikä hän voi uskottavasti väittää, että Maa alle 100000 vuotta vanha. Näin hän kuitenkin sanoi:

"He stated that he believed the age of the Earth was "less than 100,000" years."

Esimerkiksi dinosaurusten fossiilit ovat hyvä todiste tuota vastaan. Tiedetään, että dinosaurukset katosivat Maan pinnalta asteroiditörmäyksen seurauksena, joka tapahtui noin 65 miljoonaa vuotta sitten.

mikael torppa

Jotta joku voisi totuudellisesti sanoa, että tiedetään ettei kukaan ihminen ole nähnyt dinosauruksia, koska ne katosivat noin 65 miljoonaa vuotta sitten, niin hänen olisi tullut haastatella jokaista maailman ihmistä kaikilta ajoilta. Tuollaisen sanoja ei ole varmasti haastatellut Aadamia ja Eevaa tai Jobia jotka ovat nähneet dinosauruksia elossa.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Torppa, sinun ja minunkin sieluni on luotu jo ennen Paratiisiä ja ennen ainellisen maailman luontia, vai väitätkö syntymässäsi luodun myös uuden sielun joka on saanut perintönä Adamin syntivelan ?

Et hyväksy myöskään mtaatiota, mutta onhan valaatkin muuttuneet sitten Joonanpäivien.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Tämä osoittaa Torpan heikon tietämyksen dinosaurusten luiden iän määrittelystä. Kuvitteleeko hän, että jotkut keräilijät ja metsästäjäheimot pystyisivät antamaan tietoa dinosaurusten luiden iästä? Toiseksi Raamatun Aatami ja Eeva olivat fiktiivisiä hahmoja vanhassa paimentolaistarinassa.

Sen sijaan viimeinen kaikkien elossa olevien ihmisten yhteinen esiisä tunnetaan nimellä Y-kromosomi Aatami ja viimeinen kaikkien elossa olevien ihmisten esiäiti tunnetaan nimellä mitokondrio Eeva. He eivät suurella todennäköisyydellä eläneet samassa ajassa ja paikassa, vaan Eeva oli paljon Aatamia, koska naiset pystyvät lisääntymään miehiä huonommin saaden vain parhaassakin tapauksessa joitakin kymmeniä lapsia. Miehet saattavat teoriassa saada satoja lapsia useiden eri naisten kanssa. Lisäksi on syytä muistaa, että niin Y-kromosomi Aatami ja Mitokondrio Eeva ovat teoreettisia titteleitä, joiden omistaja vaihtuu jos jokin haara heidän suorista jälkeläisistään kuolee pois.

Eri radioaktiivisilla aineilla, kuten radiohiilellä on puoliintumisaika. Näitä aineita kertyy fossiiliin niin kauan kun se elää. Kun se kuolee, niin ne alkavat vähitellen hajoamaan. Niiden hajoamisprosessin nopeus voidaan laskea, kun verrataan elävissä organismeissa oleva radiohiilen määrää fossiilissa olevan radiohiilen määrään.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #9

"Hiili-14 ajoitus antoi dinosaurusten fossiileille alle 40 000 vuoden iän" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/15601...

***********************

Evoluutiotiedemiehet ovat tutkimuksissaan tulleet tulokseen että kaikilla ihmisillä on yhteinen kantaisä. Ihmiskunnan yhteinen kantaisä päätellään Y-kromosomin vähittäisten muutosten muodostaman molekyylikellon perusteella. Y-kromosomi periytyy vain isältä pojalle. He ovat nimenneet tämän kantaisän Y-kromosomi Aadamiksi. Samoin he ovat tulleet tulokseen että kaikilla ihmisillä on yhteinen kantaäiti. Kantaäiti voidaan jäljittää solujen mitokondrioiden sisältämän dna:n avulla jonka lapset saavat aina äidiltään. Kantaäidin he ovat nimenneet mitokondrio-Eevaksi.

Tämä evoluutiotiedemiesten data jonka mukaan ihmiskunta polveutuu yhteisestä kantaisästä (y-kromosomi Aadam) sekä kantaäidistä (mitokondrio-Eeva) on kauniisti linjassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Raamatun mukaan koko ihmissuku polveutuu Aadamista ja Eevasta jotka Jumala loi. Ainut todellinen eroavaisuus evoluutiotiedemiesten päätelmissä sekä Raamatun ilmoituksessa on se milloin y-kromosomi Aadam ja mitokondrio-Eeva elivät.

Evoluutiotiedemiesten arvioiden mukaan kantaäiti olisi elänyt 99 000–148 000 ja kantaisä 120 000–156 000 vuotta sitten. Evoluutiotiedemiesten datan mukaan y-kromosomi Aadam sekä mitokondrio-Eeva olisivat voineet elää jopa samaan aikaan. Tämäkin sopii kauniisti Raamatun ilmoitukseen. Ainut ero Raamatun ilmoituksen ja evoluutiotiedemiesten päätelmien kanssa on se milloin y-kromosomi Aadam sekä mitokondrio-Eeva elivät samaan aikaan. Sillä Raamatussa on Jeesuksen sukuluettelo aina Aadamiin asti. Raamatun mukaan Jumala loi Aadamin ja Eevan kuudentena päivänä. Näin Raamatun ilmoituksen perusteella Aadam ja Eeva elivät noin kuusituhatta vuotta sitten. Raamatun ilmoituksen ja evoluutiotiedemiesten päätelmät erottaa vain aika – noin 120 000 vuotta.

Se mikä on nyt todella mielenkiintoista on se että tämä ainut eroavaisuuskin häviää evoluutiotiedemiesten oman datan perusteella. Sillä evoluutiotiedemiesten oma data osoittaa että heidän arvio siitä milloin y-kromosomi Aadam sekä mitokondrio-Eeva olisivat eläneet ei voi pitää paikkaansa. Heidän oman datansa perusteella tämä aika kutistuu vain muutamiin tuhansiin vuosiin – eli juuri siihen minkä Raamattu ilmoittaa. Seuraavaksi tuon lyhyesti esille sen miten evoluutiotiedemiesten data kutistaa sadat tuhannet vuodet vain muutamaksi tuhanneksi vuodeksi. Koko kirjoitus on linkissä - "Evoluutiotiedemiesten data tukee Raamatun Aadamia ja Eevaa" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21386...

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #11

Sellainen pikku juttu Torppa, että mitokondrio-Eeva ja Y-kromosomi-Aatami eivät suinkaan ole varhaisin nainen ja mies vaan **viimeisin** yhteinen edeltäjä maternaalista/paternaalista sukulinjaa pitkin.

Vanhimmat tunnetut Homo sapiensit ovat iältään n. 200000v vanhoja. Sitä faktaa voit toki sovitella lystiksesi vaikka Aku Ankan ilmoitukseen.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #21

Niin, ja Torppa hei, piti vielä sanomani, että tuossa sun roskablogissasi oleva Charles Lyellin kuva esittää todellisuudessa Charles Darwinia sekin. Tosin hieman ensimmäistä kuvaa nuorempana.

Sama virhe on muuten humpuukilähteessäsi Creation.com, joten vinkkasepas pojille sielläkin, että korjaavat.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

On tuossa urakkaa selitellä luonnontieteellisiä ilmiöitä löyhästi kristinuskoon perustuvalla oppikyhäelmällä... sam ku homeopatian asettaisi opponentiksi modernille lääketieteelle, tai astrologian astronomialle, rokogevastaisuuden teesit kuuluu yhtälailla samaan kastiin... Kiusallisen hankalaa...

Perin hankalaa on sekin että dinosaurusgen fossiileita ei löydy kt-rajan yläpuolelta, ja kt rajassa on iridiumia, joka on suora indikaattori siitä että maahan on iskeytynyt asteroidi. Tämähän ei ole millään tavalla myyttisiin tarinoihin perustuvan myyttikokoelman opponentti... koska tunnetusti raamattusi ei käsittele tätä todellisuutta missä elämme. Ja suustasuuhun kulkeneet tarninat, eli juorut elää ja värittyy erittäin nopeasti, joten niiden todistusarvo on käytännössä nolla...

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Luonto toimii väärin, kaikki on suurta huijausta, kreationistit on oikeassa koska heidän henkilökohtainen mielipide sanoo niin. Ja kretujen tulkinta yhden uskontokunnan mailmansynty myytistä on absoluuttinen totuus. Onhan jo termodynamiikkakin ristiriidassa, entorpia kasvaa kun maapallo on suljettu järjestelmä, auringgon olemassaolo on huijausta ja myytti.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Millä perustelet sen, että väittämäsi älykäs suunnittelija olisi juuri raamatun kertomusten jumala? Onko sinulla esittää asiasta muita todisteita kuin raamattu?

mikael torppa

Jos Raamatun Jumala on luonut maailman ja antanut meille sanansa, niin silloin maailman (todistusaineiston) täytyy olla sellainen millaiseksi Raamattu sen kuvaa, ja juuri sellainen maailma meillä on.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Käsitykseni mukaan Jumala ei ole kirjoittanut yhtäkään sanaa. Raamatun luomiskertomus on tarina, jota paimentolaiset ovat kertoneet toisilleen leiritulilla vuosisatoja, jolloin tarina on elänyt ja sitten joku on kirjoittanut sen muistiin. Näitä erilaisia luomistarinoita tunnetaan eri maiden mytologioista lukematon määrä.

Tämän takia luomiskertomusta ei voi pitää todistusaineistona. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka joku pystyisi todistamaan sen, että evoluutioteoria ei pidä paikkaansa, niin siitä EI seuraa sitä, että luomisteoria olisi totta. Tässä tilanteessa hyvällä tahdolla "teoriassa" jonkin mytologian luomistarina voisi pitää paikkansa, mutta se pitäisi pystyä osoittamaan tieteellisesti.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #8

Käsityksesi on väärä.

"Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu." (1.Moos.32:15-16)

"Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa." (1.Pie.1:10-12)

Jumala kirjoitti itse lakinsa Omalla Sormellaan sekä profeetat ovat sihteerien tavoin kirjanneet Pyhässä Hengessä - Herransa (pomonsa) sanan ylös. Kyseessä ei siis ole nuotiotarina, vaan Jumalan sana. Se, että todistusaineisto on juuri sellainen millaiseksi me Raamatun ilmoituksen perusteella sen olettaisimmekin vahvistaa sen, että Raamattu on Jumalan sanaa.

Se, että melkein maailman jokaisessa kulttuurissa tunnetaan jonkinlainen variaatio luomisesta johtuu siitä, että Nooan isä, Lemek eli samaan aikaan Aadamin kanssa ja siten hän todennäköisesti kuuli silminnäkijätodistuksen kuudennesta päivästä lähtien, siitä mitä Eedenissä tapahtui. Tämä tieto sitten levisi ympäri maailman perimätietona, kun Jumala hajotti ihmiset Baabelista ympäri maailmaa, omiin ryhmiinsä (sukukunnittain). Perimätietona levinneet kertomukset muokkaantuvat ja muuttuvat ajan mittaan, mutta Raamatussa oleva todellinen kuvaus ei muutu, koska se on Pyhässä Hengessä kirjoitettu ylös.

Eli se, että luomiskertomus löytyy useista kulttuureista, on juuri se mitä odottaisimmekin sen perusteella mitä Raamattu ilmoittaa meille Baabelista ja ihmisten hajaannuksesta.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Käyttäisit edes sanuntaa, kun Jumala on luonut.

mikael torppa

Tämä kirjoitus ja kirjoituksesta noussut keskustelu ja kysymykset olivat skepsis ry:lle liikaa heidän julkisessa ryhmässään facebookissa, joten he sulkivat minut sen ulkopuolelle. Ilmeisesti skepsiksessä ei saa olla skeptinen kehitysoppia kohtaan. Ei vaikka kuinka esittäisi kritiikkinsä ja skeptisyytensä tieteelliseen todistusaineistoon viitaten.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Juu, tilanne herätti hilpeyttä, törppö sai heti banaania, olet kerännyt sekoiluillasi tunnettavuutta. Mieti itse, skepsis on asialinjalla pysyttelevä kriittinen ryhmä, eli ei ole uskonnollinen ryhmä, jonka arvomaailmaan kuuluisi olla kaltaisesi rahanahneen saarnamiehen messujen julkaisuväylä. Mutta tämänhän sinä hyvin tiesit, ja nyt tällä porulla ja jalan nylpyttämisellä haet sääliä ja marttyyrin asemaa. Ei mene kenellekkään läpi.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

Kiusallista Torpan kannalta on myös se, että mikäli hänen tarkoituksensa on levittää kristinuskon sanomaa, hän näillä jutuillaan karkottaa kaikki potentiaaliset sanankuulijat.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Minut on bannattu useammastakin Facebookin kreationismia käsittelevästä ryhmästä ja Hiienkoski on tehnyt sen täälläkin :-)

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Väite että tietokoneohjelma on todiste siitä että vaaditaan äly että jotakin syntyy, niin eikö tämä ole jo aikansaelänyt töräys ja sen uudeleen lämmittely? Softa ei ole elävä organismi joka perustuu biokemiaan. Lisäksi on erittäin typerää väittää että ohjelma on älykkäästi suunniteltu, se on muokattu hyvinkin moninaisten vaiheiden ja lukuisten eri tahojen toimesta sellaiseksi kuin se tällähetkellä sattuu olemaan, mutta päivitys voi tulla huomenna joka ehkä toimii tai ei toimi tai voi aiheuttaa vaikkapa laitteisto-ongelmia. Jotta on softakoodi, pitää olla laitteet ja käyttötarve, kuin monimutkainen symbioottinen riippuvuussuhde mitä luonnossa ilmenee kasvien eläinten ja bakteerien sekä sienien kesken, monimutkainen hyvin ennustamaton yritys-erehdys periaatteella muodostunut kokonaisuu joka on alati muutoksessa. Pitää olla eri törppö joka kuvittelee lukuisista eri tekiöistä muodostunutta alati lähes kaoottisessa muutoksessa olevaa kokonaisuutta jonkin tahon suunnittelemana? Ilman muutosta ei ole kehitystä, oli sitten kyseessä evoluutio tai laitteiden kehittyminen, harha-askel on yhtä tärkeä kuin askel joka johtaa eteenpäin.

Edelleenkin, oletko koskaan miettinyt missiosi lähtökohtaa? Käytät uskonnollista teosta luonnontieteen oppikirjana?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Mitä mieltä tämän avauksen luoja on Elon Muskin mielipiteestä, että elämme (jonkun toisen) virtuaalitodellisuudessa? Info > http://motherboard.vice.com/read/we-dont-live-in-a...

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Heh, entäs babylon 5 teoreema? Eli meitä ohjaa vanha rotu, joka ohjaa, opastaa meitä haluamaansa suuntaan, näyttäytyen meille valo-olentoina, jumaluukdimana. Olemme heille kuin karjaa jota kasvatetaan heidän käyttötarkoitustaan varten, tulevaa suursotaa varten joka käydään pimeyden ruhtinaiden ja valon ritareiden välillä. Joka päätyy siihen että vanhat rodut, ja ensimmäiset jotka ovat olleet täällä iäti, siirtyvät rajan toiselle puolelle jättäen tämän universumin meille nuoremmille roduille :D

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Aaaah ;D Äärettömässä multiversumissa tuokin toki tapahtuu, koska sellaisessa äärettömässä äärettömyydessä tapahtuu ihan kaikki, mitä ylipäätään tapahtua voi. Jos kuitenkin lähdetään siitä, että on vain tämä universumi, niin ajattelen kyllä että olemme tällä hetkellä universumin ihka ainoa älypäälaji, ja lisäksi viellä, jokin luonnon vahinko, pahainen törppö mikä lie kummallinen vitsi ;D

Sikäli universumi ajateltuna ohjelmana, virtuaalitodellisuutena, on aivan yhtä tylsä kuin luomisoppi. Mihinkään ei voisi virtuaalissa luottaa, eikä "oikeasti" tietää mitään. Ei voisi tietää onko "oikeasti" jotain ;D Olisi vain se "laboratorio", "jonkun" "jossain".

Mielenkiintoista on se, että jos ihmiskunta selviää nykyisestä teinikaudestaan selväpäisenä, rakentaa se itse joskus sellaisen apparaatin, joka voi mallintaa täydellisesti ympäröivää universumia, ja sukeltaa sitten sinne häärimään. Tämän päivän vr-systeemit eivät ole viellä edes pahainen alku sellaiselle maailmalle.

Harmi kun blogisti itse aina katoaa avauksistaan, aina silloin kun homma alkaa käydä mielenkiintoiseksi. Ehkä hänellä ei vaan rahkeet riitä yli raamatun käyvien polkujen, sääli ;D

Petteri Hiienkoski

Kuten blogistin kirjoituksesta ilmenee, Darwin ei Lajien synty -teoksessaan todista evoluutioteoriaa tieteelliseksi tosiasiaksi, ei varsinkaan siinä merkityksessä kuin sitä "makroevoluutiona" nykyään esitetään. Darwin käsittelee teoksessaan nimenomaan luontaista muuntelua, jota nykyään kutsutaan "mikroevoluutioksi". Rodunjalostus perustuu juuri muunteluun. Eli Darwin esitti biologiset perusteet luonnon monimuotoisuudelle, kuten blogisti totesi.

Historiallisesti Darwin romutti teoksellaan vallalla olleen käsityksen eliölajien muuttumattomuudesta. Tuolloin ilmeisesti luultiin, että eliölajit olisi luotu sellaisena kuin ilmiasu tuolloin oli eikä muutosta tapahtunut.

Sen sijaan ajatus siitä, että muuntelu eli mikroevoluutio ulottuisi makrotasolle jäi todellakin pelkäksi hypoteesiksi eli olettamukseksi. Sen todistamiseksi Darwin edellytti kehitysvaiheet osoittavaa fossiiliaineistoa. Tällaista makroevoluution todistavaa aineistoa ei tähän päiväänkään mennessä ole löydetty.

Fossiilihavainnot näyttäisivät sen sijaan tukevan luomiskäsitystä ja globaalia tulvakatastrofia.

Mitä tulee maailmankaikkeuden ja elämän syntyyn, siihen Darwin ei itse asiassa tainnut ottaaa lainkaan kantaa.

Evoluutioteoriaa ja Darwinin käsityksiä tunnetaan Suomessa varsin heikosti akateemisissakin piireissä. Ollaan kai niin jänishousuja, ettei rohjeta käyttää omia aivoja, tai sitten ei leimaantumisen pelossa uskalleta tehdä niitä "tyhmiä" kysymyksiä, jotka saattaisivat paljastaa sen, että "kuninkaalla ei ole vaatteita". Johtunee henkisestä pohjoiskorealaisuudesta, siis siitä, ettei tänne näytä mahtuvan kuin se Yksi "The" Totuus kerrallaan.

Intellektuaalinen impotenssi ilmenee ideologisena käpertyneisyytenä, kritiikittömyytenä omia ja valmiiksi syötettyjä malleja kohtaan sekä haluttomuutena ja kyvyttömyytenä avoimeen ja kriittiseen keskusteluun, jossa asioita tarkasteltaisiin useammastakin kuin yhdestä näkökulmasta.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

>>Evoluutioteoriaa ja Darwinin käsityksiä tunnetaan Suomessa varsin heikosti akateemisissakin piireissä. <<

Kuule. Sinulla ei ole osaamisesi puolesta edes edellytyksiä arvioida tuota.

Tosin eipä Torppa tiedä asiasta yhtään sinua enempää.

Petteri Hiienkoski

Mihin esittämäsi mielipiteet perustuvat?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #25

Siihen silkkaan roskaan, mitä olet kirjoittanut evoluutioteoriasta ja Darwinista.

Myös käsityksesi siitä, mikä rooli Darwinin ajattelulla tai originaaliteorialla on evoluutioteorian nykysisällön ja paradigmojen kannalta, on täysin metsissä.

Ja niin on Torpallakin: näissä blogeissa olisi korjattavaa kymmenissä kohdissa. Oikominen on kuitenkin turhaa, koska sen paremmin Torppa kuin sinäkään ette kuitenkaan ota opiksenne. Tässäkin blogissa on monta useaan kertaan oikaistua roskaväitettä, mutta siellä ne taas ovat kuin vieteriukko.

Tarkoituksellinen valehtelu juuri tekee teistä niin vastenmielisiä.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

"Fossiilihavainnot näyttäisivät sen sijaan tukevan luomiskäsitystä ja globaalia tulvakatastrofia."

Tuo on paksu väite. Niin luomiskertomus kuin myös globaali tulvakatastrofi ovat paimentolaiskertomuksia, jotka ovat verrattavissa Kreikan mytologiaan. Seuraavaksi tulet varmaan väittämään, että Kreikan mytologian hirviöt kuten titaanit ja kykloopit olivat olemassa. Silloin kun noita kertomuksia kerrottiin, niin ihmiset TIESIVÄT luonnosta hyvin vähän ja pyrkivät rationalisoimaan "havaintojaan" kertomuksien kautta.

"Mitä tulee maailmankaikkeuden ja elämän syntyyn, siihen Darwin ei itse asiassa tainnut ottaaa lainkaan kantaa."

Evoluutioteoria ottaa vain siihen kantaa, miten biologiset organismit, kuten eläimet ja kasvit ovat kehittyneet. Se ei ota kantaa siihen, miten maailmankaikkeus, Maapallo tai elämä Maassa syntyivät. Jos noita rajoituksia ei tunne, niin silloin ei kannata keuhkota evoluutioteoriasta.

Kreationistit väittävät, että evoluutioteoria olisi uskonto, mutta siinä he ovat väärässä. Evoluutioteoria ei vetoa tunteisiin ja mystiikkaan, vaan järkeen ja logiikkaan. Se on paras ja järkevin tunnettu selitys, jota ei ole pystytty kumoamaan tieteellisesti.

Päinvastoin, DNA-todisteet esim. ihmisen ja ihmisapinoiden DNA:n samankaltaisuudesta viittaavat siihen, että niillä on ollut joskus vuosimiljoonia sitten yhteinen kantamuoto, josta ne ovat kehittyneet omiin suuntiinsa. Vastaavanlaisia eläinlajeja tunnetaan paljon kuten metsot ja teeret, leijonat ja tiikerit ja aasit ja hevoset. Ne pystyvät tuottamaan jälkikasvua, mutta niiden jälkikasvu on äärimmäisen harvoin lisääntymiskykyistä.

Petteri Hiienkoski

Evolutionismia voidaan perustellusti verrata uskontoon. Siinä näet joutuu tekemään aika isoja uskonvaraisia oletuksia. Monien tunteisiinkin evoluutioteoria näyttää olevan vahvasti sidoksissa. Ei ole kysymyksesssä mikä tahansa teoria, vaan teoria, johon liittyy tai liitetään vahvoja maailmankatsomuksellisia elementtejä.

Usko evoluutioteorian järkevyyteen ja loogisuuteen lepää sen varassa, että luonnossa ilmenevä muuntelu (mikroevoluutio) automaattisesti soveltuisi makroevoluutioon. Tässä kohdassa joudutaan kuitenkin tekemään huima "uskon hyppy". Sitä ei ole voitu todistaa. Nähdäkseni vuosimiljoonienkaan lisääminen ei ratkaise sitä, miten geneettinen informaatio voisi lisääntyä.

Mitä tulee fossiiliaineistoon, siitä ei ole onnistunnut osoittamaan elilajien kehityskaarta. Jos makroevoluutio olisi totta luulisi, että löytyisi edes yhden lajin kohdalla fossiilien sarja, joka osoittaisi tämän kehityksen. Päinvastoin, ne kuuluisat "puuttuvat linkit" ovat edelleen todellisuutta: välimuodot huutavat poissaolollaan.

Havaintoja samankaltaisuuksista voi hyvin tai kenties paremminkin tulkita toisellakin tavalla. Eli havaittuihin DNA:n samankaltaisuuksiin ei nähdäkseni liity mitään pakottavaa syytä tulkita niiden viittavan yhteiseen kantamuotoon. Syy tähän tulkintaan ei perustu havaintoihin itseensä, vaan niiden ulkopuolelta tulevaan selitysmalliin eli evoluutioteoriaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #26

"Mikrosta makroon" ei tarvita yhtään mitään uskonhyppyä: perimän muutokset kumuloituvat - ja tuo on havainnoin todennettavissa.

Todellisuudessa "makroevoluutio" ei olekaan mitään muuta kuin lajirajan ylittävää "mikroevoluutiota". Niiden valillä on siis vain aste-ero. Yksinkertaisin esimerkki makroevoluutiosta on lajiutuminen.

***

Huom! Evoluutio-kriittinen analyysi kirjassa esitetty mikro- ja makroevoluution määritelmä on tekijöidensä ikioma. Todellisuudessa mikroevoluutio tarkoittaa lajirajan sisällä tapahtuvia evolutiivisia muutoksia, ja makroevoluutio lajirajan ylittäviä.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #28

Olettamuksilla, joilta puuttuu perusta reaalimaailmassa, voi yrittää ylläpitää rakennelmaa. Olemassa olevan geneettisen informaation lisääntyminen kuitenkin taitaa olla toiveajattelua.

Miten selität sen havainnon, että mutaatiot ovat pääosin haitallisia ja organismit pikemminkin rappeutuvat kuin kehittyvät?

Lajin määritelmä ei ole yksiselitteinen: uusia "lajeja" voidaan synnyttää tarkentamalla lajin määritelmää eri sen mukaan millaisia ilmiasuja havaitaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #30

Edellämainitsemani perustuu nimenomaan reaalimaailmaan.

Geneettisen informaation lisääntyminen on kovaa faktaa sekin. Ihan pelkkä geneettisen materiaalin kasvu tapahtuu yksinkertaistettuna vaikka näin:

(1) geeni A kahdentuu: A -> AA
(2) jälkimmäiseen osaan kohdistuu pistemutaatio (A->B): AA->AB

Vaiheet yhdistettynä: A -> AB. Lienee selvää?

Toinen vaatimus on, että tuo B on myös uutta informaatiota. Se on uutta, koska B ei ollut lainkaan olemassa alkutilanteessa, ja se on informaatiota, koska sillä on tulkitsijalle (proteiinisynteesi) ymmärrettävä merkitys. Torpan höpötys, että informaation lähteen pitäisi aina olla älykäs, ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

Aina tuo B ei tietenkään ole koodaava, mutta joskus on, ja informaatiomielessä koodaavuudella ei kauheasti ole väliäkään. Sekin on hyvä tajuta, että myös haitallinen muutos voi olla uutta informaatiota, ja että muutoksen merkitys voi ajanmyötä muuttua.

Mutaatiot ovat pääosin haitallisia, eikä siinä mitään ihmeellistä sinänsä ole. Muutosprosessi etenee yrityksen ja erehdyksen kautta. Huonot "kokeilut" (=aidosti lisääntymismenstyksen kannalta haitalliset muutokset) karsiutuvat valinnassa. Olennaista on se, että ne hyödylliset muutokset todennäköisemmin säilyvät ja muuttavat populaation geenipoolia ympäristössään toimivampaan suuntaan.

Organismit eivät pääosin rappeudu. Torpan mielellään siteeraama John Sanfordin "Genetic Entropy"-kirja on tieteelliseltä arvoltaan tasan nolla. Se ei ole läpikäynyt minkäänlaista tieteellistä arviointiprosessia. Se ei edes perustu minkäänlaiseen Sanfordin omaan tutkimukseen vaan on tehty poimimalla rusinoita muiden tutkimuksista. Kirja sisältää lukuisia perusteettomia tulkintoja ja suoranaista epärehellisyyttä: mm. aineiston harhaanjohtavaa käyttöä. Sen virheistä on tehty hyvä yhteenveto:

https://letterstocreationists.wordpress.com/stan-4/

Uusia lajeja kehittyy ilman mitään määritelmien muutoksiakin. Niitä on sekä tehty laboratorioissa että havaittu luonnosta.

Petteri Hiienkoski Vastaus kommenttiin #31

Mikä on oletetun alkueliön geneettinen informaatio? Mikä on "alkutilanteessa" erilaisten koodaavien geenien lukumäärä? Mistä nämä koodaavat geenit ovat peräisin?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #33

Argumentum ad ignorantiam.

Muutenkin täysin irrelevanttia. Evoluutioteoria käsittelee olemassaolevan elämän kehittymistä, ei DNA:n alkuperää, joka kuuluu abiogeneesin puolelle. Evoluutioteoria kuvaa sen, miten elämänkehitysprosessi toimii.

Alkukopioitujan "perimää" ei tietenkään tunneta, mutta eipä sitä tarvitse tunteakaan evoluutioteorian oikeellisuuden tietämiseksi. Aivan samoin kuin ei tarvitse tietää elämänhistorian kulun kaikkia yksityiskohtia.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #33
Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #26

"Evolutionismia voidaan perustellusti verrata uskontoon. Siinä näet joutuu tekemään aika isoja uskonvaraisia oletuksia."

Tuo on kreationistien väite, kun he pyrkivät saamaan luomiskertomuksen samalle tasolle kuin evoluutioteorian. Ongelma tuossa on se, että luomiskertomuksen oikeellisuudelle ei ole tieteellistä tukea.

Luomiskertomus väittää vedenpaisumuksen osalta, että koko Maapallon kaikki vuoret peitti meri, mutta minne kaikki se vesi päätyi? Kyseessä olisi matemaattisesti yli biljoona kuutiokilometriä vettä ja se ei vain voi kadota noin vain. Siitä ei ole geologisia todisteita.

"Mitä tulee fossiiliaineistoon, siitä ei ole onnistunnut osoittamaan elilajien kehityskaarta. Jos makroevoluutio olisi totta luulisi, että löytyisi edes yhden lajin kohdalla fossiilien sarja, joka osoittaisi tämän kehityksen. Päinvastoin, ne kuuluisat "puuttuvat linkit" ovat edelleen todellisuutta: välimuodot huutavat poissaolollaan."

Ei millään pahalla Hiienkoski, mutta tuossa on taas aika paksua tekstiä. Suosittelisin, että perehtyisit isojen ihmisapinoiden kehitykseen viimeisten 15 miljoonan vuoden ajalta:

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_human_ev...

Jo tuo yksin osoittaa, että nyt esität väitteitä, jotka eivät pidä paikkansa. Fossiileita ei tarvita joka vuodelta, vaan riittää, että niiden piirteitä pystytään yhdistämään vaikka niiden välillä olisi satoja tuhansia vuosia. Olet oikeassa siinä, että linja ei ole täydellinen, mutta se on riittävä, että sitä kautta siitä saa riittävän kuvan ihmisapinoiden ajallisesta kehityksestä kohti nykyihmistä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset