mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Luonto todistaa Jumalan suurista teoista

Jotkut ihmiset sanovat että usko on pelkästään uskonasia ja ettei uskon tarvitse pitää yhtä todellisuuden ja havaintojemme kanssa. Siinä he eivät voisi olla enempää väärässä.

Hebr.11:3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu, ja että kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt.

Room.1:20. Sillä hänen näkymättömät menonsa, nimittäin, ijankaikkinen voimansa ja jumaluutensa nähdään hamasta maailman luomisesta, jotka ymmärretään niistä, jotka tehdyt ovat!

Kaikki mitä siis näemme ympärillämme todistaa täysin sen että kaikki on luotu sillä tyhjästä eli ei mistään ei voi syntyä jotain eli materiaa jos joku ei sitä sinne luo. Ateistit ja evoluutionistit eivät halua tunnustaa tätä täysin selvää asiaa koska he eivät halua ja voi tunnustaa Jumalaa sillä se tuhoaisi heidän uskontonsa kehitysopin. Myöskin luonto ja sen toiminta todistaa täydellisesti Jumalan suurista teoista eli luomisesta. Tässä kirjoituksessa käsittelen sopeutumista ja sitä kuinka sopeutuminen todistaa sen että mikään ei kehity evoluutioteorian opettamalla tavalla vaan luonto todistaa Jumalasta ja siitä että syntiinlankeamus on tapahtunut.

Jotkut kehitysoppiin uskovat sanovat ” Tärkeintä on eloonjääminen ja oman perimän jatkaminen. Mikä tahansa, mikä auttaa näiden kahden tekijän saavuttamiseksi, lisääntyy populaatioissa.  Se mikä auttaa oman perimän jatkamisessa jää jäljelle, täysin evoluutio-teorian mukaisesti.

Tuollaisen sanoja ei tunne ensiksikään sitä mihin uskonsa perustaa eli evoluutioteorian opetusta ja toiseksi sitä ettei jo olemassa olevasta kehity jotain ennestään monimutkaisempaa ja hyödyllisempää sillä että se pysyy vain elossa ei vaikka aikaa annettaisiin miljoonia vuosia.

Lajin (populaatio) sisäinen muuntelu jota olosuhteisiin sopeutumisessa tapahtuu ei johda kehitysopin tarkoittamaan evoluutioon vaan päinvastoin. Sopeutuminen johtaa rappeutumiseen joka on kehityksen vastakohta. Sopeutuminen antaa lajille paremman kyvyn selviytyä tietyissä olosuhteissa karsimalla perimää (geenejä menetetään). Sopeutunut laji on erikoistunut kyseisiin olosuhteisiin ja erikoistuminen tapahtuu geenivaraston kustannuksella. Sopeutuminen saa aikaan ns: ”uusia lajeja” mutta kyseessä on vain kantapopulaatiosta jakautunut alalaji joka on sopeutunut eli erikoistunut tiettyihin olosuhteisiin niin että sen perimä ei vastaa enään kantapopulaation perimää. Se että eliö sopeutuu pärjäämään joissain olosuhteissa paremmin ei ole kehitysopin opettamaa kehitystä yksinkertaisesta monimutkaisemmaksi vaan jo olemassa olevien ominaisuuksian karsimista valinnan kautta.

Sillä sopeutumisessa karsitaan jo olemassa olevaa ainesta koska jotkin jo olemassa olevat ainekset pärjäävät tietyissä olosuhteissa paremmin kuin toiset. Eli tietyistä ominaisuuksista on tietyissä olosuhteissa eliölle hyötyä ja tätä sopeutuminen valitsee. Tällöin perimään ei tuoda mitään ennestään uutta vaan valitaan jo olemassa olevista aineksista.

Sopeutunut eli erikoistunut populaatio on siis köyhempi perimältään kantapopulaatioon nähden koska erikoistumisessa karsitaan/valitaan perimästä tiettyjä ominaisuuksia, niitä joista kyseisissä oloissa on eliölle hyötyä. Vallinnassa hylätään ainesta josta ei tietyissa oloissa ole eliölle hyötyä. Valinta siis suosii jotain ominaisuutta perimästä toisen kustannuksella. Tällainen tapahtuma ei ole kehitysopin opettamaa kehitystä vaan päinvastainen tapahtuma eli perimän köyhtyminen (rappeutuminen).

Uusia lajeja ei siis synny kehitysopin opettamalla tavalla vaan päinvastaisella. Jotta kehitysoppi toimisi täytyisi perimään syntyä sopeutumisessa täysin ennestään uutta ja hyödyllistä ainesta joka siis mahdollistaisi sen että mikrobista olisi voinut kehittyä mikrobiologi. Näin ei kuitenkaan tapahdu vaan se mitä näemme sopeutumisessa tapahtuvan ei tuota mitään uutta ainesta perimään vaan ainoastaan valitsee jo olemassa olevasta perimästä (aineksesta) parhaat ominaisuudet tiettyihin oloihin ja karsii huonoja. Eli mitään uutta ainesta ei synny sopeutumisessa vaan ainoastaan perimää muokataan niin että ne ominaisuudet joista on hyötyä säilyvät ja ne joista ei ole hyötyä karsiutuvat (rappeutuvat) pois. Tämä on erikoistumista jossa tapahtuu perimän köyhtymistä kun tiettyjä ominaisuuksia karsitaan koska tietyt ovat enemmän hyödyksi.

Esimerkiksi jos perimä sisältää monen värisiä palloja niin sopeutumisessa eli erikoistumisessa tietyn värisiä palloja karsitaan pois jotta tietyn väriset pallot voivat toimia kyseisessä olosuhtessa paremmin. Pallot joita valinta ei tarvitse tietyissä oloissa häviävät perimästä ja pallot jotka tietyissä oloissa ovat eliön selviämisen kannalta hyödylliset säilyvät perimässä. Perimässä pysyvät pallot pysyvät kuitenkin samanlaisina palloina eivätkä ne muutu miksikään muuksi. Jotta kehitysoppi voisi toimia pallojen pitäisi muuttua monimutkaisimmiksi rakenteeltaan mutta sellaista ei tapahdu. Sopeutuminen eli erikoistuminen ei siis tuo perimään mitään ennestään täysin uutta ja hyödyllistä vaan ainoastaan karsii tietyissä oloissa hyödyttömämpää pois. Sopeutuminen eli erikoistuminen olosuhteisiin tekee siis osapopulaatiosta perimältään köyhemmän kantapopulaatioon nähden josta osapopulaatio on erkaantunut.

Otan myös esimerkin koirista sillä koiria on jalostettu vaikka kuinka paljon mutta koskaan ei ole saatu aikaan toista lajia vaan koirat ovat pysyneet koirina (vaikka esim, chihuahua ei kykene lisääntymään tanskandogin kanssa koko erojensa vuoksi ovat ne kummatkin koiria.) Koirien jalostuksessa tapahtuu keinotekoista valintaa mutta keinotekoinen valinta toimii täysin samalla periaatteella kuin luonnonvalintakin eli sopetuminen (erikoistuminen).

Esimerkissäni kuvitellulla keskikokoisella koiraparilla on yksi geenipari jonka geeneillä on kaksi mahdollista muotoa. Toinen geenin muoto (S) sisältää ohjeet suurelle koolle ja toinen muoto (p) pienelle koolle. Kun nämä keskikokoiset koirat (Sp) risteytyvät jokainen näiden koirien jälkeläisistä saa jommankumman geenin kummaltakin vanhemmalta ja näin ne saavat omat kaksi geeniänsä. syntyneet jälkeläiset voivat olla joko suurikokoisia (SS), keskikokoisia (Sp) tai pienikokoisia (pp). Jos jalostajat haluavat suuria koiria he valitsevat jälkeläisistä suurimmat koirat jalostukseen. Tällöin vain suurimmat koirat siirtävät geeninsä seuraavalle sukupolvelle. Niinpä siitä eteenpäin kaikki koirat ovat uutta suurikokoista muunnosta. Tämä on keinotekoista valintaa mutta luonnonvalinta toimisi aivan samalla periaatteella jos suuremmat koirat menestyisivät paremmin ympäristössään.

Huomaa seuraavat asiat:

1) Koirat ovat nyt sopeutuneet ympäristöönsä tässä tapauksessa jalostajiensa tahtoon jotka haluavat suurempia koiria.

2) Ne ovat nyt erikoistuneempia (S) kuin edeltäjänsä (keskikokoinen koirapari joilla oli geenipari jonka geeneillä oli kaksi mahdollista muotoa suuri (S) ja pieni (p).

3) Tämä on tapahtunut keinotekoisen valinnan avulla ja se olisi voinut tapahtua myös luonnonvalinnan kautta.

4) Uusia geenejä ei ole ilmestynyt.

5) Todellisuudessa populaatiossa on menetetty geenejä  (geneettinen informaatio on vähentynyt) mikä on päinvastainen siihen mitä mikrobista -> mikrobiologiksi -> kehitysoppi vaatisi toimiakseensa.

6) Pienikokousuuden geenien lisäksi menetettiin kaikki muutkin pienikokoisille koirille ominaiset geenit. Niillä saattoi olla esimerkiksi geenejä kestävyyteen tai herkkään hajuaistiin jotka on nyt menetetty populaatiosta. Valinta ei koske pelkästään geenejä vaan koko eläintä ja kaikkia sen kantamia geenejä.

7) Populaatio ei pysty enää sopeutumaan tuleviin ympäristönmuutoksiin yhtä hyvin kuin aijemmin. Jos pienet koirat tulisivat muotiin tai ne pärjäisivät paremmin jossain ympäristössä niitä ei voitaisi jalostaa enää tästä populaatiosta.  Ne ovat myös geneettisesti köyhempiä koska niiltä puuttuu ne hyvät geenit joita pienet koirat sattuivat kantamaan!

Sellainen tapahtuma jossa jo olemassa olevasta aineksesta karsitaan tietyissä olosuhteissa epähyödyllisiä ominaisuuksia pois ei siis mahdollista sellaista kehitystä kuin kehitysoppi eli evoluutioteoria opettaa. Sillä vaikka kuinka karsisit mikrobista epähyödyllisiä ominaisuuksia tiettyihin oloihin pois ja valitsisit hyödyllisiä aineksia jo olemassa olevista aineksista ei mikrobista kehittyisi MIKÄÄN MUU KUIN MIKROBI josta on vain karsittu ominaisuuksia pois.

Jotta mikrobista voisi kehittyä mikrobiologi täytyisi mikrobin perämään syntyä sopeutumisessa täysin ennestään uutta ja hyödyllistä ainesta joka kehittäisi mikrobia ylöspäin eli monimutkaisemmaksi rakeenteeltaan. Tällaista ei sopeutumisessa kuitenkaan ollenkaan tapahdu vaan sopeutumisessa ainoastaan muokataan JO OLEMASSA OLEVAA ainesta ja olemassa olevan muokkaus vaikka muokkausta harjoitettaisiin miljoonia vuosia ei tuota muuta kuin jo olemassa olevan muunnoksen. Koska mitään ennestään täysin uutta ja hyödyllistä ainesta ei sopeutumisessa taijota eliön perimään vaan muokataan jo olemassa olevaa karsimalla tiettyihin olosuhteisiin epähyödyllisiä aineksia on sopeutumisen jota evoluutioksi virheellisesti kutsutaan suunta rappeuttava ei kehittävä.

Gordon Rattray Taylor/The Great Evolution Mystery /1983: "On huomiota herättävää mutta harvoin mainittu tosiasia, että vaikka perinnöllisyystutkijat kaikkialla maailmassa ovat tuottaneet laboratorioissaan banaanikärpäsiä yli 60 vuoden ajan, - kärpäsiä, jotka tuottavat uuden sukupolven 11 päivän välein - eivät he ole havainneet uudenlaisen lajin, tai edes uuden entsyymin syntymistä."

Francis Hitching: "Banaanikärpäset eivät ole suostuneet missään olosuhteissa muuttumaan miksikään muuksi kuin banaanikärpäsiksi."

Ihmiset ovat koittaneet jalostaa eliöitä vaikka kuinka kauan mutta koskaan ei ole voitu kehittää lajista uutta lajia koska jo olemassa olevan aineksen muuntelu ei tuota kuin jo olemassa olevan muunnoksen ja näin banaanikärpäsetkään eivät ole suostuneet muuttumaan ei edes pakosta muuksi kuin banaanikärpäsiksi.

Tämän vuoksi lajit eivät kehity toisiksi lajeiksi kehitysopin opettamalla tavalla ns: "uudet lajit" eivät  ole siis syntyneet kehitysopin opettamalla tavalla vaan päinvastaisella. Evoluutiojuna kulkee väärään suntaan kuin kehitysopinsatu opettaa sillä kaikki sopeutumiset ja muuntelut perimässä rappeuttavat perimää eli köyhdyttävät. Myöskin ne jotka ovat olosuhteisiin nähden hyödyllisiä ovat perimää rappeuttavia niin kuin koira esimerkki havainnollisti.

Sillä kun laji (populaatio) jakautuu jotkut (osapopulaatio) sopeutuvat paremmin ympäristöön valinnan seurauksena kuin kantapopupaalio. Paremmin sopeutuminen merkitsee myös yhtäkuin ahtaammin sopeutunut. Paremmin sopeutuminen on erikoistumista joka tapahtuu geenivaraston kustannuksella. Geenit joita valinta ei tarvitse rappeutuvat pois jolloin eliö on köyhempi eli rappeutuneempi verrattuna kantapopulaatioon.

Koska valinnan seurauksena osapopulaatiolla on kantapopulaatioon nähden köyhempi perimä on osapopulaatio taas vaikeuksissa kun olosuhteet uudestaan muuttuvat ja tarvittaisiin ominaisuuksia joita ei enään ole. Pitkässä juoksussa tällainen köyhtyvä suuntaus (olosuhteisiin sopeutuminen/erikoistuminen) ei suinkaan kehitä vaan ajaa eliöt sukuputtoon. Koska sopeutuminen eli erikoistuminen köyhdyttää perimää. Siksi näemme luonnossa sukupuuttoon kuolemista mutta emme kehitystä evoluutioteorian opettamalla tavalla. Mutaatiot ja suvullinen lisääntyminen eivät voi tuoda lajin piiriin mitään informaatiolisäystä tai parannusta ylöspäin - kuten kehitysoppi väittää. Päinvastoin.

Eli olosuhteisiin sopeutuminen ei tuo eliöiden perimään mitään ennestään täysin uutta ja hyödyllistä ainesta niin kuin evoluutioteoria opettaa vaan sopeutuminen ainoastaan muokkaa jo olemassa olevaa ainesta karsien niitä aineksia joista ei ole hyötyä.

Osapopulaatio on siis perimältään köyhempi vaikka tietyissä oloissa pärjää kantapopulaatiota paremmin. Kun olosuhteet taas muuttuvat on tällaisen sopeutumisen kokenut populaatio heikommassa asemassa kantapopulaatioon nähden koska sen perimästä on karsittu ominaisuuksia pois tiettyjen olosuhteiden vuoksi, jotta toiset ominaisuudet saivat etua. Sopeutuminen kulkee siis täysin toiseen suuntaan kuin kehitysoppisatu opettaa. Tämä aiheuttaa myös sukuputtoon kuolemista koska perimä köyhtyy liikaa.

Kun osapopulaatiot pysyvät erillään toisistaan riittävän pitkän aikaa niissä tapahtuu myös erilaisia mutaatioita (virheitä geenikoodissa). Näistä asioista johtuen osapopulaatiot voivat muuttua ajan saatossa niin erilaisiksi että eivät enää kykene lisääntymään kohdatessaan. Biologisen lajimääritelmän mukaan tällöin kyseessä on kaksi eri lajia. Täten kantalaji voi lajiutua kahdeksi tai useammaksi tytärlajiksi.

Huomioitavaa on siis että nämä ”uudet lajit” joita syntyy eivät siis synny evoluutioteorian opettamalla tavalla vaan täysin päinvastaisella tavalla eli rappeutumalla jo olemassa olevista kantalajeista. Rappeutumislajiutuminen on kehitysopin vastakohta ja rappeutumislajiutuminen pitää täysin yhtä Raamatun ilmoituksen kanssa.

Raamattu sanoo että Jumala loi eliöt alussa täydelliseksi. Ennen syntiinlankeamusta Aadam ja Eeva ja kaikki eläimet olivat kuolemattomia sillä kuolema tuli maailmaan vasta syntiinlankeamuksen kautta. Koska kaikki olivat ennen syntiinlankeamusta kuolemattomia oli heidän perimänsäkkin täydellinen eli virheetön. Syntiinlankeamuksen jälkeen kuolema tuli maailmaan ja kaikki alkoi kulkea kohti kuolemaa. Eli syntiinlankeamuksen jälkeen virheetön perimä (geenikoodi) alkoi rappeutumaan sopeutumisen (erikoistumisen) johdosta. Se mitä näemme luonnossa eli jo olemassa olevien rakenteiden rappeutumisen pitää siis yhtä Raamatun ilmoituksen kanssa.

Job.13:28 "Ihminen hajoaa kuin lahopuu, kuin koinsyömä vaate."

Job. 14:1 "Ihminen, vaimosta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta,
14:2 kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy.

Raamattu vahvistaa meille samankuin luonto eli ihminen vain rappeutuu ei kehity kehitysopin tavoin.

Ihmisen perimä kertoo meille vielä erään todella mielenkiintoisen asian. Nimittäin Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata mutaatiota eli sata sairautta eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan edenin puutarhaan. 

300 sukupolvea kertaa 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta!

300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea kertaa sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha! 

Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastroofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan.

Eli Raamattun sukuluettelot ja ihmisen perimä kummatkin todistavat että ihmiskunta on vain noin 6000 vuotta vanha ja ihminen luotiin heti maailman alussa niin maailma ja koko maailmankaikkeus on myös ainoastaan noin 6000 vuotta vanha.

Evoluutioteoria on satua joka ei pidä yhtä luonnonoman todistuksen kanssa. Pitkät ajan jaksot on keksitty jotta tätä satua voitaisiin pitää yllä sillä miljoonat vuodet saavat vain ihmisen mielikuvituksen tekemään työtä kehitysopin puolesta mutta mielikuvituksen tuotteet eivät kelpaa tieteellisiksi todisteiksi. Evoluutioteoria on mahdottomuus joka ei voi toimia eikä todistetusti toimi mutta silti sitä pidetään elossa ihmisten piirissä jotka eivät usko Jumalaan. Sillä täytyyhän Jumalan kieltäjillä jokin teoria olla kun he yrittävät elämää selittää ja teorianhan täytyy olla päivastainen kuin Jumalan ilmoittama jotta se ei olisi Jumalan työtä. Siksi evoluutioteoria on päinvastainen kuin Raamatun ilmoitus ilmoittaa elämän synnystä ja siksi evoluutioteoria ei pidä yhtä luonnon kanssa koska luonto todistaa Jumalan suurista teoista!

Ihmisen perimä todistaa ettei ihminen ole miljoonia vuosia vanha vaan ainoastaan tuhansia. Fossiili löydöt todistavat saman ja myös sen ettei kehitystä ole nähtävissä fossiileissa kehitysopin opettamalla tavalla. Ajanmittaus menetelmät eivät todista miljoonista vuosista. Näistä kaikista parempaa tietoa seuraavissa linkeissä. Suosittelen tutustumaan.

http://www.luominen.fi/schweitzerin-vaarallinen-loyto

http://www.luominen.fi/kadonnut-lentolaivue

http://www.luominen.fi/radioaktiivinen-ianmaaritys

http://www.luominen.fi/radioaktiivisen-ianmaarityksen-vakavat-ongelmat

http://www.luominen.fi/huomaatko-eron/

http://www.luominen.fi/opaalien-kasvattaminen

http://www.kreationismi.fi/?p=1&id=35

http://koti.phnet.fi/petripaavola/evoluutioteoria.html

 

Evoluutioteoria Rest In Peace.

Lähteet: Evoluutio kriittinen analyysi ja luominen lehti

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (56 kommenttia)

mikael torppa

Kehitysopin hylkääminen ei tarkoita tieteen itsensä hylkäämistä niin kuin monet väärin luulevat. Kasvigeneetikko Dr John Sanford joka oli keksimässä "geenipyssy" menetelmää jota käytetään kasvien geenimanipulaatioon sanookin selventävästi:

"Yliopistomaailma on järjestelmällisesti "kehitysopillistanut" kaikki osa-alueet ihmisten ajatuksista. Vastoin yleistä luuloa, tämä ei suinkaan johdu siitä että kehitysoppi olisi keskeinen ihmisen käsityskyvylle, vaan se on ennemminkin syntynyt pääosin poliittisten ja ideologisten prosessien seurauksena.

Tästä johtuen nykyajan älyllisessä ilmapiirissä on kehitysopillisen teorian hylkääminen saatu vaikuttamaan tieteen itsensä hylkäämiseltä. Tämä on täysin nurinkurista!

Biologien usein hokema selviönä pitämä toteamus kuuluu: "Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi kehitysopin valossa." Kuitenkaan mikään ei voisi olla kauempana totuudesta!

Uskon että jos ideologiset syyt unohdetaan, on totuus täsmälleen päinvastainen: "Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi sunnittelun valossa".

Emme voi tosiasiassa selittää miten mitkään biologiset järjestelmät olisivat voineet "kehittyä", mutta voimme kaikki nähdä miten käytännössä kaikki mitä katsomme, kätkee sisäänsä tavattomasti suunnittelua.

En ole tietoinen minkäänlaisesta käytännön tieteestä (tietojenkäsittelytiede, liikennetiede, lääketiede, maataloustiede, insinööritiede tms.), joka olisi hyötynyt kehitysopillisesta teoriasta.

Todelliset edistysaskeleet tieteessä on kuitenkin järjestelmällisesti kerrottu höystettynä keksityillä kehitysopillisilla tarinoilla, mutta vasta edistysaskeleen jo tapahduttua. Tämä heijastaa kaikkialle ulottuvaa tieteen politisoimista". (John Sanford)

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Miten selität sen että maailmankaikkeus laajenee ja uusia tähtiä syntyy jatkuvasti? Work in progress?

mikael torppa

Jes 45:
11 ¶ Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt: Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot.
12 Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet (natah) taivaan (shamajim), minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.

Edwin Hubble ja Milton Humason valokuvasivat galaksien spektrejä 1920-luvulla. Hubblen tutkimuksien pohjalta syntyi Hubblen laki, joka opettaa universumin laajentuvan. Hubblen lakia pidetään eräänä kaikkien aikojen tärkeimpänä tähtitieteellisenä keksintönä. Hubble oli oikeassa universumin laajentumisesta, mutta väärässä universumin iän määrittelyssä.

Jesaja 45 jakeessa 12 on hepreankielet sanat natah ja shamajim. Natah tarkoittaa laajentaa ja levittää qal verbivartalossa, jossa sana esiintyy Jes 45:12. Shamajim tarkoittaa taivasta, taivaita ja näkymättömiä taivaita, eli universumia. Jumala kertoi kansallensa profeetta Jesajan kautta, että universumi laajenee jo noin 2700 vuotta sitten. Jumala itse on luonut laajenemisen mekanismin universumiin. Raamattu on Jumalan sanaa ihmiselle, jossa Hän myös tarkasti kertoo maailman ja universumin toiminta mekanismeista.

http://koti.phnet.fi/petripaavola/zeitgeistaddendu...

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Olen huomannut että kaikki kehitysoppineet tykkäävät tästä linkistä:
http://lifeorigin.org/

Olen huomannut myös sen ettei kehitysoppineet ole ahneita, koska kukaan ei ole halunnut ottaa tarjottua miljoonaa vastaan. Kehitysoppineiden mukaan evoluutioteoria on todistettu tosiasia joten todisteiden puutteesta ei voi olla kyse.
Minun on häveten myönnettävä että jos minulla olisi todisteet niin ottaisin sen miljoonan.

Käyttäjän weareallafricans kuva
Niklas Bergman

"Minun on häveten myönnettävä että jos minulla olisi todisteet niin ottaisin sen miljoonan."

Suosittelisin ennemmin sinulle Darwinin palkintoa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Darwinin_palkinto

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Lupaan harkita asiaa heti sen jälkeen kun sinä olet kuitannut tuon http://lifeorigin.org/ palkinnon.

Juho Aalto

"Ihmisen perimä kertoo meille vielä erään todella mielenkiintoisen asian. Nimittäin Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata mutaatiota eli sata sairautta eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan edenin puutarhaan. "

Muutama utelias kysymys:

Tämä oli minusta mielenkiintoinen kohta. Onko siis mutaatio aina sairaus?

Vaikea uskoa, että sairauden määrä voitaisiin noin yksilökohtaisesti todentaa, vaikkakin globaalimmassa maailmassa päästään voidaan päästä ain vain lähemmäs.

Eikö sairauksia voi mielestäsi kadota ollenkaan?

Jotenkin tuntuu hirveän pelkistetyltä selitykseltä näinkin monimutkaiseen asiaan.

Tuula Hölttä

Mikael, mitä mieltä olet tästä:

Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin lopussa: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Hän ei sano: ”Ja katso, minä jätän tämän Raamattu-nimisen kirjan teille maailman loppuun asti.” Keski-ajalla virisi pyrkimys todistaa Jumalan olemassaolo tukeutumatta mihinkään aineelliseen, kuten Raamattuun. Tässä näyte siitä:

”Mehän uskomme, että sinä olet jotain, mitä suurempaa ei voida ajatella. Vai voisiko olla, että mitään tällaista ei olisi olemassa, koska tyhmä sanoo sydämessään: ”Ei ole Jumalaa.” Mutta kun tyhmä kuulee nämä sanani ”jotain mitä suurempaa ei voida ajatella”, varmasti hän ymmärtää sen mitä kuulee, ja se, mitä hän ymmärtää, on silloin hänen ymmärryksessään, vaikka hän ei ymmärrä sen olevan olemassa. Toista on, jos meillä on jotain ajatuksissamme, ja toista, jos ymmärrämme sen olevan olemassa. - - Niinpä tyhmänkin on myönnettävä, että jotain, mitä suurempaa ei voida ajatella, on hänen ymmärryksessään, sillä hän ymmärtää kuulemansa sanat, ja kaikki mitä ymmärretään, on olemassa ymmärryksessä. Mutta varmastikaan se, mitä suurempaa ei voida ajatella, ei voi olla olemassa yksinomaan ymmärryksessä. Sillä jos se olisi yksin ymmärryksessä, voitaisiin ajatella myös, että se voisi olla olemassa todellisuudessakin, ja tällainen oleminen olisi suurempaa. Jos siis se, mitä suurempaa ei voida ajatella, olisi olemassa vain ymmärryksessä, silloin se (mitä suurempaa ei voida ajatella) olisi jotain, jota suurempaa voidaan ajatella. Mutta tämä on mahdottomuus. Näin ei siis voi olla epäilystäkään siitä, että jotain, jota suurempaa ei voida ajatella, on olemassa sekä ymmärryksessä että todellisuudessa.” (Anselm Canterburylainen: Proslogion)

mikael torppa

Mark.13:30 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat.
13:31 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Joh.14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
14:17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
14:18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.

Joh.14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Jeesus itse tulee omiensa tykö Pyhässä Hengessä sillä kristityt ovat Jumalan Hengen temppeleitä jossa Jumala asuu Pyhässä hengessä. Jeesus opettaa ja muistuttaa omiaan sanansa kautta joka ei katoa koskaan. taivas ja maa katoavat mutta Jumalan sana ei katoa. Jumalan sana sanoo;

Room.1:20. Sillä hänen näkymättömät menonsa, nimittäin, ijankaikkinen voimansa ja jumaluutensa nähdään hamasta maailman luomisesta, jotka ymmärretään niistä, jotka tehdyt ovat!

Jumalan teot todistavat Hänestä. Vaikka maailma ei tunne Jumalaa Jumalan teot todistavat Hänestä.

Joh.10:14 Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,
10:15 niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.
10:16 Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

Jeesuksen omat tuntevat Hänet. Ei maailma Häntä tunne vaan Hänen omansa ne joille Hän itsensä ilmoittaa koska Hänen omansa huutavat Häntä apuun.

Raimo Rantanen

Ei voi tulla aiempaa monimutkaista? Mutaatiot tuottavat vain sairauksia?

Mahtavaa miten suurinta meteliä pitävät denialistit pitävät uskoaan yllä silkan lukemattomuuden avulla.

Sinulle on jostain nyt syötetty, että "sopeutuminen" on vain ja ainoastaan aiempien ominaisuuksien esiintulemista. Sitä se toki on, mutta vain osittain. Esimerkiksi mutaatiot luovat uutta JA tuhoavat ennestään ollutta. Näin pähkinänkuoressa. Annoin sinulle jo aikaisemmin tämän linkin http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB102.html luettavaksi, mutta tämän kirjoituksen perusteella kirjoittaja on epäonnistunut avaamaan linkkiä. Toistan vielä: mahtavaa miten suurinta meteliä pitävät denialistit pitävät uskoaan yllä silkan lukemattomuuden avulla.

Naurettavaksihan tämän kirjoituksen tekee oma myönnytyksesi kuinka mutaatioita tapahtuu ja paljon. Tosin sinun lukusi ovat epäilemättä täysin tuulesta temmattuja. Otettu kiva luku, mikä, hupsista, sattuu sopimaan tähän 6000-10000 vuotta vanha maapallo -teoriaan. Ikävä, että mm geologeilla on tarkempaa tietoa. Mutaatiot ovat juuri niitä yllättäviä tapahtumia, mitkä luovat aiempaa monimutkaista ja tuhoavat vanhaa. On tuossa jo aika paljon muutakin kuin pelkkien sairauksien aiheutamista. Toki, pidä kiinni tuosta yksinkertaisesta käsityksestäsi, jos se sinun psyykettäsi suojelee. Silloin on vain aivan turha yrittää esittää mitään uskottavaa kirjoitusta aiheesta, josta ei selvästikään ole mitään käsitystä.

"Rappeutuminen" aiheuttaa sukupuuttoja? Ensinnäkin, ymmärrät varmasti kuinka teoriasi, tai rahanahneen huijaripapin teoria, rappeutumisesta ei oikein toimi? Kirjoitat itse, että sopeutuminen on vain jo olemassa olevien tekijöiden esiintuloa, mutta yhtäkkiä tämä sopeutuminen onkin rappeutumista ja se aikaisempi "tieto" katoaa jonnekin. Voisitko kertoa miksi kutsut muutosta ensin sopeutumiseksi, mutta myöhemmin rappeutumiseksi? Katoaako se aikasempi tieto sittenkin pois? Mistä se sopeutumiseen saatava tieto sitten tulee? Toisekseen, sukupuutot johtuvat usein ulkoisista paineista lisääntymistä vastaan. Ruoka loppuu, ihminen tai muu luonnollinen katastrofi. Jotkut lajit toki ehtivät tuottaa jälkeläisiä, jotka syystä tai toisesta pystyvät selviytymään. Erilaisen ruokavalion tai muun tekijän avulla.

Sinun minulta ottama lainaus tekstin alussa on hyvä kuvaus evoluutiosta, joskin suppea. Sinun perustelusi, miksi se on "ymmärtämätön" on virheellinen. Katso mitä kirjoitin ylempänä. Ja vielä pakko kysyä, että miksi kutsut evoluutioteorian ymmärtäneitä uskovaisiksi? Aivan kuin yrittäisit käyttää sitä jonkinlaisena haukkumisena tai lyömäaseena alleviivataksesi evoluutioteorian ymmärtäneiden kuviteltua typeryyttä. Eikö oma uskosi 6000v vanhaan maapalloon ja fyysisen maailma ulkopuoliseen olentoon ole yhtälailla herjaukseen kelpaava usko? Uskohan tarkoittaa juuri sitä, että pitää jotain todistamatonta, todistamattomaksi kelpaamatonta todellisena. Harmi, että evoluutioteoria ei fossileineen, perimätutkimuksineen ja geologisen aineiston johdosta oikein sovi tuohon kategoriaan. Todisteita on, mutta jotkut kieltäytyvät lukemasta omaa todellisuuttaan loukkaavaa ainesta.

Lopuksi: "En ole tietoinen minkäänlaisesta käytännön tieteestä (tietojenkäsittelytiede, liikennetiede, lääketiede, maataloustiede, insinööritiede tms.), joka olisi hyötynyt kehitysopillisesta teoriasta." Se ei ole yllättävää, ettei joku (sinä?) denialisti "ole kuullut", koska lukeminen ja asioiden tasapainoinen tarkastelu ei maineen perusteella kuulu heidän lempipuuhiinsa. Sekään ei ole yllättävää, että käytät sanoja kuten "liikennetiede" ja "insinööritiede". Haluaisitko kertoa minulle, mitä nämä kyseiset tieteenlajit käsittelevät?

mikael torppa

Kyselet minulta miksi sopeutuminen on rappeutumista ja katoaako aikaisempi tieto pois. Tuon nämä asiat blogissani juurikin esille ja jos se ei blogista avaudu niin sillä en voi mitään. Suositteleen lukemaan blogin ajatuksella ettei tapahtuisi sellaista mistä minua syytät..

Mutaatiot joilla kehitysoppineet koittavat perustella kehitysoppia eivät toimi perusteena kehitykselle. Sillä hyödyllisetkin mutaatiot eli mutaatiot jotka tuottavat eliölle olosuhteisiin nähden hyötyä ovat tuhoavia eivätkä siis luo eliölle ennestään uutta ja hyödyllistä monimutkaisuutta. Antaa viisaampien kertoa;

By Dr Carl Wieland

Koska mutaatiot ovat periaatteessa vahinkoja, ei ole mikään yllätys, että niiden havaitaan olevan suurelta osin haitallisia, kuolettavia tai merkityksettömiä organismin toiminnan tai elämisen kannalta. Satunnaiset muutokset erittäin järjestelmällisessä koodissa johtavat "kohinaan" ja kaaokseen eivät merkitykseen, toimintaan ja monimuotoisuuteen, jotka ovat taipuvaiset katoamaan tällaisissa tapauksissa. Kuitenkin on järkeenkäypää, että monimutkaisessa maailmassa, satunnaisesta "haitallisesta" muutoksesta on rajoitetusti hyötyä.

Esimerkiksi, mikäli heitämme ulos (geneettisen) lauseen siten, että lampaiden jalkojen pituudessa tapahtuu lyhenemistä (ja tällainen mutaatio on olemassa), niin tämä on hyödyllinen lampaiden kasvattajan kannalta niiden aidan yli hyppäämisen estämisessä.

Yksinäisellä tuulten puhaltamalla saarella asustelevalla koppakuoriaisella saattaa olla mutaatio, joka aiheuttaa sen siipien valmistusta koodaavan informaation korruptoitumisen tai menettämisen; täten sen siivettömät jälkeläiset eivät tule niin helposti puhalletuiksi merelle ja omaavat täten valikoivan edun. (Huom, tässäkin eliölle hyödyllisessä tapahtumassa selviytymisen kannalta tapahtui rappeutumista eli siivet rappeutuivat pois.)

Luolien silmättömät kalat, jotkut antibiootti resistanssin tapaukset – kourallinen mutaatiotapauksia, jotka ovat melko "hyödyllisiä" -- eivät sisällä sen kaltaista lisäystä toiminnallisessa monimuotoisuudessa, jota evoluutioteoria vaatii. Eikä kukaan odottaisikaan tämän olevan mahdollista tuloksena satunnaisesta muutoksesta.

http://www.kreationismi.fi/artikkelit/muuntelu-inf...

Raimo sanoo: " Harmi, että evoluutioteoria ei fossileineen, perimätutkimuksineen ja geologisen aineiston johdosta oikein sovi tuohon kategoriaan. Todisteita on, mutta jotkut kieltäytyvät lukemasta omaa todellisuuttaan loukkaavaa ainesta."

Jätitkö mahdollisesti nyt lukematta blogini lopussa olevat linkit?

Raimo Rantanen

Hykerryttävä tuo sinun suomennettu lainaus jonkun huijarin tekstistä. Olen jo kaksi kertaa antanut sinulle linkin, missä oikeat tutkijat ovat tutkineet ja todistaneet tuon naurettavuuden vääräksi. Kolmannen kerran: Mahtavaa miten suurinta meteliä pitävät denialistit pitävät uskoaan yllä silkan lukemattomuuden avulla.

" (Huom, tässäkin eliölle hyödyllisessä tapahtumassa selviytymisen kannalta tapahtui rappeutumista eli siivet rappeutuivat pois.)"

Ei. Tuo rappeutuminen on hyödyllinen eloonjäämisen ja lisääntymisen kannalta. Varmasti lukeneena miehenä ymmärrät, että eliöt eivät aina "kehity paremmiksi" niin kuin me sen ymmärrämme. Eliöt muuttuvat. Muuttuvat vastaamaan ympäristön paineisiin mahdollisimman ekonomisella tavalla. Silmät ja siivet ovat kalliita kasvattaa ja käyttää. Jos niille ei ole käyttöä, tulee halvaksi, jos ne surkastuvat pois. Turhahan minun on tästä sinua muistuttaa, kun varmasti olet jo evoluution alkeesi jo lukenut, mutta ajattelin muille lukijoille tässä hyödyllistä tietoa jakaa.

"Jätitkö mahdollisesti nyt lukematta blogini lopussa olevat linkit?"

Annanpa sinulle suoran lainauksen ensimmäisen linkkisi käyttämistä "lähteistä"

"Lähteet:

http://evolution-facts.org/Handbook%20TOC.htm
http://www.answersingenesis.org/articles/cm/v13/n4...
http://www.harunyahya.com/other/fi/books/evolution/evoluution_petos11.php"

Kuvittelitko todella, että nuo kelpaavat minkään asian todistamiseen? Narrien ulosteet eivät kelpaa lähteiksi tieteellisissä asioissa. Minulle lähteiksi kelpaavat vain aidot tutkimukset, missä näkyy aikaisempien tutkimuksien tulokset. Nuo linkit ovat vain huonoa pilaa.

Raimo Rantanen

Jätit muuten vastaamatta minua kovasti kiinnostaneeseen kysymykseen. Voisiko kirjoittaja ystävällisesti vastata alempaa löytyvään, toistettuun kysymykseeni?

Sekään ei ole yllättävää, että käytät sanoja kuten "liikennetiede" ja "insinööritiede". Haluaisitko kertoa minulle, mitä nämä kyseiset tieteenlajit käsittelevät?

mikael torppa

Juuri näin eliöt muuttuvat mutta eivät kehity paremmiksi siitähän blogini juurikin kertoo. Kun koppikselta surkastuvat siivet jotta se pysyy paremmin elossa tuulisella saarella niin kyseessä on perimän köyhtyminen joka on kehitysopin vastakohta. Jos olemassa olevaa materiaa muuntelee vaikka miljoona vuotta ei siitä kehity monimutkaisempaa.

Tämän vuoksi banaanikärpäsetkään eivät ole edes pakon edessä suostuneet muuttumaan muuksi kuin banaanikärpäsiksi. Jotta kehitysoppi voisi toimia tulisi jo olemassa olevan aineksen sekaan voida taikoa ennestään täysin uutta ja hyödyllistä ainesta joka olisi aikaisempaa monimutkaisempaa ja niin voisi selittää sen miten mikrobista on kehittynyt mikrobiologi tai Jumalan kieltäjä. Mutta mehän emme usko taikuuteen. Luonnossa havaittavat muunnokset ovat AINA vain jo olemassa olevan aineksen muunnoksia jossa ei siis tapahdu kehitysopin kuvaamaa kehitystä ylöspäin eli monimutkaisuuden lisääntymistä.

Kehitysoppi perustuukin taikauskoon eli uskoon jossa luontoäiti (luonnonvalinta) taikoo mutaatioilla (jo olemassa olevan aineksen geenivirheillä) ennestään täysin uutta ja hyödyllistä monimutkaisempaa ainesta eliöiden perimään. Eli jo olemassa olevan aineksen virhe (virhe geenikoodissa) muka taikoo jotain ennestään täysin uutta ja hyödyllistä ja monimutkaisempaa ainesta jo olemassa olevaan ainekseen..

Valitettavasti yhtään oikeaa todistetta tuollaisesta mutaatiosta ei ole ja siksi yhtään todistetta koko kehitysopista ei ole. Sen sijaan luonto itse todistaa sen mistä olen kirjoittanut eli sopeutumisessa tapahtuu rappeutumista ja sen seurauksena on alalajit syntyneet jne.. Tästä tapahtumasta on tieteellisenä todisteena koirien jalostus joka on todella yleistä ja joka todistaa täysin sen mistä blogini kertoo.

Uskonhan minä sen ettei sinulle kelpaa tieteellisiksi todisteiksi sellaiset todisteet jotka tuhoavat sinun uskomuksesi. Selvähän se on.

Käyttäjän Kira kuva
Kira Arn

"Uskonhan minä sen ettei sinulle kelpaa tieteellisiksi todisteiksi sellaiset todisteet jotka tuhoavat sinun uskomuksesi. Selvähän se on".

Tämä oli oikeasti hauskaa sinun kirjoittamanasi:-D

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Usko evoluutioteoriaan perustuu uskoon, ei todisteisiin, muuten evouskovaiset olisivat ottaneet tuon miljoonan: http://lifeorigin.org/

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Onko lkoskaan öydetty anomaalinen fossiilia?

Rauni Viren

Tämä on niin uskomatonta soopaa että voi hyvänen aika.

Tässä ei ehdi vastaamaan edes kymmenen viisasta, niin paljon päättömiä väitteitä on singonnut.

'Kaikki mitä siis näemme ympärillämme todistaa täysin sen että kaikki
on luotu sillä tyhjästä eli ei mistään ei voi syntyä jotain eli materiaa jos
joku ei sitä sinne luo.'

Maailma on luotu tyhjästä => tällöin oli olemassa luoja => ei ollut tyhjä

Päättelysi on paitsi väärä, myös päätön mitä syvimmässä mielessä.

Kosmologian selitys paradoksiin on, että aika-avaruuden geometria voi olla reunaton, jolloin alkupiste on kuin maapallon pinnan pohjoisnapa. Pohjoisnavalla ei voi kulkea pohjoiseen eikä ajan alussa voi tarkastella aikaa ennen alkua. Sitä ei ole.

Paradoksin voi ratkoa muillakin keinoilla, mutta luoja on lapsellisen heikko idea. Turha myös, koska kysymyksessä on kelvoton aukkojen jumala -teologia.

Tähtitieteessä (todellisuuden tutkimus pienin rajauksin maapalloa koskien) ei ole mitään ongelmaa materian syntymisessä ns. tyhjästä. Ongelmat ovat paljon hienostuneempia. En viitsi kertoa sinulle, koska sinä vain päivittäisit aukkojen jumalan 1900-luvulle, kiista alkaisi alusta.

Käyttäjän kapavalimaki kuva
Kari Välimäki

Mikä saa sinut vakuuttuneeksi, että kyseessä on juuri Raamatun Jumala, miksei yhtä hyvin Zeus?

Käyttäjän Vastakarva kuva
Olavi Aromaa

Miksi evoluutiouskovaiset eivät paljasta todisteitaan?

Käyttäjän kapavalimaki kuva
Kari Välimäki

Torpalla ja hänen kumppaneillaan on varmasti tähän hyvä selitys? Odotan mielenkiinnolla.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-sn...

mikael torppa

Evoluutio - kriittinen analyysi:
Otamme pitkästä luvusta ("Historiallisia jäänteitä" nykyisin elävissä organismeissa) vain lyhyitä osia: "Näitä (valaan lantio- ja reisiluut) useimmiten abdominaaliluisi (vatsaluiksi) kuvattuja luita pyritään tulkitsemaan muinaisten maaselkärankaisten esimuotojen jäänteiksi. Evoluutioteoreettisen perustelun mukaan siirtyminen veteen merkitsi samalla raajojen ja lantion luiden taantumaa...

valaan surkastuneet lantio- ja reisiluut toimivat sukuelinten lihaksiston ja voimakkaiden peräaukon lihasten kiinnitysalustana. Niiden tehtävänä on estää suolen sisällön ulospursuaminen suurissa hydrostaattisissa paineissa. Ei voida puhua kyseisten luiden toimintakyvyttömyydestä, koska valaat eivät ilman niitä voisi sukeltaa hyvin eivätkä edes lisääntyä."

Kyse ei siis ole mistään surkastuneista lantio- ja reisiluista vaan luista joilla on koko ajan tärkeä ja toiminnallinen tehtävä valaan elämässä.

Käyttäjän PaholaisenAsianajaja kuva
Juha Leinivaara

Suosittelen Torppaa tutustumaan siihen mitä surkastumat oikeasti tarkoittavat evoluutioteorian asettamassa kehikossa. Se että valaan lantioluilla on jokin funktio ei tarkoita, että lantioluut - ja ne ylimääräiset reisiluut - eivät olisi surkastumia.

http://paholaisen-asianajaja.blogspot.com/2008/06/...

mikael torppa

Kun näillä kyseisillä luilla on valaan elämisen ja lisääntymisen kannalta elintärkeä tehtävä niin se nimenomaan todistaa kiistatta sen ettei kyse ole surkastumista sillä näiden luiden on täytynyt olla koko ajan toimintavalmiina. Eli kyseisiä luita on turha koittaa istuttaa kuviteltuun satuun siitä miten valas olisi kehittynyt. Turhaa koska sellainen olisi epäloogista mutta epäloogisuuteenhan koko kehitysoppi perustuukin.

Eli on epäloogista sanoa kehitysopin todisteeksi sellaisia eliön osia joilla on eliön elämässä tärkeä tehtävä jonka on täytynyt olla koko ajan toimintavalmiina.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Aha. No miten se erilaisten valaiden joukko on sitten kehittynyt?

http://en.wikipedia.org/wiki/Ambulocetus

mikael torppa

Valaat eivät ole kehittyneet kehitysopin mukaan. Sillä mitään välivaiheita valaiden kehityksestä ei ole löytynyt koska sellaista ei ole ja se on biologinen mahdottomuus niin kuin blogissani tuon esille. Tosiasia on että kaikki esitetyt väittämät valaan kehityksestä perustuvat mielikuvitukseen. Tieteellisesti hyväksyttävät näytöt puuttuvat.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mikä nimenomaan on "biologinen mahdottomuus" ja miksi?

Valaiden osalta on osoitettu molekyläärisellä tasolla lineaarisia jatkumoita = välivaiheita.

mikael torppa

Koska kaikki havaitut biologiset muutokset sisältävät vain alkuperäisen geneettisen informaation säilymisen tai rappeutumisen. Täten me emme havaitse minkään sortin evoluutiota siinä merkityksessä kuin sana yleisesti ymmärretään.

http://www.kreationismi.fi/artikkelit/muuntelu-inf...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mitä tässä tarkoittaa "biologinen muutos" ja informaation "rappeutuminen"?

"Koska kaikki havaitut biologiset muutokset sisältävät vain alkuperäisen geneettisen informaation säilymisen tai rappeutumisen. "

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ei siellä ole noita määritelty.

mikael torppa

Linkissä kerrotaan mitä ne tarkoittavat ja minun blogini kertoo mitä ne tarkoittaa. Luonnonvalinnassa tapahtuu olosuhteisiin sopeutumista joka muuntelee eliön perimää ja niin että menetetään ainesta (tapahtuu rappeutumista). Linkki ja blogi tuo asian esille pitkän kaavan kautta. Jos et niistä ymmärrä niin en voi mitään asialle.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Leikit vain sanoilla sanomatta mitään:

"Tällainen tapahtuma ei ole kehitysopin opettamaa kehitystä vaan päinvastainen tapahtuma eli perimän köyhtyminen (rappeutuminen).

" Sopeutuminen johtaa rappeutumiseen joka on kehityksen vastakohta."

Kehitys ja evoluutio ovat kaksi eri asiaa. Samaistat ne virheellisesti ja ja taistelet sitten omia olkiukkojasi vastaan.

Ei evoluutiolla ole mitään suuntaan, mutta kun alussa oli vain yksinkertaisia olioita, näyttää siltä, että ikäänkuin evoluutiolla olisi suunta monimutkaisempaan.

mikael torppa

Oletuksesi että alussa oli vain yksinkertaisia eliöitä ei pidä yhtä biologisten todisteiden kanssa. Koska kehitysopin kuvaamaa kehitystä ei tapahdu eikä voi tapahtua sillä emme usko taikuuteen niin siksi oletuksesi on virheellinen. Lisäksi fossiililöydöt todistavat oletuksesi vääräksi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

"Oletuksesi että alussa oli vain yksinkertaisia eliöitä ei pidä yhtä biologisten todisteiden kanssa.

Mistähän "todisteista" on kyse?

PS. MIten maapallo syntyi?

Käyttäjän PaholaisenAsianajaja kuva
Juha Leinivaara

Torppa, mikä on sinun mielestäsi surkastuman määritelmä?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Minäkin odotan mielenkiinnolla miten Torppa vastaa tuohon.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Anomaaliset fossiilit sijaitsevat väärässä kerrostumassa.

Sellaisia ei ole löydetty. MIKSEI? Kertoo evoluutioteorian konsistenssista, tukee siis osaltaan evoluutioteoriaa.

Käyttäjän kapavalimaki kuva
Kari Välimäki

Mikael Torppa kreationistin tapaan ihmettelee fossiililöytöjen vähyyttä ja perustelee omia näkemyksiään fossiiliaineiston puuttumisella. "Sillä mitään välivaiheita valaiden kehityksestä ei ole löytynyt."

Lienee paikallaan huomauttaa Torpalle, että eliön päätyminen fossiiliksi on hyvin epätodennäköistä ja harvinaista. Fossiloituminen vaatii täysin oikeat olosuhteet; mm. oikean tyyppisen maaperän ja hapettomuuden. Lisäksi paikan pitää olla sellainen, mitä eroosio ei ole päässyt kuluttamaan eikä mannerlattojen liike. Tämän kaiken lisäksi fossiili pitää vielä löytää.

Fossiileja löytyy evoluutioteorian tueksi. Mitä todisteita luojasta on? Eikö ole ylipäätään kummallista, että olettamasi jumala loi eri elämän muotoja vain tappaakseen ne sukupuuttoon? Älykästä?

mikael torppa

Fossiililöydöt tukevat juurikin luomisenmallia ei evoluutioteorian. Varhaisimmistakin maakerrostumista on löydetty fossiileja eliöistä jotka ovat yhä elossa. Mitään alkeellisia eliöitä ei ole löydetty kerrostumista vaan jopa monimutkaisempia kuin nykyiset. Fossiililöydöt siis tukevat luomismallia ei kehitys.

Lainaan Kimmo Pälikköä joka tuo asian hyvin esille. "Tri Steven A. Austin kertoo trilobiiteistä v. 1994 julkaistussa kirjassaan Grand Canyon - Monument to Catastrophe mm.: " Kuori on kolmijakoinen: pääosan kilpi, keskiruumis, joka on jaokkeinen ja häntäkilpi. Kolmilohkoisuus on syy nimeen trilobiitti. Kasvukautensa aikana ne luovat kuorensa useaan otteeseen. Tämä on hyvin monimutkainen tapahtumasarja. Koska jalat ja tuntosarvet koostuvat nivelistä, kuuluvat trilobiitit niveljalkaisiin. Niveltyneet jalat edellyttävät monipuolista lihaksistoa. Niillä arvioidaan olleen monimutkainen, verkostoitunut verenkierto- ja hermostojärjestelmä. Tuntoelimet olivat sekä raajoissa että tuntosarvien päässä. Lisäksi trilobiiteillä oli yllättävän monipuoliset näköaistimet.

Tutkijat ovat tullet siihen tulokseen, että joillakin trilobiiteistä (schizochroal) oli kerrostumasilmät, jotka ovat osoittautuneet käytössä havaituista näköaistimista kaikkein monipuolisimmiksi näköelimiksi. Kysymyksessä on yhdistelmäsilmä, joka koostuu useista yksittäisistä kaksoislinsseistä. Koska kukin silmistä näkee hyvin kapean alan, yhdistelmänä se on paras mahdollinen havaitsemaan liikettä. Toisin kuin hyönteisen verkkosilmä, joka hahmottaa sumean kokonaisuuden, trilobiitin kukin kaksoislinssillä varustettu osa näkee kohteen tarkkana yksittäisenä kuvana. Jokainen silmän linssiosa on pallomainen ja muodostunut kahdesta osasta siten, että se piirtää selkeän kuvan näkökentästä.

Näin näköaisti kuvaa ympäristön kokonaisuutena, havaitsee tarkasti erillisen liikkeen ja piirtää terävän kuvan yksittäisestä kohteesta. Kun osasilmien näkökentät menevät vielä päällekkäin, muodostuu myös tarkka etäisyyshavainto. Silmäryhmien kokonaismuoto ja niiden sijainti mahdollistaa samanaikaisen näköhavainnon eteen, ylös, taakse ja molemmille sivuille. Lisäksi näin rakentuneet silmät antavat vääristymättömän kuvan myös veden alla. Trilobiitin monipuolisella näköaistilla on ominaisuuksia, joiden tehokkuuden tiedemiehet ovat vasta viimevuosina ymmärtäneet. Kunkin kaksoislinssin muoto on yhtäläinen kuuluisan matemaatikon Huygensin v. 1690 laskeman teräväpiirtolinssin kanssa."

Trilobiittien tutkija tri Arthur V. Chadwick kertoo tutkimustuloksissaan mm.:"

Trilobiitit ovat kaikin osin molekyylitasoltaan yhtä monipuolisia kuin nykyiset eläinmuodot ilman, että havaittavissa olisi mitään muutosta kehittyneempään muotoon tai informaation kasvua verrattuna nykyisin eläviin niveljalkaisiin.

Näköaisti on ollut ihmettelyn kohde kautta historian sen monimutkaisen rakenteen vuoksi. Täysin toimivan yhdistelmäsilmän olemassaolo varhaisessa kerrostumassa on ajoittain aiheuttanut vakavia alkuperään liittyviä kysymyksiä vannoutuneiden evolutionistien keskuudessa. Esimerkiksi otamme trilobiitit, jotka esiintyivät elämän varhaisvaiheessa.. Joidenkin trilobiittien silmät, joita voidaan fossiileista tutkia, ovat osittain nykyisin tunnettujen hyönteisten näköaistinten kaltaisia. Joukossa on myös trilobiittejä, joiden näköelimet olivat ainutlaatuisia, jonka kaltaisia ei tunneta muilla eläimillä."..."

Silmän linssielementti koostuu kahdesta linssiosasta. Koska yksinkertainen paksu pallonmuotoinen linssi ei voi heijastaa havaittavan mukaista kuvaa, trilobiitin optinen elementti onkin rakennettu yhdistelmälinssiksi. Se koostuu kahdesta linssistä, jotka taittavat valonsäteet eri tavalla muodostaen yhdessä ns Huygensin pinnan. Jotta tämän tapainen linssi muodostaisi sarveiskalvolle terävän kuvan on linssien oltava muodoltaan täsmälleen oikeat.

Kukin yhdistelmälinssi muodostaa verkkokalvolle terävän kuvan. Linssit järjestyvät samalla tavalla kuin verkkosilmät nykyisin elävillä hyönteisillä. Mutta mitään silmän kehityksen välimuotoa ei ole löydetty fossiilien joukosta. Kun tämä verkkomuodossa oleva ns. yhdistelmälinssien sarja tavataan ensi kerran, se on täysin toimintakykyinen. Silmän muotoutumiseen liittyvä säännönmukainen mekanismi on monimutkainen. Keskimäärin 2500-5000 geeniä on mukana sen muotoutumisprosessissa."

Atomifyysikko Levi-Setti raportoi: "Lopullinen tutkimustulos trilobiitin silmässä olevien näkölinssien liitännän muodosta on, että linssien osat ovat muotoiltu saman periaatteen mukaan, jonka sekä Descartes että Huygens laskennallisesti konstruoivat jo 1600-luvun puolivälissä."

Tri Henry E. Morris kiteyttää koko asian seuraavasti:

"Kambrin fossiiliesiintymän laajuus ja monipuolisuus ja siinä olevien eläinten valmiit elimet ja toiminta verrattuna sitä edeltävään fossiilittomaan kauteen, antaa selvän kuvan siitä, että kaikilla eliöillä on se muoto ja ne elimet, jotka sen toiminta ja ympäristö edellyttävät. Tämä tarkoittaa erityistä suunnittelua kunkin eliön kohdalla eikä sattumanvaraista kehitystä pitkän ajan kuluessa."8

"Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan ja ne muuttuvat." Ps 102:26,27

Lisäksi seuraava linkki on hyvä fossiileista vaikka koneeni ei enään aukaisekkaan linkin kuvia. Fossiililöydöt todistavat siis täysin sen mitä voisimme olettaa löytyvän Luomisen ja vedenpaisumuksen seurauksena. Eli fossiililöydöt todistavat Raamatun sanan todeksi. Luonto todistaa Jumalan suurista teoista ja tämä pätee myös fossiililöytöihin.

http://www.luominen.fi/huomaatko-eron/

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Vastaisit kysymyksiin ja lakkaisit taistelemasta omia olkiukkojasi vastaan ja toistamatta ikivanhoja kreationistien vääriä kuvitelmia.

Tämä on valhe:

"Varhaisimmistakin maakerrostumista on löydetty fossiileja eliöistä jotka ovat yhä elossa."

Anomaaliset fossiilit sijaitsevat väärässä kerrostumassa. Sellaisia ei ole löydetty. MIKSEI? Kertoo evoluutioteorian konsistenssista, tukee siis osaltaan evoluutioteoriaa.

Tiede ei katso silmän kehittymistä mitenkään ongelmalliseksi, mutta ID-kreationistit mässäilevät tuollakin olkiukollaan. http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_eye

Käyttäjän PaholaisenAsianajaja kuva
Juha Leinivaara

"Fossiililöydöt todistavat siis täysin sen mitä voisimme olettaa löytyvän Luomisen ja vedenpaisumuksen seurauksena. Eli fossiililöydöt todistavat Raamatun sanan todeksi."

Olet väärässä.

Vedenpaisumus ja fossiilien järjestys

Geologinen aineisto tuottaa ongelmia kreationisteille. Kerrostumista voidaan nähdä ns. ekologista lokeroitumista, jossa tietyt eliöt ovat joskus eläneet tietyissä ympäristöissä. Maan sisällä on muinaista metsää, tai suota, tai rantaa, tai järven pohjaa tai meren pohjaa. Kerrostumien järjestystä on yritetty oikea kreationistien parissa mm. hydrologisella järjestyksellä, eli tietyn kokoiset eliöt jäävät jumiin tiettyyn syvyyteen kun tulvaveden riehuivat. Mutta esim. dinosauruksia on pienestä kanankokoisesta aina kiertuebussin kokoiseen järkäleeseen. Kuitenkin dinot ovat jääneet vain tiettyihin kerrostumiin. Hydrodynaamista selitystä on yhdistelty ekologiseen järjestykseen, eli tulvavesien noustessa ensin hautautuivat kalat, sitten rannalla ja rämeiköissä elävät olennot, sitten tasangot ja viimeisinä vuorilla asuvat ja sinne paenneet eliöt. Mutta tässäkin luonnon monimutkaisuus potkaiseet faktapohjaisesti kreationistia herkkään kohtaan. Pelkästään dinosaurukset ovat monimuotoisuudeltaan ristiriidassa tämän selityksen kanssa. Niissä oli ruumiinrakenteeltaan samanlaisia olioita kuin vuorilla asuvissa nisäkkäissä, mutta kuitenkin ne ovat jääneet tiettyihin kerrostumiin. Ekologiset vyöhykkeet ovat lisäksi päällekkäin. Tämä tarkoittaisi että lajit ovat vaeltaneet ristiin rastiin kesken vedenpaisumuksen.

Kristityt geologit hylkäsivät tulvageologian ennen Darwinin syntyä.

mikael torppa

Kerrostumista voi nähdä sen että nykyisiäkin lajeja on elänyt mm dinojen kanssa samaan aikaan. Ihmekkös tuo kun maailma ei ole miljoonia vuosia vaan ainoastaan tuhansia. Kerrostumista ei siis voi nähdä evoluutioteorian opettamaa kehitystä koska yksinkertaisimmat eliöt eivät ole alimmissa kerroksissa ja että monimutkaisuus lisääntyisi sitä mukaa kun kerrokset uudistuvat. Sen sijaan nämme jo alimmissa kerroksissa eliöitä joita tapaamme myös tänään ja eliöitä joidenka monimutkaisuus on jopa suurempi kuin tämän päivän eliöissä ja trilobiitti silmineen on siitä todisteena. Kerrostumat siis todistavat luomismallin puolesta ja ovat kehitysoppia vastaan. Dinojen monimutkaisuus nimenomaan todistaa kehitysoppia vastaan ei sen puolesta.

"Fossiililöydökset tukevat yksinomaan luomista ja vedenpaisumusta. Maakerrokset ovat muodostuneet nopeasti suuren luonnonmullistuksen aikana, kun vesimassat ovat siirtäneet muta- ja liejuvyöryjen kautta maa-ainesta paikasta toiseen.

Vedet pakenivat alkumantereelta vedenpaisumuksen jälkeen, kun maa alkoi kohota mannerlaattojen liikkumisen seurauksena. Syntyi korkeat vuorijonot kuten Andit ja Himalaja. Veden paetessa muodostui valtavia joen uomia ja kanjoneita, joista kuuluisin on USA:ssa sijaitseva Grand Canyon. Siinä on silmin nähden täytynyt virrata valtava määrä vettä. Nykyään on jäljellä pieni puro kanjonin pohjalla.

Napajäätiköt ovat muodostuneet vedenpaisumuksen jälkeen. Lämpimien alueiden eläinten fossiileja löytyy jäätiköltä. (esim. Siperian tundralta tropiikin kasveja syöneitä mammutteja) Vuorten rinteiltä on löytynyt merieläinten jäänteitä. Tämä todistaa koko maapallon olleen veden peitossa.

Alussa maa oli alavaa eikä korkeita vuoria ollut. Meret olivat matalia. Vesi kumpusi maan päälle maanalaisista varastoista, minne ne olivat jääneet loukkuun luomistapahtuman aikaan, kun Herra kutsui kuivan veden alta esiin. Maapallo on ollut siten kokonaan veden alla alussa ja vedenpaisumuksen aikana.

Vedenpaisumuksen jälkeen maa vajosi valtamerien syvänteiden ja nousi vuoristojen kohdalta. Maan peittänyt vesi varastoitui suuriin altaisiin ja napajäätiköille. Osa vedestä on edelleen maan sisällä pohjavesistössä ja vuorten sisällä kallionkoloihin varastoituneena.

Fossiiliaineistoon ilmestyy eliöiden pääjaksot yhtä aikaa kuin tyhjästä kambrikaudella 550 miljoonaa ateistien määrittelemää vuotta sitten. Niille ei löydy varhaisemmiksi arvioiduista maakerroksista mitään kantamuotoa, joten fossiilien perusteella ne eivät ole kehittyneet mistään. Ne ovat syntynet valmiina kokonaisina yksilöinä ilman kehityshistoriaa aivan kuten Jumala on ilmoittanut Raamatun luomiskertomuksessa. Fossiilit todistavat elämän ilmestymisestä yhdellä kertaa ja vedenpaisumuksen aiheuttamasta joukkotuhosta.

Maakerrokset eivät ole voineet syntyä vähän kerrassaan miljoonien vuosien aikana. Niistä puuttuu multa, eroosion jäljet ja viitteet meteoriiteista, joiden olisi pitänyt sataa maan päälle esikambrisena aikana. Maakerroksien läpi ulottuu pystyyn kivettyneitä puita, joista on kuva Pälikön kirjassa sivuilla 125 - 126. (Taustaa 1, Tekijänoikeudesta maailmaan, luku 29 Musta totuus. http://www.kp-art.fi/taustaa/taustaa1/29.htm)

Evolutionistit valehtelevat ihmisille päin naamaa, että heillä on runsaasti fossiileja vaiheittaisen kehityksen todisteena. Todellisuudessa heillä ei ole yhtä ainoata fossiilia todisteena teorialleen. 75 % nykyisistä eliöistä oli valmiina jo kambrikaudella, jonka he määrittelevät 550 miljoonan päähän. Muutoksia eliöstössä on lähinnä eliöiden koossa, mutta ei sanottavasti rakenteissa. Fossiilit todistavat ainoastaan sen, että suuri osa eliöistä on kuollut sukupuuttoon joko vedenpaisumuksessa tai sen jälkeen ja lajien sisällä on tapahtunut kehitystä. Kaikki kasvit ja rannikolla eläneet vesieläimet eivät ole selviytyneet vuoden pituisesta tulvasta. Moni baramineista muodostunut alalaji on sittemmin kuollut sukupuuttoon. Uusia lajeja ei ole todistetusti syntynyt muuten kuin mikrorappeutumisen osoittamalla tavalla, mikä on lajin sisäistä kehitystä, ei makroevoluutiota."

http://www.kolumbus.fi/~w462389/evoluutio/mahd.htm...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

"75 % nykyisistä eliöistä oli valmiina jo kambrikaudella, jonka he määrittelevät 550 miljoonan päähän."

MIten sinä määrittelet kambrikauden?
MItä nuo 25% oikein ovat?

Aki Häkkilä

3.2.2012 17:26 Olavi Aromaa
"Olen huomannut myös sen ettei kehitysoppineet ole ahneita, koska kukaan ei ole halunnut ottaa tarjottua miljoonaa vastaan. Kehitysoppineiden mukaan evoluutioteoria on todistettu tosiasia joten todisteiden puutteesta ei voi olla kyse.
Minun on häveten myönnettävä että jos minulla olisi todisteet niin ottaisin sen miljoonan."

http://www.randi.org/site/index.php/1m-challenge.html

Olen huomannut myös sen, ettei uskovaiset ole ahneita, koska kukaan ei ole halunnut ottaa tarjottua miljoonaa vastaan. Uskovaisten mielestä Jumalan olemassa olo ja ihmeet ovat todistettuja tosiasioita, joten todisteiden puutteesta ei voi olla kyse.

Minun on häveten myönnettävä, että jos minulla olisi todisteet, niin ottaisin sen miljoonan.

Käyttäjän kapavalimaki kuva
Kari Välimäki

Luonto todistaa Jumalan suurista teoista. Niinpä tekee:

Kiinan Tangshanin maanjäristys 1976
Bamin maanjäristys, Iran (26. joulukuuta, 2003), kuolleita noin 42 000.
Vedenalainen maanjäristys Sumatran länsirannikolla, 26. joulukuuta 2004, kuolleita yli 200 000.
Haitin maanjäristys 2010, 12. tammikuuta, kuolleita noin 200 000.
Sendain maanjäristys 2011 Japanissa 11. maaliskuuta, kuolleita noin 20 000

Tuhoisimmat tulivuorenpurkaukset

Tietokonekuva Vesuviuksen purkauksesta vuonna 79 jaa.
Tuhoisia varhaisia tulivuorenpurkauksia olivat muun muassa Vesuviuksen, Santorinin ja Toban purkaukset.
1366 eaa. Santorini eli Thera, Kreikka: voimakkuudeltaan n. 6x Krakatau, ja 120x Saint Helens,
79 jaa Vesuvius, Italia: noin 3 400 kuollutta
1586 Kelut, Indonesia: noin 10 000 kuollutta
1783 Lakagigar, Islanti: noin 9 000 kuollutta
1792 Unzen, Japani: noin 15 000 kuollutta
1815 Tambora, Indonesia: noin 92 000 kuollutta
1883 Krakatau, Indonesia: noin 36 000 kuollutta
1902 Mont Pelée, Martinique: noin 30 000 kuollutta
1912 Novarupta, Alaska: purki 20 km³ ainetta
1980 Mount Saint Helens, Washington: hävitti noin 600 km2
1983 Kilauea, Havaiji: laava peitti noin 80 km2
1984 Nevado del Ruiz, Kolumbia: yli 20 000 kuollutta
1991 Mt. Pinatubo, Filippiinit: 300–900 kuollutta

mikael torppa

Darwin oletti että kaikki Galapagoksen sirkkujen muunnokset erilaisine nokkineen jotka soveltuvat erilaisten ravinnonlähteiden hyödyntämiseen polveutuivat kaikki samantyyppisestä sirkusta ja erilaiset sirkkujen muunnokset olivat syntyneet ajan mittaan.

Tämä oli itse asiassa järkeenkäypää. Oletetaan että Galapagossaarille tuli myrskyn mukana joitain sirkkuja joilla oli monenlaisiin nokkiin tarvittava geneettinen informaatio ja että joitain sirkkuja oli saarella jonka pääravintolähde oli kovat siemenet.

Linnut joilla oli geenit paksuun ja vahvaan nokkaan pystyivät selviytymään siementen kanssa helpommin ja siten paremmin ruokittuina ne saivat todennäköisemmin jälkeläisiä.

Sen sijaan linnut sellaisella saarella joissa on vähän siemeniä mutta paljon toukkia tulisivat paremmin toimeen pitemmällä ja ohuemmalla nokalla jonka voisi työntää syvemmälle maahan toukkien esiin kaivamiseksi.

Tämä todellakin on esimerkki sopeutumisesta ja luonnonvalinnasta. Huomionarvoista on kuitenkin että itse asiassa tämä POISTAA geenejä populaatiosta - saarella jossa on runsaasti siemeniä mutta vähän toukkia pitkän ja kapean nokan tuottava informaatio todennäköisesti häviää kun taas informaatio paksuun ja vahvaan nokkaan häviää saarelta jossa on runsaasti toukkia mutta vähän siemeniä.

Tämä muutos on siis PÄINVASTAINEN SUUNTAINEN kuin molekyyleistä mieheksi - evoluutiossa joka tarvitsee toimiakseen uusia geenejä ja uutta informaatiota.

Tätä tuskin voi ylikorostaa: LUONNONVALINTA EI OLE EVOLUUTIOTA eli kehitystä jossa monimutkaisuuden informaatio lisääntyy! Kehitysoppi vaatisi toimiakseensa tuollaista monimutkaisuuden lisääntymistä mutta sellaista ei luonnonvalinnassa tapahdu vaan niinkuin tutkimme luonnonvalinnassa tapahtuu täysin päinvastoin eli geenejä menetetään populaatiosta (geneettinen informaatio) vähenee ahtaammin sopeutumisen (olosuhteisiin erikoistumisen) seurauksena.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ei evloluutiolla ole mitään suuntaa. Mutta jos lähdetään yksikertaisista, syntyy monimutkaisia(kin).

mikael torppa

Oravat ovat hyvä esimerkki sopeutumisesta joka ei ole kehitysopin opettamaa kehitystä.

Kaikkialla Isossa-Britanniassa aikanaan yleinen kotimainen orava (Sciurus vulgaris) on kärsinyt melkoisia vastoinkäymisiä. Se on häädetty pois kotipaikoiltaan pohjoiseen Englantiin ja eteläiseen Skotlantiin elinympäristönsä rajoille. Tämä tapahtui sen jälkeen kun itäinen harmaaorava (Sciurus carolinensis) tuotiin Amerikasta Englantiin 1870-luvulla.

Koska itäinen harmaaorava on sekä isompi että sitkeämpi kuin kotimainen orava harmaaorava kykeni menestyksekkäästi kilpailemaan kotimaisen oravan kanssa ja ajamaan sen kaikkein pohjoisimmille elinympäristönsä alueille. Tämä on huolenaihe monille Iso-Britannian luonnonsuojelijoille jotka pitävät harmaaoravaa tuontituholaisena.

Kuitenkin tätä nykyä itäinen harmaaorava on joutumassa ”maistamaan omaa lääkettään” uudelta populaatiolta joka on noussut sen omista riveistä. Muutamien viime vuosikymmenien aikana mustien oravien luku on suuresti lisääntynyt Englannissa ja ne ovat olleet ajamassa harmaaoravaa pois näiden perinteisiltä asuinalueilta.

Dr Alison Thomas, Cambridgen Anglia Ruskin –yliopiston biologisten tieteiden professori joka on tutkinut Englannin oravapopulaatioiden ekologiaa ja genetiikkaa sanoi mustista oravista: ”Populaatio on viimeaikoina kasvanut räjähdysmäisesti. Ne ovat voittamassa harmaaoravien populaation joissakin osissa maata.

Ensimmäinen havainto tehtiin vuonna 1912 mutta havainnot olivat hyvin harvinaisia muutamiin viime vuosiin saakka. Mustia oravia tavattiin ensin Letchworth Garden Cityn ympärillä lähellä Roystonia Hertfordshiressä – joka nykyisin on Yhdistyneen kuningaskunnan suurimman yhdyskunnan koti.

Mutta sen jälkeen ne ovat muuttaneet pohjoissuuntaan tunkeutuen 1990 –luvulla Cambridgen kaupungin rajojen sisälle. Nyt ne muodostavat 50% oravapopulaatiosta Cambridgen ympäristökylissä ja ovat levittäytymässä Bedfordshireen ja Huntingdonshireen”

Mustat oravat näyttävät olevan voimakkaampia kuin harmaat serkkunsa ja voittavat ne ruoka ja kumppanikilpailussa. Jonkinlaista sukupuolivalintaa mustien oravien eduksi on myös esitetty koska naaraat näyttävät suosivan mustia oravia parittelukumpaneina.

Onko tämä esimerkki ”toimivasta evoluutiosta”?

Jotta tässä olisi kyse ”evoluutiosta” ominaisuuksien täytyisi ensinnäkin olla seurausta geneettisen informaation lisääntymisestä. Mustalla oravalla on sekä melaniinin että testosteronin lisääntynyt tuotanto mikä selittäisi sen värin ja lisääntyneen elivoimaisuuden. Tämä on mutaation tulosta – on kuitenkin aivan selvää että informaatiota on menetetty sillä pätkä DNA:ta tosiasiassa ”puuttuu” mustilta verrattuna harmaisiin.

Eräs mahdollinen tapa josta näiden molempien hormonien lisääntynyt tuotanto voi johtua on deleetio (yhden tai useamman DNA-ketjun emäksen (”kirjaimen”) puuttuminen) geneettisessä informaatiossa jossa mustat ”mutantit” ovat menettäneet kyvyn (tai niillä on alentunut kyky) säädellä melaniinin ja testosteronin tuotantoa johtuen tästä deleetio-mutaatiosta.

Tämä on selvästikin hyödyllinen mutaatio koska se antaa mustille oraville lisääntyneen kyvyn säilyä elossa sekä siirtää eteenpäin geenejänsä. Mutta tämän tyyppinen säätelymekanismin spesifisyyden (tarkkuuden) menetys on silti informaation MENETYSTÄ. Sen tähden tämä ei tarjoa mitään apua todisteluille joilla yritetään näyttää toteen evoluutiota – jos tällä sanalla tarkoitetaan tapahtumia jotka voivat johtaa mikrobien muuttumiseen mikrobiologeiksi ja kaikenlaisiksi muiksi monimutkaisiksi olennoiksi. Tähän olisi tarvittu valtava kokonaisinformaation (täsmennetyn monimutkaisuuden) nettolisäys.

Raamatun vastaus.

Mutaatio ja luonnonvalinta ovat järkeenkäypiä Raamatullisissa puitteissa. Mutaatiot ovat kopiointivirheitä joita tapahtuu DNA:ssa syntiinlankeemuksen seurauksena. Tämä johtaa vähittäiseen mutta väistämättömään genomin (perimän) ”romahdukseen” koska erittäin suuri osa mutaatioista on vahingollisia eikä niitä voida karsia pois luonnonvalinnalla.

On olemassa joukko esimerkkejä hyödyllisistä mutaatioista jotka johtuvat informaation menetyksestä. Mutta mitkään näistä eivät auta evoluutiota koska ne ovat VASTAKOHTIA sillä mitä molekyyleistä -> mieheksi –evoluutio tarvitsee: eli autokuormittain mutaatioita jotka eivät ole vain hyödyllisiä vaan myös lisäävät informaatiosisältöä eliössä. Tällaista monimutkaisuuden informaatio lisääntymistä ei kuitenkaan tapahdu jo olemassa olevan materian kopiointivirheessä eli mutaatioissa vaan päinvastoin.

Luonnonvalintaa tapahtuu kun eliöllä on ominaisuus joka mahdollistaa sen hengissä selviytymisen ja lisääntymisen paremmin kuin muun populaation. Tämä antaa ominaisuudelle suuremman mahdollisuuden selviytyä ja menestyä populaatiossa ja se voi ajan mittaan vallata tuon populaation eliminoiden muut ominaisuudet (geenejä menetetään populaatiossa = rappeutuminen) jotka olivat yksilöille vähemmän hyödyllisiä.

Englannin harmaiden ja mustien oravien tapaukset ovat erinomainen esimerkki menestyksekkäästä sopeutumisesta luonnonvalinnan avulla. Uudet tulokkaat voittivat kilpailussa alueen aikaisemman oravatyypin useilla tavoilla mikä tarkoitti että valinta suosi niitä. Siksi ne hallitsivat lukumääräisesti populaatiossa.

Mutaatio joka antoi mustille oraville valintaedun hävitti informaatiota. Luonnonvalinta itsessään ja itsestään ei lisää geneettistä informaatiota; se johtaa populaation erikoistumiseen kaventaen geenipoolissa (populaation perintötekijöissä) olevan muuntelun määrää (sopeutuminen merkitsee yhtäkuin ahtaammin sopeutunut. Paremmin sopeutuminen on erikoistumista joka tapahtuu geenivaraston kustannuksella. Geenit joita valinta ei tarvitse rappeutuvat pois. Valinta ei siis lisää informaatiota vaan karsii sitä). Nämä muutokset oravapopulaatioissa ovat täysin yhdenmukaisia Raamatun kanssa; niihin sisältyy alkuperäisen luodun lajin informaation valikointi ja kokonaismenetys.

Kirjoitus on Shaun Doylen joka on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin (ympäristötiede) tutkinnon kunniamaininnoin sekä graduate diplomin (kandidaatin ja maisterin tutkinnon välissä) Queenslandin yliopistossa Brisbanessa Australiassa. Kirjoitus on lainaus Luominen –lehti numero 7:kasta.

mikael torppa

Kukkamaljakko erityisvalmisteluiden avulla.

Katsoessaan kukkamaljakkoa kukaan ei ehdottaisi että lasinen maljakko olisi tehnyt itsensä luonnollisten prosessien kautta. Kukaan ei ajattelisi että salamanisku hiekkakasaan synnyttäisi maljakon. Ei vaan maljakko tuo selkeästi esille että taitava lasinpuhaltaja joka on käyttänyt älykkyyttään suunnitteli sen. Olisi täysin mieletöntä ajatella toisin.

Kuitenkin meille jatkuvasti kerrotaan kouluissa, yliopistoissa ja luonto-ohjelmissa että kukat maljakossa ovat tehneet itsensä – aikojen kuluessa evoluution keinoin eli mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla. Meille kerrotaan että luonnolliset prosessit synnyttivät kukat eikä mitään luovaa älykkyyttä tarvittu suunnittelemaan niitä.

Kasvit jotka kasvattavat kukkia ovat uskomattoman monimutkaisia – paljon monimutkaisempia kuin yksikään maljakko. Kasvisolun monimutkaisuus ylittää reilusti kaikki ihmiskunnan tekemät koneet ja mitä ihminen todennäköisesti koskaan tulee tekemäänkään.

Jo yksistään yhteyttämiseen tarvittava systeemi on hämmästyttävän monimutkainen ja sen yksityiskohtia saadaan edelleen selville. Jopa kaikkein lahjakkaimmat kemistit kohtaavat parempansa vaatimattoman kasvin nerokkaan järjestelmän edessä.

Kuinka loogista on siis uskoa että maljakon täytyy olla luotu mutta kukkien ei? Itse asiassa kyse ei ole siitä etteikö kukista paljastuisi suunnittelua. Jos ne voitaisiin selittää ”ihmisluojalla” kuten maljakko se olisi hyväksyttävää. Ongelmana on että kukista paljastaa LIIAN PALJON SUUNNITTELUA jonka täytyy olla peräisin super – älykkäältä suunnittelijalta toisin sanoen yliluonnolliselta Luojalta. Juuri tämä ei ole sallittua.

Tämä maljakollinen kukkia havainnollistaa sitä kuinka ”silmälappujen rajoittama” (vrt. hevosten silmälappuihin jotka estävät katsomasta sivuille) ja epälooginen moderni kehitysopillinen ajattelu on.

Kirjoittaja on Don Batten, Filosofian tohtori. Dr Batten on kasvifysiologian asiantuntija ja tutkija joka toimii täysipäiväisesti Creation Ministries Internationalin palveluksessa Brisbanessa Australiassa. Kirjoitus lainattu Luominen – lehdestä numero 8.

mikael torppa

Miljoonat vuodet puuttuvat maakerrostumista. Tutkiva tiede vahvistaa Raamatun ilmoituksen nuoresta n; 6000 vuotta vanhasta maasta.

http://creation.com/ariel-roth-interview-flat-gaps

Lainaus linkistä: "Besides that, scientific evidence like the flat gaps I mentioned previously strongly support biblical history. That is, only a few thousand years ago, it took only six days for God to create the various basic forms of life. Subsequently, a worldwide flood was responsible for depositing much of the fossil record. This is the most logical conclusion I can come to.’

Käyttäjän VeepeeUho kuva
Ville Peuho

Äärimmäisyyksiin oppinut trolliko täällä meuhkaa? Ei ihme ettei kukaan jaksa edes lähteä sen enempää enää kinastelemaan...

Torppa olet aivan oikeassa! Jumala loi kaiken, kaikki muu on silkkaa potaskaa. Todisteethan puhuvat puolestaan. Vai puhuvatko? Surullista kun aikuista miestä viedään kuin pässiä narussa näihin kuvioihin. kreatonismillä on yhtä hyvät vastaukset kaikkeen kuin jehovantodistajilla. Kehtaakin sekoittaa vielä tieteet siihen mukaan!

Käyttäjän Kira kuva
Kira Arn

Eikös Torppa ole jehovantodistaja, vai olenko ymmärtänyt asian jotenkin väärin?

mikael torppa

Apt.1:6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
1:7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."

Room.10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10:10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
10:11 Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään."
10:12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
10:13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."

Jakeessa 13 Paavali siteeraa vanhan testamentin Jooelin kirjan kohtaa;

Jooel.2:32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

Tässä Jooelin kirjassa Herra sana on Jhwh/Jehova.

Jeesus on Herra!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset