mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Korkeakulttuurin elinvoimaisuus on eheässä perheessä

  • TULOSSA debatti, kun professorit väittelevät aiheesta - johtaako seksuaalinen vapaus korkeakulttuurin murenemiseen? Klikkaa kuva
    TULOSSA debatti, kun professorit väittelevät aiheesta - johtaako seksuaalinen vapaus korkeakulttuurin murenemiseen? Klikkaa kuva

Kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjassaan – seksuaalivallankumous perheen ja kulttuurin romahdus sivulla 19 näin:

  • Korkeakulttuurin elinvoimaisuus ja kehitys riippuvat sen kyvystä luoda edellytyksiä uuden sukupolven kehitykselle. Uusi sukupolvi saa persoonallisen kehityksensä perustavat rakennusosat perheestä.”

Sekä sivulla 17,

  • Perhe-elämä on merkittävin yksittäinen tekijä kulttuurin eheyden ja elinvoimaisuuden perustana. Sikäli kuin perhe voi hyvin, perheen hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan. Perheen pahoinvointi heikentää ja rappeuttaa koko yhteiskuntaa. Perheessä luodaan se perusluottamus, joka on yhteiskuntaelämän perusta, tai perheessä tämä luottamus tuhotaan. Perheen hajoaminen heikentää turvaverkkoa, jota lapsi tarvitsee kehittääkseen perusluottamustaan ja kasvaakseen itsenäiseksi aikuiseksi ja tuottavaksi yhteiskunnan jäseneksi. Niin kauan kuin perhe-elämä muokkaa yksilöitä läheisyyden, keskinäisen kunnioituksen ja rakkauden ilmapiirissä, samat arvot ja ihmissuhdemallit vaikuttavat inhimillistävästi koko yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Yhteiskuntamoraali korreloi perhearvojen kanssa: moraali kuuluu perhekeskeisen elämäntavan ytimeen, ja rakkauden ja läheisyyden leimaama perhe-elämä luo hyvän kasvualustan moraaliselle kehitykselle.”

Professori Puolimatka tuo esille sen, että korkeakulttuurin elinvoimaisuus on riippuvainen yhteiskuntaan sisältyvien perheiden hyvinvoinnista. Näin siksi, että perhe-elämä muokkaa yksilöitä jotka taas muodostavat yhteiskunnan ja sen kulttuurin. Näin yhteiskuntamoraali korreloi vallitsevien perhearvojen kanssa.

Kun perheinstituutio voi huonosti, niin se heikentää sitä turvaverkkoa, jota lapsi tarvitsee kasvaakseen itsenäiseksi aikuiseksi ja tuottavaksi yhteiskunnan jäseneksi. Kun perheinstituutio kärsii ja rappeutuu, niin sen seurauksena nuorison häiriökäyttäytyminen ja nuorisorikollisuus kasvavat. Perheinstituution rappeutuminen heikentää lasten elinehtoja ja johtaa näin korkeakulttuurin murenemiseen.

Avioerot rikkovat eheän perheen ja heikentävät lasten elinehtoja, jonka seurauksena yhä useampi lapsi ajautuu häiriökäyttäytymiseen ja nuorisorikollisuuteen. Avioerot ovat taas lisääntyneet ”räjähdysmäisesti” yhteiskunnissa, niin sanotun seksuaalisen vallankumouksen myötä. Seksuaalinen vallankumous tapahtui 1960-luvun loppupuolella Suomessa. Kuvaus neljänkymmenen vuoden takaa osoittaa silloisen kehityksen:

  • Vaikuttaa miltei siltä, että Suomeen olisi viime vuosina muodostunut jonkinlainen laillista avioliittoa inhoavien puolue. Tähän ei mahdollisesti kuulu kovin paljon jäseniä, mutta he ovat sitäkin suuriäänisempiä. Puoluetta on hyvin vaikea määritellä. Jotkut ilmoittavat olevansa vasemmistolaisia. Toiset taas ovat selvästi oikeistolaisia. Molemmat kieliryhmätkin tuntuvat olevan hyvin edustettuina. Saa vaikutelman eräänlaisesta uskovaisten ryhmästä, joka uskoo jotenkin epämääräisesti siihen, että laillinen avioliitto ei ole ainakaan kovin tarpeellinen. Ilman sitä voisivat ihmiset paremmin rakastaa toisiaan ja yhteiskunta muutenkin tulisi onnellisemmaksi. Joiltain osin on myös Yhdistys 9 halunnut puuttua avioliiton asemaan.” Matti Joensuu: avoliitto, avioliitto, perhe, s. 19

1960-luvun loppupuolella levinneen seksuaalivallankumouksen seurauksena perinteistä miehen ja vaimon välistä avioliittoinstituutiota alettiin murentamaan ja sitä ei enää haluttu nähdä ihanteena, johon jokaisen nuoren tulisi pyrkiä. Seksuaalisen vallankumouksen seurauksena esiaviolliset suhteet ja yksinhuoltajuus nousivat pikkuhiljaa tasavertaisiksi ihanteiksi perinteisen miehen ja vaimon välisen avioliiton rinnalle. Ihanteena ne ovat jo kenties ajaneet perinteisen avioliiton ohi. Esimerkiksi Ruotsissa, joka on edelläkävijä seksuaalisessa vallankumouksessa, on yksinhuoltajaäiti ja lapsi jo yleisin perhemuoto - Pirjo Alajoki: Naiseus vedenjakajalla, s. 21

On siis selkeitä viitteitä siitä, että seksuaalinen vallankumous, joka on pyrkinyt heikentämään perinteisen miehen ja vaimon välisen avioliiton asemaa ihanteena yhteiskunnassa, johtaa pikkuhiljaa perinteisen isän, äidin ja lasten muodostaman perheinstituution hajoamiseen. Kun seksuaalivallankumouksen markkinoima seksuaalinen vapaus leviää ihanteena yhteiskunnassa, niin ihmiset ajautuvat entistä enemmän vain viettiensä valtaan, koska sellaista käytöstä ei enää nähdä paheksuttavana, niin kuin vielä joitain vuosikymmeniä sitten.

Viettien valtaan ajautuminen vie taas pohjaa puolisouskollisuudelta ja rikkoo näin kykyä eheään perhe-elämään. Sillä yhteiskunta, joka nostaa ihanteeksi nautintojen tavoittelun, kadottaa moraalisen perustan seksuaalisesta siveydestä sekä siitä, että jokaisen vanhemman tärkein tehtävä olisi taata lapsille heidän ihmisoikeuksien mukainen elämä, omien vanhempiensa kasvatettavana. Yhteiskunnassa jossa nautinnon tavoittelu on nostettu ”ihanteeksi”, ei ole mahdollista luottaa ihmisiin, ei edes omaan puolisoon, koska yhteiskunta ei paheksu sitä, jos ”sopimukset” (avioliitot) rikotaan seksuaalisen vapauden nimissä.

Yhteiskunta joka on kadottanut moraalisen siveyden ja luottamuksen sopimuksiin, ei voi kestää enää korkeakulttuurina. Moraali kuuluu perhekeskeisen elämäntavan ytimeen ja yhteiskunnat, jotka kadottavat ihanteena perinteisen yksiavioisen perheinstituution, kadottavat myös moraalisen perustansa, seksuaaliselle siveydelle sekä lasten ehdottomille ihmisoikeuksille kasvaa omien vanhempiensa kodissa. Kun seksuaalinen siveys ja lasten elinehdot rappeutuvat, niin se heikentää historiantutkimuksen valossa korkeakulttuurin elinvoimaisuutta.

Brittiläinen antropologi J.D. Unwinin analysoi 80 heimoa ja 6 korkeakulttuuria 5000 vuoden ajalta ja tuli seuraavaan johtopäätökseen:

  • "Ihmishistorian aikakirjoissa ei ole yhtään tapausta, jossa yhteiskunta olisi säilyttänyt elinvoimaisuutensa sen jälkeen kun kokonainen uusi sukupolvi on perinyt tradition, joka ei vaadi siveyttä sekä ennen avioliittoa että sen jälkeen." (Unwin 1940: 84-85.)

Harvardin yliopiston sosiologian professorina (1930-1959) toiminut Pitirim Sorokin sanoo:

  • "Ei ole yhtään esimerkkiä yhteiskunnasta, joka olisi säilyttänyt korkean kulttuurisen asemansa sen jälkeen kun tiukat seksuaaliset tavat ovat höllentyneet". (Sorokin 1956: 110-111)

Toisin sanoen nämä historiantutkijat ovat sitä mieltä, että korkeakulttuurit läpi historian ovat murentuneet sitä myötä, kun ne ovat hylänneet ihanteena yksiavioisen naisen ja miehen solmiman elinikäisen ja puolisouskollisen avioliiton. Eli seksuaalisen vapauden lisääntyessä ovat korkeakulttuurit menettäneet elinvoimaisuutensa, sillä nautinnon tavoitteluun omistautuneessa yhteiskunnassa, yksilö kiinnittää enemmän huomiota henkilökohtaiseen nautinnon tavoitteluun kuin yhteisön hyvään.

Professori puolimatka kirjoittaa kirjassa seksuaalivallankumous sivuilla 24 ja 24 näin:

  • Jokaisen terveen sivilisaation keskeinen peruspilari on itsensä uhraava aviomies, joka ei käytä ansaitsemaansa tuloa oman itsekeskeisen nautintonsa tavoittelemiseen, vaan pitää parempana tehdä työtä ja säästää vaimoaan ja lapsiaan varten. Unwinin teorian mukaan kulttuurin elinvoimaisuus ei edellytä sitä, että kaikki yhteiskunnan jäsenet noudattavat seksuaalisen siveyden normeja. Riittää kun kulttuurin säännöt asettavat ehdottoman yksiavioisuuden ihanteeksi. Tämän seurauksena kulttuurissa on merkittävä väestökerros, joka elää yksiavioisuuden mukaisesti ja kasvattaa uuden sukupolven kehittämään kulttuuria.”

Asettavatko meidän kulttuurin säännöt, perinteisen miehen ja vaimon ehdottoman yksiavioisuuden ihanteeksi? Ellei aseta, niin historiallisten esimerkkien valossa kulttuurimme elinvoimaisuus tulee murenemaan ja se näkyy ennen kaikkea lasten hyvinvoinnin murenemisena.

Etelä-Suomen Sanomat kirjoitti, 31.10.2010 näin:

  • Lasten ongelmat kärjistyneet rajusti sitten 1990-luvun alun. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset kasvavat yli kymmenellä prosentilla vuodessa. Tänä vuonna lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito maksaa noin 670 miljoonaa euroa. Viiden vuoden päästä summa uhkaa ylittää jo miljardin euron rajan. Laitoksiin sijoitettujen lasten määrä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta. Lasten ongelmat ovat kärjistyneet niin, että suurin osa huostaanotoista tehdään jo kiireellisesti. Yhteiskunnan eriarvoistuminen on kasvanut ja lapsiperheiden köyhyys kolminkertaistunut. Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa.

Tuoreimman tilaston mukaan lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2015 yhteensä 114 789.  Määrä kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2014.  Lasten elinehdot heikkenevät kulttuurissa, joka ei aseta perinteisiä perhearvoja korkeimmaksi ihanteeksi, vaan on nostanut sen tilalle yksilön vapauden - seksuaalisen vapauden hengessä ja kun lasten elinehdot heikkenevät, niin se johtaa lasten huonovointisuuteen ja mitä suurempi osa tulevan yhteiskunnan peruspilareista (ihmisistä) voi huonosti sitä voimattomampi yhteiskunta on. Seksuaalisella vapaudella on hintansa ja se maksetaan korkeakulttuurin elinvoimaisuudesta.

Mitä se on teiltä kristityiltä pois, kun perinteinen käsitys avioliitosta puretaan ja muutetaan sukupuolineutraaliksi.. on väärä kysymys, sillä tulisi kysyä mitä se on koko yhteiskunnalta ja korkeakulttuurilta pois?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (60 kommenttia)

mikael torppa

Tällä videolla professori Puolimatka kertoo seksuaalivallankumouksesta ja sen vaikutuksista. Todella hyvä video, suosittelen katsomaan - http://www.permanto.fi/web/alfatv/player/vod?asset...

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Täytyypä tilata tuo Puolimatkan kirja. Siinä näyttää olevan niin hyviä argumentteja avioliiton puolesta.

Avioliiton olemusta ei voi valtio lainsäädännöllään muuttaa, koska avioliitto asetettiin jo paratiisissa. Siis ennen valtion olemassaolon alkua.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Tämän ensimmäisen avioliiton veljeksitä toinen tappoi sen toisen. Oivallinen esimerkki ydinperheen erinomaisuudesta.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Kain vain todistaa teikäläisten fanaattisesta vihasta Kristukseen uskovia kohtaan. Aadamin ja Eevan pojat pantiin alulle syntiinlankeemuksen jälkeen.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #19

Jos seksuaalisen kurin löyhtyminen on kaikkeen syypäänä niin kenen luona Adam ja Eva kävi huoraamassa?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #23

Seksuaalinen vapaus vaatii taustalleen tietenkin katsomuksen joka sen oikeuttaa. Katsomuksen joka kyseenalaistaa Jumalan sanan (käskyt) juuri samoin, kuin tapahtui Eedenissä. Ennen syntiinlankeemusta saatana kyseenalaista Jumalan sanan toteamalla "onko Jumala todella sanonut" (1.Moos.3:1). Tämä sama kyseenalaistaminen on kaikkien Raamatun Jumalan vastaisten näkemysten takana perimmäisenä vaikuttajana.

Näin kyse seksuaalisesta vapaudesta kiteytyy kaikista perimmäisellä tasolla kysymykseen Jumalan olemassaolosta, sillä jos Raamatun Jumala on, niin silloin Hän on asettanut absoluuttisia lakeja, jotka asettavat rajoja ihmisten käyttäytymiselle. Mikäli Jumalaa taas ei ole, niin ei ole olemassakaan mitään absoluuttista seksuaalimoraalia, vaan olemme kaikki vain sattumanvaraisesti kehittyneitä eläimiä.

Seksuaalivallankumouksen ja seksuaalisen vapauden taustalla vaikuttaakin, ideologia joka näkee ihmisen vain eläimenä, ei Jumalan kuvaksi luotuna olentona. Tämän näkemyksen niin sanottuna "tieteellisenä oikeutuksena" toimii sitten evoluutioaate - teorioineen. Joten seksuaalisen kurin löyhtymisen takana on sen näkemyksen vahvistuminen yhteiskunnassa, joka kyseenalaistaa Jumalan sanan ja sitä kautta näkee ihmiset vain eläiminä. Kyseistä katsomusta voidaan kutsua myös materialismiksi jne..

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #25

Jospa mentäisi takaisin konkretiaan. Torpan mainostaman legendan mukaan ihmisiä oli vain Adam ja Eva sekä myöhemmin heidän lapsensa. Lakeja oli vain yksi: älä syö hyvän ja pahan tiedon puusta (muut lait ja etenkin Mooseksen laki tulivat tarinaan myöhemmin). Kenen kanssa ja miten Adam ja Eva harjoittivat seksuaalista vapauttaan niin, että se oli synnillistä haureutta ja huoraamista?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #28

Pointti on siinä, että syntiinlankeemusta (ihminen otti vastoin Jumalan kieltoa, hedelmän kielletystä puusta) edelsi Jumalan sanan kyseenalaistaminen, - "onko Jumala todella sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" (1.Moos.3:1).

Toisin sanoen syntiä edelsi Jumalan käskyn kieltäminen. Tämä sama Jumalan käskyjen kieltäminen edeltää myös seksuaalista vapautta, sillä seksuaalinen vapaus pääsee valloilleen yhteiskunnassa vasta sitten, kun suurin osa sen kansalaisista kyseenalaistaa Jumalan asettamat absoluuttiset moraalikäskyt suhteessa seksuaalisuuteen. Silloin esimerkiksi ei paheksuta esiaviollisia suhteita jne.. Koska ei uskota Jumalan käskyihin.

Kyse ei siis ole siitä mikä oli se kaikista ensimmäinen "synti", vaan siitä mikä siihen johti!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #30

Jospa pysyttäisi siellä konkretiassa: miten ja kenen kanssa? Käydään sen jälkeen syy-seuraus -suhteet läpi, jookosta?

Käyttäjän jorkkajaatinen kuva
Jorkka Jaatinen Vastaus kommenttiin #34

Yleensä jankuttaminen vaatimustensa aikaansaamiseksi lakkaa siinä 6v iässä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #38

Niin, yleensä tapoihin kuuluu vastata esitettyyn kysymykseen eikä sen vierestä.

Mitä taas jankuttamiseen tulee niin tunnustan joskus ja joissakin asioissa provosoituvani jokseenkin peräänantamattomaksi. Nytkin kommentoin jo ties kuinka monetta pölhöilevää kirjoitusta perhemalleista ja niiden kuvitelluista vaikutuksista. Samaten olen kommentoinut Torpan ties kuinka montaa evoluutioteoriaan tai uskonnollisuuteen tai hänen sotkemaansa ateismin ja sekularististen ajatusmallien keitokseen liittyvää hölmöilyä. Kumpi meistä lienee jankuttaja? Ehkä molemmat vaikka Torppa lienee huomattavasti lähempänä Jaatisen mainitsemaa maagista kuuden vuoden ikää.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #19

Emmekö me kaikki kuulu niihin teikäläisiin, jotka on pantu alulle syntiinlankeemuksen jälkeen?

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta Vastaus kommenttiin #19

Eikös tuo todista ennenkaikkea että perinteinen ydinperhekin puhtaimmassa muodossaan luo otolliset olosuhteet perhearvojen ja yhteiskunnan moraalin rappiolle. Ensimmäinen sukupolvi lapsia perinteisestä avioliitossa ja heti löytyi veljensä murhamies.

Ja seuraava sukupolvi taisi ollakin sitten jo sisarusten välisiä lapsia suuressa mitassa. Itse en tuota Raamatun ensimmäistä ydinperhettä kovin korkeakulttuuriseksi ja esimerkilliseksi ottaisi.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #57

Tosin tuolta legendan mukaiselta ensimmäiseltä ydinperheeltä puuttui ev.lut. tai minkään muunkaan fraktion mukainen vihkimisseremonia. Kukaan auktorisoitu pappi ei ollut heitä liittänyt yhteen loitsuin ja taikamenoin.

Vain Jahwe oli tehnyt naisen luomalleen miehelle seuraksi ja leikkikaluksi. Tosin tarina on jokseenkin sekavahko sillä ensin Adam on sekä mies että nainen ja vasta revitystä kylkiluun palasesta muotoiltiin nainen jonka jälkeen Adan ei enää ollut kaksineuvoinen vaan heidän piti yhtyä yhdeksi lihaksi joka on eri juttu kuin miehen jättämät isä ja äiti jotka olivat ...? Niin, keitä he olivatkaan Adamin tapauksessa?

Kaiken kaikkiaan päälimmäiseksi jää, että perimmäinen ja ensimmäinen synti on haluta tietoa Jahwe-laisen uskomisen ja tottelemisen asemesta. Se onkin vaarallista kaikenlaisen uskomusrakennelmiin nojaavan kannalta. Ne kun paljastuvat aina tiedon valossa kyseenalaisiksi.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Paratiisissa näkyy edelleen monenlaista olemusta. On moniavioisuutta, yksiavioisuutta, homostelua, yksi naaras ja valtava määrä koiraita ja jne.

Lainsäädäntöä tarvitsee byrokratiaa varten, että miten vaikka omaisuus jaetaan kun ihminen kuolee ja jne. ja lainsäädännön pitäisi sopia luonnonmukaiseen käyttäytymiseen ja olla oikeudenmukainen yhteisön mielestä, että ei tarvitse sitten riidellä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Lasten ja nuorten ongelmat eivät johdu avioeroista, kuten tässä blogissa väitetään. "Häiriökäyttäytymistä" esiintyy yhtälailla myös "eheiden perheiden" lapsilla.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Avioliiton tilapäinen rikkominen (ns. syrjähypyt) tai muu perhettä tuhoava vanhempien käytös vaikuttaa lapsiin negatiivisesti.

Moni ennen niin kukoistanut yhteiskunta ja kulttuuri on rappeutunut huoruuden levittyä laajasti kansan keskuudessa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Vai onko huoraaminen merkki yhteiskunnan epäonnistumisesta..lähinnä talouden puolella,jos siis sitä joutuu tekemään vasten tahtoaan.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #12

Kysymys ei ole yhteiskunnan epäkohdista, vaan yksilöiden valinnoista!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #17

Yksilö tekee valintansa yhteisön asettamin ehdoin.

Käyttäjän jorkkajaatinen kuva
Jorkka Jaatinen

Rooman suurvallassakin meni touhu aika irstaaksi hieman ennen jättivaltion ja -kulttuurin luhistumista.

mikael torppa

Mäkinen kirjoittaa: ***Lasten ja nuorten ongelmat eivät johdu avioeroista, kuten tässä blogissa väitetään. ***

En väittänytkään, että ne "yksistään" johtuisivat avioeroista, niin kuin annat ymmärtää, vaan kirjoitin, että avioerot rikkovat eheän perheen ja heikentävät lasten elinehtoja, jonka seurauksena yhä useampi lapsi ajautuu häiriökäyttäytymiseen ja nuorisorikollisuuteen. Väitteelleni löytyy tutkimustietoa esimerkiksi seuraavassa.

Ritva Santavuori kirjoittaa kirjassa: Rouva syyttäjän paluu, s. 26,27

- "Eräässä tutkimuksessa (Camilla Hagelstam 2002) selvitettiin viidenkymmenen alle 20-vuotiaan henkirikoksen tekijän sosiaaliset taustat… Suurin eroavaisuus henkirikoksen tehneiden ja muiden nuorten välillä oli siinä, että 40 prosenttia rikoksentekijöistä kuului yksinhuoltajaperheeseen, kun sen sijaan vastaava luku kaikkien nuorten kohdalla on vain 16 prosenttia.

Kyseinen tutkimus osoitti siis vääjäämättömästi, että lapset tarvitsevat perhettä, jossa on sekä isä että äiti. Ennen kaikkea pojat näyttävät tarvitsevan miehen mallia. Köyhyys ja työttömyys eivät lisää henkirikosten tekemisen riskiä, sen sijaan vanhanaikaisen kasvatuksen ja huolenpidon puuttuminen voi sitä tehdä. Huonoa käytöstä ei pitäisi sallia ajattelemalla, että se kuuluu nuoruuteen ja menee itsestään ohi. Häiriköintiin ja huonotapaisuuteen olisi puututtava heti, mutta huolenpito, valvonta, kasvatus, läsnäolo, keskustelu ja rohkaisu on aloitettava heti jo toisella vuodella." (Ritva Santavuori)

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Siis ihan tosisssanko Ritva Santavuori lähteenä? Jo pelkkä otoksen mitätön koko tekee 'tutkimuksesta' epäluotettavan.

Avioerot voivat muuten myös parantaa huomattavasti lasten elinehtoja, kun vaikkapa väkivaltainen ("vanhanaikaisesti" kasvattava?) vanhempi saadaan ulos perheestä.

Ihan aikuisten oikeasti avioero (tai ylempänä tarjottu 'huoruus') ei todellakaan selitä lasten ja nuorten ongelmia. Muut tekijät selittävät niitä paremmin.

Avioliitto ei tietenkään itsestäänselvästi tarkoita hyvää huolenpitoa. Ei siihen mitään hokkuspokkusmenoja tai siviilivihkimistä tarvita, että lapsesta pidetään hyvää huolta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #8

Professori Puolimatka kirjoittaa kirjassa seksuaalivallankumous sivulla 41 näin:

- "Zimmermanin historiallista analyysia tukee yhteiskuntatieteellinen tutkimus, jonka mukaan biologisen isän ja äitinsä avioperheessä kasvaneet lapset, jotka siis hyötyvät sekä biologisen liittämisen että sukupuolien toisiaan täydentävyyden normien toteutumisesta, tekevät todennäköisesti vähemmän rikoksia, tulevat harvemmin raskaaksi teini-ikäisinä, tekevät vähemmän abortteja, käyttävät vähemmän päihteitä, kärsivät vähemmän mielisairauksista, menestyvät paremmin koulussa ja pystyvät elättämään perustamansa perheen. Niinpä tällaiset lapset todennäköisesti tarvitsevat vähemmän valtion avustusta ja tuovat verotuloja valtiolle." (Popenoe, David (2002) Life without Father: Compelling New Evidence That fatherhood and Marriage Are Indispensable for Good of Children and Society. Harvard University Press.)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Selvittikö Hagelstam kohderyhmäänsä vaikuttavia muita tekijöitä? Hänen alaansa kun ainakin LinkedIn:n mukaan on myös neurologia joten hän olisi kai voinut myös taustoittaa tutkimiaan tapauksia myös neurologisten ongelmien osalta? Vai "unohtiko" Santavuori tuon puolen?

Toisaalta en malta olla muistamatta kuinka kristillisissä piireissä pidettiin muutamia vuosikymmeniä sitten laajojen monisukupolvisten sukuyhteisöperheiden menettämistä ihan yhtä pahana kuin nyt heidän ihanteenaan olevien patriarkaalisten heteronormatiivisten ydinperheiden menettämistä. Molempien piti aiheuttaa hävitystä ja tuhoa sekä Jahven laskettavan tulta ja tulikivieä syntisten päälle. Samaten kuin muinaiset sumerilaiset kirjoittivat jo n. 8000 vuotta sitten, jo ennen kuin Jahve teki juutalaisilleen maan ja taivaan, heidän turmeltuneen nuorisonsa aiheuttavan maailmanlopun heti kun heidän vanhemmistaan aika jättää. Miten kammottavaksi maailmaa vielä meneekään kun sama meno näyttää jatkuvan sukupolvesta toiseen.

Käyttäjän kraavi95 kuva
Keijo Räävi

Avioliitto on yliarvostettua eikä sillä ole samaa merkitystä kuin takavuosina.

Keskeinen syy tähän kehitykseen on yhtenäiskulttuurin katoaminen.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Tai ehkä pikemminkin kuvitelma yhtenäiskulttuurista osoittautuu harhakuvaksi ja katoaa?

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Määrittele nyt alkuun mikä on väitteessäsi mainittu korkeakulttuuri.

mikael torppa

Korkeakulttuurille on ominaista keskitetty valtiomainen hallinto, suuret asutuskeskukset, työnjako, yhteiskuntaluokat, kirjoitustaito, korkealle tasolle kehittyneet tiede ja taide sekä vahva armeija. Sivilisaatioille (korkeakulttuureille) tyypillistä on kaupunkien muodostuminen. Korkeakulttuurit ovat vauraita ja pystyvät tarjoamaan jäsenilleen yleensä hyvät elinolot. Tässä linkissä hieman lisää korkeakulttuureista - https://fi.wikipedia.org/wiki/Sivilisaatio

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Ei tuollaisia kulttuureja ole enää kuin ehkä viellä löytämättämien viidakkojen syvimmissä laaksoissa. Nettiaikakaudella kaikki homogenisoituu, pastoroudaan ja laitetaan purkkiin ;) Galaksit törmäilee, ihmiset ei enää sitäkään osaa ;)

mikael torppa Vastaus kommenttiin #14

Niin me todistamme koko ajan länsimaisten korkeakulttuurien murenemista, joka alkoi voimistua 1960-luvun seksuaalivallankumoksella.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Ja silti maailman onnellisimmat ihmiset asuvat niissä valtioissa, missä korkeat avioerotilastot.
http://www.iflscience.com/editors-blog/the-worlds-...

mikael torppa

Haastateltiinko tuossa kaikkia maailman ihmisiä? Esim geneettisiä orpoja? Tapio Puolimatka kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan näin:

- "Nykyään kuulee usein väitettävän, ettei lapsi kaipaa puuttuvaa vanhempaa, jos hän on syntymästään saakka tottunut siihen, ettei hänellä ole yhteyttä biologiseen isäänsä tai äitiinsä. Elizabeth Marquardt, Norval Glenn ja Karen Clark (2010) kuitenkin osoittavat tutkimustyönsä pohjalta, että keinohedelmöityksen tuloksena syntyneillä ja ilman isää kasvaneilla lapsilla on monia syviä ja häiritseviä kysymyksiä biologisesta alkuperästään ja perheestä, josta he ovat biologisesti peräisin.

Marquardtin (ym. 2010) tutkimus perustuu 485 tutkimushenkilön edustavaan otokseen, iältään 18−45 vuotiaita, joiden äiti käytti perheen ulkopuolista sperman luovuttajaa hedelmöityshoidoissa. Vertailuryhmänä käytettiin 562 vastasyntyneinä adoptoitua lasta ja 563 biologisen isänsä ja äitinsä kodissa kasvanutta lasta.

Tutkimuksen mukaan nämä nimettömän luovuttajan avulla keinohedelmöityksellä tuotetut lapset ovat muita ahdistuneempia, hämmentyneempiä ja kokevat enemmän irrallisuutta perheestään. He ovat masentuneempia, kokevat useammin olevansa väärinymmärrettyjä ja heillä on enemmän ongelmia rikollisuuden ja päihteiden väärinkäytön kanssa. He joutuvat kaksi kertaa todennäköisemmin vaikeuksiin lain kanssa ennen 25 ikävuottaan kuin lapset, jotka kasvavat biologisten vanhempiensa hoidossa.

Tavatessaan itseään muistuttavia ihmisiä lähes puolet näistä geneettisistä orvoista sanoo miettivänsä, ovatko he mahdollisesti sukua kyseisen henkilön kanssa. Lähes yhtä moni on pelännyt ihastuvansa ja päätyvänsä seksuaalisuhteisiin ihmisen kanssa, joka heidän tietämättään on heidän biologinen lähisukulaisensa.

Nämä nuoret aikuiset eivät tunne isäänsä eivätkä isänsä sukua, ja heistä on vastenmielistä elää geneettisesti tuuliajolla. 65 % heistä kokee, että heille tuntematon luovuttajaisä on osa heidän identiteettiään. 45 % myöntää, että heidän hedelmöityksensä olosuhteet häiritsevät heitä. Lähes puolet kertoo ajattelevansa nimettömän luovuttajan avulla toteutettua hedelmöitystään ainakin muutaman kerran viikossa. He joutuvat kamppailemaan identiteettinsä kanssa, koska he joutuvat etsimään identiteettiään geneettisinä orpoina.

Yli puolet pelkää vanhempiensa loukkaantuvan tai vihastuvan heille, jos he pyrkivät saamaan tietoa tuntemattomasta biologisesta isästään. Kuitenkin suurin osa heistä pohtii, millainen heidän biologinen isänsä on ja haluaisiko hän olla heihin yhteydessä. Melkein puolet heistä kokee itsensä surulliseksi nähdessään ystäviään yhdessä isän ja äidin kanssa. Heihin koskee, kun muut puhuvat biologisesta alkuperästään. Lähes puolet heistä on hämmentynyt sen osalta, kuka kuuluu heidän perheeseensä." https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/miksi-arkki...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Kuinka paljon tuosta kaipuusta puuttuviksi koettuja vanhempia kohtaan on opetettua? Kuinka suurelta osalta se on synnytetty torppien ja puolimatkojen kaltaisten ihmisten toimestä käsin heidän hokiessaan "kaipaathan isääsi? Tokihan sinä kaipaat? Muut sinun asemassasi ainakin kaipaavat? Kuuluu kaivata, sinussa on jotain vikaa jos et kaipaa!"?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #29

Tiedätkö todella yhtään ihmistä joka olisi hokenut tuollaisia, niin sanotulle geneettiselle orvolle? Minä en tiedä, vaikka pidät noita hokioita minun kaltaisina.

Käyttäjän IlkkaSalo1 kuva
Ilkka Salo Vastaus kommenttiin #31

Tiedätkö sinä, Mikael Torppa, olevasi vanhempiesi lapsi? Oletko teettänyt DNA-testin, jolla sukupuusi vahvistetaan? Jos et ole tehnyt testiä, sinäkin olet "geneettinen orpo". Ehkä vanhempasi uskottelivat sinulle, että olet heidän lapsensa. Ilman DNA-testiä et voi tietää asiaa. Entä jos huomenna selviää, että he joita luulit vanhemmiksesi eivät olekaan geneeettisesti vanhempiasi? Miten silloin muutat ajatteluasi?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #31

Ei tarvinnut edes Torpan, Puolimatkan tai muiden "aidon avioliiton puolustajien" kirjoituksia juurikaan kärjistää saati rivien välejä tonkia paljastakseen viestin todellisen sisällön. Lapset toki ymmärtävät vähemmästäkin kun heille tuputetaan omia ennakkoluuloja.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #33

Eli et tiedä yhtään esimerkkiä, jossa joku puhuisi, niin "geneettiselle orvolle", kuin mustamaalasit? Kyseessä oli subjektiivinen ennakkoluulosi, että jotkut niin puhuisivat heille. Itseasiassa sinä itse olet ainoa, jonka olen edes nähnyt ajatuksena tuovan tuollaista esille.

Kristinuskon mukaan jokainen ihminen on täysin yhtä arvokas, koska jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu. Jokaisella ihmisellä on siksi ehdoton ihmisarvo. Jokaisella lapsella tulisi olla myös heidän ihmisoikeuksien mukainen oikeus lähtökohtaisesti (1) oikeus tuntea biologinen alkuperänsä, isänsä ja äitinsä; (2) oikeus olla biologisten vanhempiensa kasvatettavana ja kasvaa oman biologisen sukunsa yhteydessä; (3) oikeus omata vanhempi molemmista sukupuolista. Sillä näitä oikeuksia ei voida ottaa lapselta pois aiheuttamatta vahinkoa.

Lapsen ehdottomien "ihmisoikeuksien" puolustaminen, ei tarkoita sitä, että ne lapset jotka jostain syystä elävät tilanteissa joissa nämä oikeudet eivät toteudu olisivat jotenkin huonompia tai arvottomimpia jne.. Eivät tietenkään ole, koska kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä, mutta kaikki elämäntavat eivät ole.

Esimerkiksi tupakointi ei ole yhtä hyvä elämäntapa kuin tupakoimattomuus, koska tupakointi aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja ihmiselle. Tupakoiva ihminen on yhtä tärkeä ja arvokas, kuin ihminen, joka ei tupakoi, mutta tupakoivan elämäntapa on huonompi, koska se rikkoo hänen terveyttään ja hyvinvointia.

Samoin sellainen kasvuympäristö, jossa lapsen suhde- ja identiteettioikeudet (ihmisoikeudet), eivät toteudu ei ole lähtökohtaisesti yhtä hyvä lapselle, kuin kasvuympäristö jossa ne toteutuvat. Se ettei kaikilla lapsilla ole mahdollisuutta siihen, että nämä heidän ihmisoikeudet toteutuisivat, ei tarkoita sitä etteikö yhteiskunnassa olisi lasten edun mukaista pitää "ihanteena" sellaista perhemallia, jossa ne lähtökohtaisesti toteutuvat.

Käyttäjän IlkkaSalo1 kuva
Ilkka Salo Vastaus kommenttiin #40

Tiedätkö sinä, Mikael Torppa, ovatko ne henkilöt, joita pidät vanhempinasi todella sinun vanhempiasi? Jos asiasta on pienikin epäilys, niin miten on sinun isyyteen liittyvien identiteettioikeuksiesi laita? Ilman DNA-testiä eivät sinun ja Puolimatkan lanseeramaat identiteettioikeudet voi edes toteutua. Kaiken kattava DNA-testaus on ainoa nyt käytössä oleva menetelmä, jolla nämä lapsen oikeudet geneettisesti voidaan verfioida. Ilman testausta juttusi ovat pelkkää haihattelua ja tyhjää jutustelua.

Mikael Torppa, ovat sinun lapsesi todella sinun lapsiasi? (jos sinulla nyt sattuu olemaan lapsia). Onko isyytesi todennettu DNA-testein? Mitä jos nyt selviääkin, että et ole lapsiesi isä geneettisesti? Tai jos asia selviää 20 vuoden päästä? Oletko valmis siihen, että lapsinasi pitämät henkilöt selvittävät geneettisen isänsä? Miten asia muuttaa suhtautumistasi näihin "geneettisiin orpoihin", joita ole pitänyt lapsinasi?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #42

Tiedän, että äitini ja isäni ovat vanhempiani, koska luotan (uskon) heidän sanaansa. Geneettisillä orvoilla viitataan yleensä heihin, jotka jo lähtökohtaisesti on tehty elämään ilman isää tai äitiä, keinohedelmöityksen tai kohdunvuokrauksen tuloksena.

Käyttäjän IlkkaSalo1 kuva
Ilkka Salo Vastaus kommenttiin #43

Mitä sinä Torppa kiemurtelet? Et siis tiedä, ovatko vanhempasi geneettisesti vanhempiasi, joten olet lähtökohtaisesti täsmälleen samassa asemassa kuin kuka tahansa muu, jonka sukupuuta ei ole vahvistettu DNA-testein. Miten positiosi muuttuisi, jos nyt selviäisi, että vanhempasi eivät ole geneettisesti sinun vanhempiasi? Olet siis aivan asemassa kuin nuo kammoamasi menettelytavat ja niiden seurauksena syntyvät "geneettiset orvot". Sinäkin olet geneettinen orpo jo ihan epistemologian tasolla. Usko vanhempiesi väittämiin ei nyt vain ole tietoa. Niin, sinähän uskot muihinkin todentamattomiin asioihin, joten se siitä. Palataan asiaan sitten kun pystyt osoitttamaan, että vanhempasi ja lapsesi ovat geneettisesti sukua juuri sinulle. Ovatko lapsesi lopulta juuri sinun lapsiasi? Siitä on oikein tutkimusta, kuinka moni mies uskoo jonkun olevan juuri hänen lapsensa, mutta asia ei olekaan niin. Jotkut eivät saa asiaa koskaan selville. Oletko sinä saanut asiaan liittyvän vahvistuksen geenikartoilla? Miten suhtaudut asiaan jos joku herra X on ollut oikein hyvä isä lapsille, joita hän luulee omikseen ja lasten äiti ei ole kertonut faktoja asiasta miehelle? Variaatioita on muitakin.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #40

Torppa kiistää esitykseni heidän viestistään. Hän kuitenkin esimerkiksi yllä olevassa plokikirjoituksessaan esimerkiksi lainaa Puolimatkalta esimerkin: "Perheen hajoaminen heikentää turvaverkkoa, jota lapsi tarvitsee kehittääkseen perusluottamustaan ja kasvaakseen itsenäiseksi aikuiseksi ja tuottavaksi yhteiskunnan jäseneksi." Tuota ei tarvitse montaakaan kertaa toistaa kun esityn ihanteen suhteen poikkeavissa olosuhteissa elävä ymmärtää miten viestin lähettäjä tarkoittaa muille käyvän ja alkaa kaivata norminmukaista elämää jonka Torppa et al nohevasti käyttää todisteena omien ennakkoluulojensa puolesta.

Kuinka monta tälläistä olisi kaivettava jotta Torppa ymmärtäisi viestini ytimen?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #45

Sehän on yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tulos, että biologisen isän ja äidin kodissa kasvaneet lapset voivat suhteellisesti paremmin, kuin he jotka eivät ole kasvaneet äitinsä ja isänsä kodissa. Ei kai tosiasian ilmaiseminen voi olla paha asia? Eikö se olisi väärin jos emme välittäisi mitään siitä mitä tutkimukset osoittavat perheiden merkityksestä lasten kehitykselle? Silloinhan olisimme välinpitämättömiä, lasten hyvinvoinnille.

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus osoittaa, että biologisen isän ja äitinsä avioperheessä kasvaneet lapset, jotka siis hyötyvät sekä biologisen liittämisen että sukupuolien toisiaan täydentävyyden normien toteutumisesta, tekevät todennäköisesti vähemmän rikoksia, tulevat harvemmin raskaaksi teini-ikäisinä, tekevät vähemmän abortteja, käyttävät vähemmän päihteitä, kärsivät vähemmän mielisairauksista, menestyvät paremmin koulussa ja pystyvät elättämään perustamansa perheen. Niinpä tällaiset lapset todennäköisesti tarvitsevat vähemmän valtion avustusta ja tuovat verotuloja valtiolle. (Popenoe, David (2002) Life without Father: Compelling New Evidence That fatherhood and Marriage Are Indispensable for Good of Children and Society. Harvard University Press.)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #49

Löytyy myös useita tutkimuksia joiden mukaan n.s. sateenkaariperheissä kasvavat lapset kasvavat yhtä tasapainoisiksi kuin muunkinlaisissa perheissä joten biologisten vanhempien vaatimus ei liene ihan yksikäsitteinen ja ristiriidaton tutkimustulos?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #40

Menee aika pahasti metsään koska ihminen on laumaeläin ja se miehen ja naisen malli saadaan laumasta.

On täysin normaalia ja luonnonmukaista, että lapsesta huolehtii muutkin kuin biologiset vanhemmat. Ihmisellä näyttäisi oleva luonnonmukaista isovanhempien osallistuminen lasten huolenpitoon.

Toinen ilmeinen juttu on tietystikin lauman homoparit joiden olemassa olon syy on tietystikin lasten hoitaminen. Se homma kun on enemmän tai vähemmän jaettua ihmisillä ja resursseja hoitaa lapsia riittää heillä joilla ei vaikka edes ole omia lapsia tai on vähän.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kyllä alustajaakin vielä joku rakastaa, ei hätää. Jos ei ihminen, niin koira.

mikael torppa

Tärkeintä on, että Jumala rakastaa!

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Toteat kirjoituksessasi:
"Ei ole yhtään esimerkkiä yhteiskunnasta, joka olisi säilyttänyt korkean kulttuurisen asemansa sen jälkeen kun tiukat seksuaaliset tavat ovat höllentyneet". (Sorokin 1956: 110-111)"

Ottaen huomiion, että elämme vuotta 2017, niin varsin hyvin voi sivilisaatio vaikka tiukat seksuaaliset tavat ovat höllentyneet aikoja sitten? Joten onko siteeraamasi Sorokin todistettu nyt vääräksi vai odotteletko lähiaikoina sivilisaation tuhoa? Tuosta on kuitenkin 61 vuotta menty eteenpäin.

mikael torppa

Puolimatka kirjoittaa kirjansa seksuaalivallankumous sivulla 29 näin:

- "Seksuaalivallankumouksen vaikutus kulttuurin elinvoimaan tulee viiveellä, koska eheässä perhekulttuurissa kasvanut sukupolvi pitää yllä aikaisemmin vallinnutta kurinalaista elämäntapaa. Näin sen sukupolven lapset saavat vastuullisen perhe-elämän mallin omassa kodissaan.

Seksuaalivallankumous vaikuttaa voimakkaimmin kolmannessa ja sitä seuraavissa sukupolvissa seksuaalimoraalin höltymisen jälkeen. Tällöin kasvavien lasten vanhemmat ovat seksuaalivallankumouksen tuotteita, joiden kyky hallita seksuaalisia yllykkeitään on heikentynyt. Heillä on huonommat edellytykset pitää avioliittonsa koossa ja ohjata seksuaalista energiaansa pitkäjänteiseen työskentelyyn."

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Niin, Puolimatka ei edusta minulle mitään auktoriteettia ja tuo on sitten hänen mielipiteensä. Siinä hän kätevästi ennustaa käytännössä tulevaa - sattuipa kätevästi..

mikael torppa Vastaus kommenttiin #37

Puolimatka vetosi kirjoituksessaan Brittiläisen antropologi J.D. Unwinin ja Harvardin yliopiston sosiologian professorin Pitirim Sorokin tutkimuksiin.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #41

Komiat on herroilla tittelit, mutta en laita noille tutkimuksille juurikaan arvoa. Molemmilla tutkimuksissa on lähinnä ollut alusta lähtien tavoitteena todistaa omat ajatuksensa objektiivisen tieteellisen tutkimuksen sijaan. Ja sitä tukemaan saadaan kyllä löytymään tietoja, kun oikein yrittää. Unwiwnin ennustusten mukaan taitaa siis olla viimeinen sukupolvi länsimaissa menossa, joka alkaa viedä tuhoon eikä meillä enää ole korkeakulttuuria.

Unwin tutki asiaa 1930-luvulla silloisen tiedon valossa ja ennakkokäsitystään vahvistamaan. Vähän löytyy näille tukea tieteen suunnalta, eräältä toiselta suunnalta enemmän...

mikael torppa Vastaus kommenttiin #44

Puolimatkan kirjasta sivulta 20:

- "Unwin päätyi teoriaansa antropologisen ja historiallisen tutkimuksen pohjalta. Hän analysoi 80 heimoa ja 6 korkeakulttuuria 5000 vuoden ajalta ja löysi itseään hämmästyttäneen tosiasian: yksikään ehdottoman yksiavioisuuden hylännyt kulttuuri ei säilyttänyt elinvoimaisuuttaan entisellään kolmea sukupolvea pitempään lakattuaan vaatimasta seksuaalista pidättyvyyttä ennen avioliittoa ja puolisouskollisuutta avioliiton solmimisen jälkeen:

"Ihmishistorian aikakirjoissa ei ole yhtään tapausta, jossa yhteiskunta olisi säilyttänyt elinvoimaisuutensa sen jälkeen kun kokonainen uusi sukupolvi on perinyt tradition, joka ei vaadi siveyttä sekä ennen avioliittoa että sen jälkeen." (Unwin 1940: 84-85.)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #46

Kovinpa on Unwin tarkkaan onnistunut valitsemaan heimonsa kun on tuollaisen tuloksen saanut aikaiseksi.

Toisaalta Unwinin havainnossa on hitunen perääkin sillä onhan ihmisten seksuaalisuuden kahlehtimista käytetty iänkaiken ihmisten hallitsemiseen. Meillä kun on yhdella alueella vapautta nautittuamme tapana haluta sitä muillekin osa-alueille. Niinpä vapaita ihmisiä on esimerkiksi vaikeampi saada sotimaan kuin niitä jotka pidetään tiukassa kurissa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #46

Yhden jo alunperin tätä ajavan herran subjektiivinen tutkimus 30-luvulta ei minua vakuuta - sinut näemmä vakuuttaa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #50

Ei sentään yhden, vaan useampi johtava tutkimus aiheesta osoittaa samaa. Tässä Puolimatkan kirjasta https://www.booky.fi/search.php?search=Seksuaaliva... sivulta 19:

- "Onko olemassa jokin kaikille korkeakulttuureille yhteinen perusta, jonka varassa ne kehittyvät ja jonka rappio lopulta aiheuttaa niiden hajoamisen?

Harvardin yliopiston sosiologin Carle Zimmermanin (1897-1983) mukaan keskeinen vastaus löytyy perheen merkityksestä yhteiskunnan uusiutumisprosessissa. "Lukuisien suurten historiallisten muutosten lopullisen seuraamuksen ratkaisevat muutokset perhe-elämässä." Korkeakulttuuri kehittyy perhekeskeisen elämäntavan varassa, mutta kehittyessään ja vaurastuessaan se helpon elämäntavan yleistyessä usein menettää alkuperäisen yhteyden olemuksensa peruslähteeseen, perhekeskeiseen elämäntapaan. "Kun tämä prosessi pääsee etenemään liian pitkälle, sivilisaatio kuluttaa pian loppuun yhteisölliset voimavaransa. Seurauksena on reaktio ja rappeutuminen. Reaktion aste ja pimeiden aikakausien pituus näyttää riippuvan siitä, kuinka nopeasti kulttuuri löytää tiensä takaisin alkulähtökohtaansa - perhekeskeiseen elämäntapaan." (Zimmerman 783.)

Samoin Harvardin yliopiston sosiologian professorina (1930-1959) toiminut Pitirim Sorokin päätyi samaan tulokseen Unwinin kanssa tutkiessaan seksuaalisen siveettömyyden suhdetta kulttuurin taantumukseen. Sorokin päätteli länsimaisen kulttuurin olevan tekemässä "vapaaehtoisen itsemurhan" rajoittamattoman seksuaalisen nautinnontavoittelun takia.

- "Ei ole yhtään esimerkkiä yhteiskunnasta, joka olisi säilyttänyt korkean kulttuurisen asemansa sen jälkeen kun tiukat seksuaaliset tavat ovat höllentyneet". (Sorokin 1956: 110-111)

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #52

Niin, mainitsemasi "johtavat tutkimukset" ovat sellaisia vain tiettyjen kristillisten samoin uskovien piirissä. Kovasti koitat namedropoingilla ja titteleitä vakuuttaa, mutta se ei tee näistä kuin tutkimuksia muiden joukossa. Esim Sortin tutki reilusti alta kahtasataa perhettä eikä ko tutkimusta pidetä luotettavana.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #55

Suosittelen tulemaan 16.5.2017 Helsingin Tieteiden talolle klo.18:00, voit silloin kysyä professori Puolimatkalta suoraan noiden "tutkimusten" luotettavuudesta ja pyytää lisää perusteluja. - TULOSSA debatti Tieteiden talolla - http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?94006

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

"Korkeakulttuurin elinvoimaisuus on eheässä perheessä".

Hyvin argumentoitu otsikko ja tavoite.

Valitettavasti todellisuus tämän päivän perheissä on kuitenkin fundamentaalisesti muuttunut, kehityksen mukana tuomien haasteiden pohjalta. Niin sanottu "korkeakulttuuri" käsitteenä, on jo sinänsä abstrakti.

Me voimme elää joko Borneon viidakoissa tai New Yorkin Manhattanilla ja ns. "korkeakulttuurisuuden elinvoimaisuus" eroaa vain elintavoissamme ja ympäristöissämme. Se miten korkeakulttuurisuus määritellään, ei ole näistä riippuvainen.

Jokaiselle ihmiselle tulisi antaa tilaa monimuotoiselle kehitykselle uusioperheineen ym, joka luo elämänvapautta ja mahdollisuuksia ahdasmielisyyden ja kategorisoinnin sijaan. Tämä on eheyttä tämän päivän maailmassa.

Ideaalit ovat vain teoreettisia.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Tällä väitteen esittäjän arvonimeen toistuvasti vetoava argumentaatio, niin tälle sekoilullehan on olemassa hienokin nimi...? Maalaistermi olisi harhauttaminen tai johdattelu...

Totta, avioliitto instituutiona on aikanasa elänyt vanhoillinen ja konservatiivinen joka ei kuulu velvollisutena nykyisen kaltaiseen liberaaliin, avoimeen ja vapaaseen yhteiskunta malliin ja itsenäisyyteen joka on yhteisöjen ja kaiken uuden tiedon ja taiteen löytymisen ja kehittymisen peruskivi. Asia joka on äärimmäisen kiusallinen ja hankala uskontojen taholta. Onneksi pimeä keskiaika meni jo.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset